Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Сентјабр 2020

Хәрчәнҝдән горујур, јағлары әридир - Сеһирли мәһсулун 15 фајдасы

Јашыл чај бүтүн дүнјада мәшһур битки вә ички нөвүдүр. Јашыл вә гара чај камеллиа биткисиндән һазырланыр. Мүхтәлиф әлавәләрлә она фәргли дадлар вә ароматлар верилир. Хүсуси илә дә арыглатма хүсусијјәти илә диггәти чәкир. Тәркибиндә олан витамин вә минераллар сајәсиндә бәдәни тох тутур вә метобализманы сүрәтләндирир.

Јашыл чајын фајдалары:

Камеллиа јарпагларындан әлдә едилән чај антиоксидан гајнағыдыр. Ган дөвранын тәнзимләјән, тәркибиндәки амин туршулары, карбоһидрат, "Е", "Ҹ", "Б" витаминләри сајәсиндә инсан сағламлығы бахымындан да өнәмли рол ојнајан јашыл јарпаглы чајы ҝүндә 2 дәфә ичә биләрсиниз. Сағламлығымыз үчүн лазым олан минералы тәркибиндә олан јашыл чај бәдәнин истәнилән витамин вә минераллары алмасына көмәк едәр. Метобализманы сүрәтләндирәр вә јығылан јағын мәһв олунмасына көмәк едән чајын хәрчәнҝә гаршы да горудуғу гејд едиылир.

Јашыл чајын фајдлары нәләрдир?

Мүтәхәссисләрә ҝөрә, јашыл чајын истифадәсиндән сонра белдәки јағлар 2-3 см гәдәр инҹәлдир.

Иммунитет системини тәмизләјир;

Метаболизманы сүрәтләндирир;

Ган дөвраныны һәрәкәтләндирир;

Үз вә сач сағламлығыны горујур;

Арыглатма хүсусијјәти илә һәр заман сечилир,

Стресслә мүбаризә едәрәк сакитләшдирир;

Температуру ашағы салыр;

Јаддашы ҝүҹләндирир;

Јорғун ҝөзалты торбаларына компрес олараг тәтбиг едилә биләр,

Холестролу ашағы салыр;

Сојугдәјмәдә истифадә едилир,

Диш чәкиминдән сонра ганахманы вә ја ағрыны сахламаг үчүн компрес едилир;

Јашыл чај метобализманын сүрәтләнмәсинә вә јағын парчаланмасына көмәк едәр. Мүтәхәссисләр јемәкдән әввәл вә ја сонра ичилмәсини төвсијјә едир. Јашыл чај јемәкдән әввәл ичилдикдә арыгламаға көмәк едәр. Јемәкдән 2 саат сонра ичилдикдә исә һәзми асанлашдырыр. Диҝәр тәрәфдән дә хәрчәнҝлә мүбаризә апарыр.

Јашыл чај арыгладырмы?

Јашыл чај иммунитети ҝүҹләндирмә вә арыглатма хүсусијјәти вар. Мүтәхәссисләр ҝүндә 2 дәфә јашыл чај ичмәјимизи мәсләһәт ҝөрүр. Тәркибиндәки витаминләр сајәсиндә јағын парчаланмасыны сүрәтләндирир. Буна ҝөрә дә пәһризләрдә тез-тез истифадә едилир. Хүсусән дә сон илләрдә енерживермә хүсусијјәти илә иштаһаны кәсир.
313 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP