Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Сентјабр 2020

Әрәб Лигасы баш катибиндән Иран вә Түркијәјә гаршы әсассыз иттиһамлар

“Русија әл-Јәвм” информасија мәркәзинин билдирдијинә ҝөрә, Әрәб Дөвләтләри Лигасынын баш катиби Әһмәд Әбул-Гејз бу лиганын Ливијадакы вәзијјәти нараһатлыгла изләдијини билдириб вә ливијалыларын даими сүлһә наил олмасыны арзулајыб.
Лиганын баш катиби әлавә едиб: “Һамыја мәлумдур ки, Ливија бөһранынын һәрби һәлл јолу јохдур.” О иддиа едиб ки, әрәб өлкәләри ган төкүлмәсинин гаршысыны алмаға сәј ҝөстәрир вә тезликлә буна наил олаҹаг.
Әбул-Гејз даһа сонра Иран вә Түркијәјә гаршы әсассыз иттиһамлар ирәли сүрәрәк дејиб: “Сон вахтлар Иран вә Түркијәнин әрәб өлкәләринин дахили ишләринә мүдахиләси артыб. Биз бу мүдахиләләри писләјирик вә буна етираз едирик. Бу мүдахиләләр тәһлүкәли вәзијјәт алыб, Сурија вә Јәмәндә һаш верән һазыркы бөһранлары мүрәккәбләшдирир вә онлары узадыр.”
Əрәб Лигасы баш катиби дејиб: “Түркијә Сурија әразисинин бир һиссәсини һәлә дә ишғал алтында сахлајыр вә Ираг әразисинә дә һүҹумларыны давам етдирир. Анкара Ливијанын дахили мүһарибәсиндә бирбаша мүдахилә едир.”
272 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP