Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Сентјабр 2020

Пүстә бәдәни хәрчәнҝдән горујур

Алимләрин апардыглары арашдырмалар, пүстәнин организми диабет вә хәрчәнҝдән горујан ән јахшы гидалардан бири олдуғуну ҝөстәриб. Бир чох һәкимләр пүстәни идеал бир мәһсул адландырыр, чүнки гәбул едилмәси диабет, хәрчәнҝ кими һәјати тәһлүкәли хәстәликләрин гаршысыны алыр. Даһа да еркән бир фәрзијјәјә ҝөрә диабет хәстәләринин вәзијјәтинә мүсбәт тәсир ҝөстәрә биләҹәк јүксәк бир К витамини илә характеризә олунур.

Алимләр бу мәһсулун шәкәрли диабет хәстәләринин бәдәнинә тәсиринин нә гәдәр әһәмијјәтли олдуғуну јохлајыблар.

Експеримент чәрчивәсиндә иштиракчылар дөрд ај әрзиндә ҝүндәлик ики унсија (57 грам) пүстә гәбул едибләр. Нәзарәт групу иштиракчылары онлардан истифадә етмәдиләр.

Тест нәтиҹәләри мәһсулун диабетин гаршысыны алмаг габилијјәтини тәсдигләди. Пүстә јејән инсанларда јемәк гәбул етмәздән әввәл ашағы глүкоза сәвијјәси мүшајиәт едилди. Үстәлик, онларын инсулин мүгавимәти бахымындан ҝөстәриҹиләри дә јахшылашды.

Гозун хәрчәнҝ әлејһинә хассәләринә ҝәлинҹә, елми мүтәхәссисләр гејд едирләр ки, онлары тәркибиндә чохлу сајда селен вә синк тәмин едир.
325 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP