Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Сентјабр 2020

Америкада үзәринә Пејғәмбәрин (с) һәдиси јазылмыш көјнәкләр

Американын Калифорнија штатында инсан һагларыны мүдафиә едән бир тәшкилат ислами брендләрин биринин әмәкдашлығы илә Исламын ирги әдаләт барәдә бахышыны ҝөстәрмәк үчүн компанија башладыб.

Ислам-Америка Мүнасибәтләри Шурасы (ҸАИР) вә 5ивепилларс ислами брендинин әмәкдашлығы илә бу көјнәкләрин үзәринә Ислам Пејғәмбәринин (с) сон хүтбәсиндә иргләрин бәрабәрлији барәдәки сөзләри дәрҹ олуб.
Көјнәјин үзәринә јазылмыш һәдис беләдир: 

“Бүтүн инсанлар Адәм вә Һәвванын өвладларыдыр. Әрәбин әҹәм вә әҹәмин әрәб, ағын гара вә гаранын ағ үзәриндә һеч бир үстүнлүјү јохдур. Тәкҹә тәгвалы оланлар вә салеһ әмәл едәнләр үстүндүр.”

ҸАИР-ин сәдр мүавини Едвард Әһмәд Мичел бу барәдә дејиб: “Бизим ҹамиәмиз һәлә дә гарадәрилиләр әлејһинә гәдим вә рәваҹ тапмыш иргчилијә дүчардыр. Ислами мүәссисәләр ирги мүхтәлифлијин уҹа тутулмасы, иргчилијин писләнмәси вә Исламын бу һагда месажынын чатдырылмасында икигат тәлаш ҝөстәрмәлидир.

Бу мәгсәдлә Африка мәншәли америкалыларын идарә етдији вә бу өлкәдә ирги әдаләтин тәрәфдары олан тәшкилатлара дәстәк вермәлијик. 5ивепилларс-ин әмәкдашлығы илә өз тәшкилатымызда Исламын ирги әдаләт барәдә бахышыны ҝөстәрән көјнәкләр истеһсал едә билдијимизә ҝөрә севинирәм.”

5ивепилларс брендинин рәһбәри Фәрәх Иршад бу һагда дејиб: “Биз өз мәнбәләримизи хејир ишләрдә сәрф етмәји өзүмүзә вәзифә билирик. Тәлимләримизи давам етдирмәлијик ки, инсанлары өз гарадәрили баҹы-гардашларымыза гаршы бәрабәрсизлијин һөкм сүрмәси барәдә мәлуматландыра вә онлары бу мәсәләјә ҹәлб едә биләк.”
454 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP