Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Сентјабр 2020

Хурманын билмәдијимиз фајдалары...

Ләззәтли хурма Јахын Шәрг өлкәләриндә инсанларын әсас гида мәһсулларындан биридир. Гәдим заманлардан бәри инсанлар ондан һәм гида, һәм дә тәбии дәрман кими истифадә едибләр. Тәркибиндә олан гида маддәләринә ҝөрә хурманын сағламлыға фајдалары чохдур.

Хурма бејинин сағламлығыны артырыр. Онун тәркибиндәки антиоксидантлар бејини зәрәрли сәрбәст радикалларын јаратдығы илтиһаб вә оксидләшдириҹи стресдән дә горуја биләр. Бу бирләшмәләрин олмасы јашла әлагәли зеһни ҝериләмәдән горунмаға көмәк едә биләр.

Хурманын тәркибиндә һәзмә көмәк едән һәм һәлл олунан, һәм дә һәлл олунмајан амин туршулары вә лиф мөвҹуддур. Хурма мәдә-бағырсаг хәстәликләри нәтиҹәсиндә хроники исһал сәбәбиндән калиум иткисини дә долдурмаға көмәк едир.

Бу мејвә сүмүк сағламлығы үчүн магнезиум, калсиум вә бор илә зәнҝиндир. Хурма бу гидалар бирликдә сүмүкләри ҝүҹләндирмәјә, остеопороз вә сүмүк хәрчәнҝи кими хәстәликләр рискини азалтмаға көмәк едир. Хурманын тәркибиндә сүмүк инкишафы үчүн ваҹиб олан селен, манган вә мис вар.
373 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP