Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Сентјабр 2020

"Кәрбәла залымларын сарајыны өз ганы илә јыхыб јох етди..."

"Ашура – һәр ҝүн вә һәр јердә олан гијамдыр..." 13 октјабр 2018 [13:14]
"Имам Һүсејн (ә) – инсанлары гаранлыгдан нура чыхардан ҝәмидир вә һәр ким бу ҝәмијә минәр – ниҹат тапар. Һәр ким ондан ҝери галар – һәлак олар..."

Зијарәт – Имамлары (ә) танымағын ән јахшы јолудур. Она ҝөрә дә Әрбәин зијарәти Имам Һүсејни (ә) вә онун Илаһи һәдәфләрини танымаг үчүн ән мүһүм зијарәт һесаб олунур.

Һәдисләримизин бујурдуғу кими, Имам Һүсејн (ә) – инсанлары гаранлыгдан нура чыхардан ҝәмидир вә һәр ким бу ҝәмијә минәр – ниҹат тапар. Һәр ким ондан ҝери галар – һәлак олар.

Рәһмәтлик Имам Хомејни (р) бөјүк әһәмијјәтә малик олан Әрбәин јүрүшү барәсиндә бујурмушдур: “Һәр ҝүн Ашура вә һәр јер Кәрбәла” шүары ҝәрәк Ислам үммәтинин әсил шүары олсун. Ашура – һәр ҝүн вә һәр јердә олан гијамдыр.

Сајларынын аз олмасына бахмајараг, бөјүк ешг вә иманла залымын гаршысына чыхмыш вә мүгавимәт ҝөстәрмишдиләр. Она ҝөрә дә бу шүар һәр бир мүсәлманын һәјат девизинә чеврилмәлидир. Бизим кечирдијимиз о ҝүнләр – тәкрар олан Ашура иди. Мејданлар, күчәләр, дағлар Ислам өвладларынын ганына бүрүнмүшдү. Ашура бизә ҝөстәриш верир ки, сајын аз олса да, әлиндә гылынҹ олмаса да ҝәрәк залыма гаршы чыхасан вә она мүгавимәт ҝөстәрәсән. Бизим шәһидләр дә Ашура шәһидләри кими әзиздирләр. Шәһадәт – гәләбә рәмзидир.

"Кәрбәла, залымларын сарајыны өз ганы илә јыхыб јох етди. Әслиндә Кәрбәла, шејтанын (лән) сарајыны мәһв етди…" (Һәвзәһ)/дејерлер/
862 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP