Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Сентјабр 2020

И.Һанија: “Биз Гүдсү вә Фәләстини барыт вә ҝүллә илә горујаҹағыг”

ҺӘМАС-ын сијаси бүросунун рәһбәри сионист дүшмәни илә мүнасибәтләрин нормаллашмасыны бағышланмаз ҝүнаһ адландырыб вә Фәләстини ҝүллә вә барытла мүдафиә етмәјин ваҹиблијини вурғулајыб. Исмаил Һанија, Фәләстин халгынын сионист режими илә мүнасибәтләри нормаллашдырараг едилән сәһви һеч бир өлкәјә бағышламајаҹағыны дејиб.

Парстодај-ин вердији хәбәрә ҝөрә, Һанијә вердији мүсаһибәдә дејиб: "Илһаг планына гаршы бир митинглә кифајәтләнмәјәҹәјик, Гүдсү вә торпагларымызы барыт вә ҝүллә илә горујаҹағыг”. ҺӘМАС-ын сијаси бүросунун рәһбәри сөзләринә давам едәрәк, ијулун 1-дә илһаг планынын елан едилдији ҝеҹә, илк дәфә олараг габагҹыл ракетләри сынагдан кечирәрәк, дүшмәнә ачыг бир сигнал верилдијини дејиб. “Гәрби Шәријини ишғал планыны дајандыран, БӘӘ илә сионист режими арасындакы мүнасибәтләрин нормаллашмасы дејил, Фәләстин халгыдыр”, - дејә Һанијә сөјләјиб. Ливандакы Фәләстин Ислами Ҹиһад һәрәкатынын сөзчүсү билдириб: "Мүнасибәтләрин нормаллашмасы просеси чохдан ҝедирди вә инди баш верәнләр буну јалныз јениләнмәсидир. Нормаллашма Трамп вә Нетанјаһуја едилән бир “хидмәтдир”, амма бизим үчүн исә бу бөлүҹү бир амилдир вә достуну дүшмәндән ајырараг, Фәләстин халгына һәгиги мәнзәрәни ҝөстәрир. Бу ҝүн ҝүзәштә ҝедәнләр АБШ-ын аләтләридир вә онларын һәрәкәти јалныз Фәләстин халгы дејил, бүтүн мүсәлман үммәтини зәрбә алтында салыр”./дејерлер/
305 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP