Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Сентјабр 2020

Дүнјада јалныз бу өлкәләрдә корона јохдур - Сијаһы

Ҹ̧индә бас̧лајараг бӱтӱн дӱнјаја јајылан ҸОВЫ̇Д-19 вирусунун һәлә дә ҝӧрӱлмәдији ӧлкәләр вар.

Һазырда дӱнјада ҹәми 11 ӧлкәдә коронавируса јолухма гејдә алынмајыб.

Һәмин 11 ӧлкәдә јолухманын олмамасынын бас̧лыҹа сәбәби сәрһәдләринин баҝ̆лы олмасыдыр.

Бу ӧлкәләрин сијаһысыны тәгдим едирик:

Палау - Океанија ӧлкәсидир. Папуа Јени Гвинејанын гоншулуғунда јерләшир. Сакит океанын с̧ималындадыр. 328 ададан ибарәтдир, саһәси 458 км²-дир. 2013-ҹӱ ил мәлуматына ҝӧрә, әһалиси 21 мин нәфәрдир. Пајтахты Нгерулмуд с̧әһәридир.

Кирибати Республикасы - Сакит океанда јерләс̧ән ада дӧвләтидир. Кирибати Республикасы 33 ада вә атоллдан ибарәтдир. Пајтахты Тарава с̧әһәридир.

Микронезија - Рәсми ады Микронезија Федерал Дөвләтләридир. Өлкәнин пајтахты Паликирдир. 4 тәрәфдән океанла әһатә олунан өлкә, үмумиликдә 607 ададан ибарәтдир. Рәсми дили инҝилис дилидир.

Соломон адалары - Бу ада Һинд океанында јер алыр. Әразиси 28 мин 450 км, әһалиси јарым милјонун үзәриндәдир.

Тонга Краллығы - Бу ада дөвләти монархија үсулу илә идарә едилир. 2006-ҹы илдә тахта чыхан Крал Тупов В-ин 2012-ҹи илдә вәфатындан сонра дөвләтин башына Крал Ҝеорҝе Тупоу ВЫ кечиб.

Вануату - Бу ада өлкәси Австалијанын јахынлығында јерләшир. Үмуми әһалиси 2,2 мин кв/км-дыр. Пајтахты вә ән бөјүк шәһәри Порт Виладыр.

Маршал Адалары - Садәҹә 181 квадрат километрлик әразиси олан адада тәхмини 70 мин инсан јашајыр. Пајтахты Мажуро шәһәридир.

Науро - Бу ада өлкәси Ватикандан сонра ән аз әһалијә саһиб өлкәдир. Әразиси 21 квадрат километр, әһалиси 11 минә јахындыр. Өлкәнин пајтахты Јарән шәһәридир.

Шимали Кореја - КХДР Кореја јарымадасынын шимал һиссәсиндә јерләшир. Шимал вә шимал-гәрбдә Чин, шимал-шәргдә Амонк (Чиндә Јалу кими таныныр) вә Түмен чајлары бојунҹа Русија, ҹәнубда исә Ҹәнуби Кореја илә һәмсәрһәддир. Пајтахты вә ән бөјүк шәһәри Пхенјандыр. Үмуми саһәси 120,540 квадрат километрдир. Өлкәнин рәһбәри Ким Чен Индир. О, өлкәсиндә коронавируса јолухманын олмадығыны дејир.

Түркмәнистан - Түркмәнистан Мәркәзи Асијанын ҹәнуб-гәрб һиссәсиндә јерләшир. Пајтахты вә ән бөјүк шәһәри Ашгабаддыр. Үмуми саһәси 491,210 квадрат километрдир. Түркмәнистан 27 октјабр 1991-ҹи илдә ССР-дән мүстәгиллијини әлдә едиб. Түркмәнистан һәм дә Асијанын ән аз мәскунлашан әразиләриндән биридир.

Самоа Ҹүмһијјәти - Адалардан ибарәт бу дөвләт Австралија вә Јени Зеландија илә гоншудур. Пајтахты Апиа шәһәридир.

Сијаһыда ҝөстәрилән 11 өлкәдә коронавируса јолухма гејдә алынмајыб. Анҹаг ада өлкәләриндән фәргли олараг Түркмәнистан вә Шимали Корејанын статистиканы ҝизләтдији һагда да дүнја мәтбуатында хәбәрләр јајылыб.
288 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP