Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Октјабр 2020

Һаҹы Илгар: “Исламофобија вә Макронун Гарабағ мөвгеји бир-бириндән ајрылмыр”

Франсыз назир мәктәбләрдә әзиз Ислам Пејғәмбәринин (с) анимасијаларыны јајмаға, һалал гидалары јығышдырмаға чағырыб;

Франса демократијадан сөз дүшәндә “ағзына чуллу довшан сығмыр”. Өзүнү Гәрб демократијасынын бешији, плүрализмин аз гала баниси сајан франсызлар онларла ејни вәтәндашлығы, паспорту бөлүшән мүсәлман әһалијә ҝәләндә бүтүн толерантлығы, мултикултурализми унудурлар. Һазырда Франсада хүсусән мүсәлманлара мүнасибәтдә гәрәзли јанашма, гәрәзли сијасәт мүшаһидә олунур.

Бүтүн бу провокасијалара ҹығыр ачан сәбәб Рәсули Әкрәмин (с) зиддијјәтли рәсмләрини шаҝирдләринә ҝөстәрән франсыз мүәллим Самуел Патјнин башынын кәсилмәси олуб. Ислам әнәнәси әзиз Пејғәмбәримизин (с) вә Аллаһын рәсми тәсвирини ачыг шәкилдә гадаған едир.

Амма франсызлар јенә гызышдырыҹы әмәлиндән галмырлар. Бу һадисәдән сонра инди өлкәнин дахили ишләр назири Ҝералд Дарманин базарларда һалал гида үчүн хүсуси бөлмәләрин олмасындан нараһатлығыны дилә ҝәтириб. Дарманин һәмин бөлмәләрин ләғвинин зәрурилијини билдириб. Назир һәддини ашараг, бир аз да ирәли ҝедиб вә дүнја мүсәлманларынын әзиз Пејғәмбәринә (с) гаршы һәгарәтли ҹизҝи филмләринин нәшр олунараг мәктәбләрдә нүмајиш етдирилмәсини тәклиф едиб. Ҝөрүндүјү кими, Франса анти-Ислам тәблиғатыны дөвләт сијасәтинә чевириб. Назирин пејғәмбәри ашағылајан анимасијаларла ушагларын ҝөзүндә мүсәлманлара нифрәт јаратмаг, исламафобијаны ҝүҹләндирмәк, бејинләрдә мүсәлманлар һагда террорчу, агрессив бир образ формалашдырмаг нијјәти ачыг-ајдын һисс олунур.

Әслиндә әһалисинин бөјүк әксәријјәти мүсәлман олан азәрбајҹанлылары террор едән, Хоҹалыда зорлајан ермәни гулдурларыны Франсанын дәстәкләмәси тәәҹҹүб доғурмамалыдыр. Чүнки онлар маһијјәтҹә анти-исламчыдырлар вә мүсәлманлара нифрәт едирләр. Һалбуки бу Авропа өлкәсиндә милјонларла мүсәлман јашајыр. Назир сон 3 илдә Франсада мәсҹидләр дә дахил олмагла, 358 јерин бағландығыны вә 428 әҹнәбинин депортасија едилдијини билдириб. О, өлкәдә јенидән террор һүҹумларынын олмасыјла бағлы хәбәрдарлыг едиб. Франса президенти Еммануел Макрон һадисәни ислами бир террор һүҹуму кими характеризә едиб.

Амма нијәсә охшар һадисәләр Алманија, Һолландија, Испанијада баш вермир. Нијә Франса мүсәлманлары гызышдырыр?

ДЕВАММ сәдри, илаһијјатчы-философ Һаҹы Илгар Ибраһимоғлунун билдирдијинә ҝөрә, дүнјада исламафобија далғасы нәинки ашағы енмир, ҝетдикҹә артан хәтт үзрә инкишаф едир. Онун фикринҹә, Макрон һакимијјәти бу саһәдә бир гәдәр дә ирәли ҝедиб вә тәәссүф ки, өзү үчүн сәрт хәтт ҝөтүрүб. И.Ибраһимоғлу һесаб едир ки, Франсада виҹдан азадлығына нә гәдәр һөрмәт олдуғу сөјләнсә дә, сон илләрдә бу өлкәдә исламафобик мејлләрин чохалдығыны мүшаһидә едирик: “Сон дөнәмләрдә даһа габарыг шәкилдә өзүнү ҝөстәрир. Франса диҝәр Гәрб өлкәләриндән бу мәнада хүсуси фәргләнир. Әфсуслар олсун ки, бүтүн бунлар инсан ләјагәти, виҹдан азадлығы кими бәшәри дәјәрләрин фиаскоја уғрамасынын ҝөстәриҹисидир. Әминәм ки, Франсада јашајан мүтәрәгги дүшүнҹәли инсанлар вә зијалылар баш верәнләрин фәргиндәдирләр”.

Һаҹы Илгарын сөзләринә ҝөрә, биз мүсәлманлара мүнасибәтә Гарабағ контекстиндә дә шаһид олмушуг: “Макрон ишғалчынын тәрәфини сахлајыр, ермәниләри мүдафиә едир, Азәрбајҹанын һаглы антитеррор әмәлијјатларына гаршы чыхыр. Одур ки, һәм исламафобија, һәм Гарабағ мәсәләси бир-бириндән ајры дејил. Франсада исламафобија вә Макронун Гарабағла бағлы дискриминатив јанашмасы бир-бириндән ајрылмыр. Һәтта дејәрдим ки, бу истигамәтдә дүнјада бир јарыш ҝедир. Авропа АБШ вә Трампизмин гаршысында дајанмаг әвәзинә, әфсус ки, әксинә, онун бу истигамәтдә стратеҝијасына ујғун давранмаға үстүнлүк верир. Лакин бүтүн бунлар кечиҹидир вә Авропа инсаны ҝедишатын фәргиндәдир. Һесаб едирәм ки, чохлу маарифчилик ишләри апармаг лазымдыр, мүсәлман топлумлары вә сивилизасијасы бирҝә һәрәкәт етмәлидир”
436 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP