Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Јанвар 2021

Иранын Гүдс Гүввәләринин командири: “Евинизин ичиндә белә шәһид Сүлејманинин гәтлинә ҹаваб верәнләр ола биләр”

Иранын Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) Гүдс Гүввәләринин командири ҝенерал Исмајыл Гаани АБШ-ә тәһдид едәрәк, белә дејиб: “Әмин олун, евинизин ичәрисиндә белә шәһид Сүлејманинин гәтли кими ҹинајәтинизә ҹаваб верәҹәк инсанлар да ола биләр”.

Фарснеwс хәбәр верир ки, командири ҝенерал Исмајыл Гаани бу ҝүн (1 јанвар) сәһәр шәһид Сүлејмани вә шәһид Әл-Мүһәндис вә јолдашларынын террор едилмәсинин илдөнүмү мүнасибәтилә Теһран Университетиндә тәшкил едилән мәрасимдә чыхыш едиб: "Ингилабын Али Рәһбәри олан бөјүк имамымыз тәрәфиндән сон чыхышында үч фәхри медалы илә тәлтиф олунан шәһид Сүлејмани, һәм Иран милләтинин гәһрәманы, һәм Ислам үммәтинин гәһрәманы, һәм дә империализмин ҝүҹүнү гыран гәһрәмандыр.

Бәлкә дә бу һәгиги инсанларын лидерлијини гејд етмәк мүгабилиндә Мүгавимәт Мејданындан даһа аз бәһс олунду вә хүсусилә шәһид Сүлејманидән нүмунә ҝөтүрмәк истәјән бүтүн ҝәнҹләр үчүн шәһид Сүлејманинин Мүгавимәт Мејданынын адамы олдуғуну, анҹаг мүгавимәти ичәридән (батиндән) башлатдығыны гејд етмәлидирләр. Бу мејдана ҝәлмәк вә диггәт јетирмәк истәјән һәр кәс батиндә мүгавимәт ҝөстәрмәдијиниз тәгдирдә, заһирдә бир мүгавимәт дөјүшчүсү олмағыныз мүмкүн дејил.

Мүгавимәт үзвү олан шәһид Сүлејмани шәхсијјәтиндә билик, ибадәт, сәмимијјәт, фәдакарлыг вә бүтүн инсан вә Ислам дәјәрләр вар.

Шәһид Сүлејманинин бир лидери вар иди, шәһид Сүлејманинин әзәмәти о иди. Бу рәһбәрлијин ишығында о һәрәкәт етди вә бөјүдү, рәһбәрлик вә бу јол һәлә дә мәзлумлара вә мәһрумлара дајаныб дәстәк верир. Онларын тәһсили лајигли бир мүгавимәт һәјатынын орбитиндә давам едир.

Шәһид Сүлејмани Вилајәти Фәгиһин оху әтрафында һәрәкәт етди вә Ингилабын Али Рәһбәринин ачыгламалары онун үчүн сон сөз иди. Шәһид Сүлејмани вилајәт ашиги иди. Вилајәтин хидмәтчиси иди вә һәјатынын бүтүн сүтунларында вилајәтин али вәзифәсини гәбул етди.

Бу ҝүн гәһрәман Фәләстиндә бу бөјүк шәһидин шәһадәтинин илдөнүмүндә елә тәлим кечирирләр ки, гаршыдакы дүшмән бир мәрми белә ата билмир.

Диҝәр тәрәфдән, бир бајрагдар ҝөрүрүк ки, ишғалчы режим бир әсҝәрини шәһид етдији үчүн үч ајдыр вураҹағы илә һәдәләјир. Бу үч ај әрзиндә ишғалчы режимин Ливанла бүтүн шимал ҹәбһәсиндә һәрәкәт етдијиниз вахт бир әсҝәри дә ҝөрә билмәзсиниз. Белә ки, бурадакы бајрагдарындан, мүгавимәт командирләриндән горхур.

Шәһид Сүлејмани вә узун мүддәтдир силаһдашы олан шәһид Әбу Меһди Әл-Мүһәндис вә мүгавимәт шәһидләри дахил олмагла бүтүн шәһидләрин хатирәсини әзиз тутуруг. Бу әзәмәтли мәҹлис бу шәһидләрин шәрәфинә кечирилиб.

Бахын Сурија бир мүгавимәтчи иди. Ҝүҹлү шәкилдә мүгавимәт етди. Дөјүшчү вә мүгавимәтчи олан бүтүн инсанлар Суријаны дәстәкләди. Аллаһа һәмд олсун ки, бу ҝүн гатил Американын ишғал етдији бир нечә әразидән башга Суријанын һәр јери азад едилмишдир.

Ирага бахын! Мүҹаһид Ираг. Һәлә дә мүгавимәт јолунда ҝүҹлү шәкилдә ајагдадыр. Американын ҹинајәтләрини андығымыз бу ҝүнләрдә ираглы мүгавимәтчи вә иди савашчылар бир нечә әмәлијјат кечирәндә Америка бу ҝүнә гәдәр ҝөрүлмәмиш учушлар, бу ҝүнә гәдәр ҝөрүлмәмиш тәдбирләр алмаға башлады. Чүнки ираглы мүгавимәтчиләрдән горхдулар.

Јәмәнә бахын. Ҝүҹлү вә мәзлум Јәмәнә бахын. Орада да ејни шеји ҝөрүрүк, Орада да ҝүҹлү бир шәкилдә мүгавимәтчиләр һәрәкәт едирләр. Шәһид Сүлејманинин јолу будур. Аллаһын изни илә бу јол белә давам едәҹәк вә даһа да ҝүҹләнәҹәк.

Гудс Гүввәләринин јолу вә мүгавимәти АБШ-ын төрәтдији писликләрлә дәјишмәз. Ҹинајәтинизә евинизин ичиндән ҹаваб верә биләрләр.

Бу ҹинајәти төрәдәнләр билмәлидир. Буну елә етдиләр ки, дүнјанын һәр јериндә бир инсан тапылса, буну едән горхаглары ҹәзаландырмаға һазырдыр.

Сәмими дејирәм. Гудс Гүввәләринин јолу вә мүгавимәти АБШ-ын төрәтдији писликләрлә дәјишмәјәҹәк.

Сионистләр вә сәудијјәлиләр тәрәфиндән дәстәкләнән бир маҹәрапәрәст шәхс, шәһид Сүлејманијә суи-гәсд ҹинајәтини төрәтди.

Бизим јолумуз јенә дә ејни јолдур, архајын олун, һәтта евинизин ичиндә сизин ҹинајәтинизә ҹаваб верәҹәк инсанлар ола биләр. Шәһид Сүлејманијә суи-гәсд ҹинајәти, Ислам үммәтинин интигамынын алынмасына јол ачды"./дејерлер/
598 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP