Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Декабр 2020

Иранда гадын полисә зәнҝ едиб дүјү кабабы истәди - Полис ејһамы неҹә баша дүшдү?

Иранда Шираз шәһәриндән олан гадын 110-а зәнҝ едәрәк үзләшдији проблеми хүсуси үсулла полисә чатдырыб вә көмәк истәјиб.
Şиразлы гадын 110-а зәнҝ едиб дејир:
- Салам, бағышлајын, дүјү кабабы истәјирәм. Јанында су да олсун.
Зәнҝә ҹаваб верән истифадәчи дејир:
- Сиз 110-а зәнҝ етмисиниз вә дүјү кабабы истәјирсиниз?
Şиразлы ханым: - Бәли, бәли! Дүнәндән индијә кими һеч бир шеј јемәмишәм вә аҹам.
Полис: - Сиз даныша билмирсиниз? Сизин јанынызда башга бир адам вармы?
Гадын: - Бәли, бәли.
Бу ан 110 истифадәчиси мәсәләни баша дүшүр вә ондан сорушур:
- Ајдындыр, зәһмәт олмаса, үнванынызы дејин.
Гадын үнваны полисә дејир.
Полис јенидән сорушур: - Ханым, нечә нәфәрдирләр? Рәгәмлә дејин. Сојуг силаһлары вар, ја исти?
Белә ҹаваб ешидир: - Јох, јох. Мән чох аҹам, тәкҹә тез ҝөндәрин.
Полис: - Јахшы. Ҝөзләјин.
Мәлумат јерли полис бөлмәсинә елан едилир. Полис әмәкдашлары мәсәләни арашдырмаг үчүн үнвана јолланыр. Илк арашдырмадан мәлум олур ки, полисә зәнҝ едән гадынла әри арасында мүбаһисә јараныб вә гадын әриндән горхдуғу үчүн бу јолла 110-а зәнҝ едәрәк полисдән көмәк истәјиб.
Полис аиләдә јаранмыш мүбаһисәнин һәлл олунмасы үчүн мәсләһәт мәркәзи вә сосиал мәсәләләрин һәлли мәркәзинин онлара јардым етмәсини истәјиб.
637 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP