Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Сентјабр 2020

Чинли вирусологдан чарпыҹы ачыглама: "Сүбут тапдыг, дүнјаја елан едәҹәјик..."

Бу илин апрелиндә Чиндән АБШ-а гачмыш, Һонконг Университетинин кечмиш әмәкдашы вирусолог Јан Лимен јени ачыгламалар вериб.

Өз командасыјла коронавирус үзәриндә тәдигагат апаран ханым Јан Лимен вирусун бәшәријјәтә һејванлардан јолухмадығыны, лабораторијада һазырланмыш инсан әмәли олдуғуну сүбут едән дәллиләр тәдим едәҹәјини дејиб:

"Артыг тәдгигатымызы баша чатдырмышыг. Јахын заманларда дүнјаја ачыглајаҹағыг".

Гејд дәк ки, Јан Лимен бир мүддәт әввәл "Фокс Нјус"а ачыгламасында ҸОВЫД-19-у инсанлыг тарихиндә ән бөјүк инфексија һадисәси адландырмышды: "Бу бахымдан чох заманымыз јохдур, ҝеҹикмишик. Онун гаршысыны вахтында алсаг, бәшәријјәтин һәјатыны хилас едәрик. Заман чох өнәмлидир".
271 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP