Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Сентјабр 2020

Азәрбајҹан руһаниләри Франса журналынын Пејғәмбәрә (с) гаршы һөрмәтсизлијинә етираз етдиләр-Фото

Гум шәһәриндә јашајан азәрбајҹанлы руһаниләр Франса журналынын мәнфур һәрәкәтини писләјибләр.
Франсанын “Ҹһарлие Һебдо” журналынын Ислам Пејғәмбәринә (с) аид етдији карикатура чап етмәси, Исламын уҹа дәјәрләринә вә дүнјанын бир милјарддан чох мүсәлманынын етигадына һөрмәтсизлик ҝөстәрмәси дүнја мүсәлманларынын гәлбини ағрытмышдыр. Журналын бу һәрәкәт сөз, јахуд етигад азадлығы дејил, онун Ислам вә мүсәлманлара гаршы кин-күдурәтини ҝөстәрир.
Азәрбајҹанын Гум шәһәриндә јашајан руһаниләри Иран вә дүнјанын диҝәр мүсәлманлары кими 12 сентјабрда Франса журналынын рәзил һәрәкәтинә етираз олараг аксија кечирмишдир.
Етираз аксијасынын сонунда бәјанат охунмушдур. Бәјанада дејилир:
“Ислам дининә һөрмәтсизлик, мүсәлманлара гаршы иргчи давранышлар вә тәһрикедиҹи һәрәкәтләр сионист христианлар тәрәфиндән програмлашдырылыр, даһа сонра медиа вә мәтбуатда јајылараг иҹтимаиләшдирилир. Бу да радикал груплар тәрәфиндән дүнјада террор актларынын ҝенишләндирилмәсинә сәбәб олур. Биз Азәрбајҹанлы руһаниләр билдиририк ки, мүсәлманлар әлејһинә нифрәтамиз тәблиғатын апарылмасыны дин вә сөз азадлығы адландырмаг олмаз. Буну тамамилә сәһв вә ағылсыз һәрәкәт һесаб едирик.
Бәјанатда даһа сонра дејилир: “Бејнәлхалг сионизм вә империализмин башлыҹа мәгсәди иҹтимаи диггәти Гәрби Асија мәсәләләриндән, хүсусилә дә Ираг, Сурија, Јәмән, Ливан вә Фәләстиндә баш верән һадисәләрдән јајындырмагдыр.
Бәјанатын сонунда Дүнја Мүсәлманларынын Вәлијји-әмри һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеинин сөзләринә тәкид едилир: “Ислам үммәти һадисәләр гаршысында ајыг олмалыдыр, Ислам дүшмәнләри вә гәрбин һијләҝәр сијасәтчиләринин әзиз Ислам вә мүсәлманлар әлејһинә фитнәкар вә мәкирли планларыны унутмтмалыдыр.”
Гејд едәк ки, Франсанын “Ҹһарлие Һебдо” журналынын гәрб дөвләтләри вә сионист мүәссисәләринин дәстәји илә тәһгирамиз карикатура дәрҹ едәрәк, Ислам Пејғәмбәринә (с) һөрмәтсизлик едиб. Бәзи гәрб өлкәләри дә бу мәнфур һәрәкәти сөз азадлығы бәһанәси илә мүдафиә едирләр. Онларын бу һәрәкәти дүнјанын бүтүн азадлыгсевәрләри тәрәфиндән писләнилир.
387 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP