Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Сентјабр 2020

Инсан сүгутунун әсил амили ҹәһаләт дејилдир. Бәс нәдир?

Устад Пәнаһиан бәһсләринин бириндә бујурмушдур: “Әҝәр десәк ки, инсан сүгутунун әсил амили ҹәһаләтдир, бәндә бу сөзү гәбул етмәз. Ҹәһаләти раһатлыгла арадан апармаг олар. О гәдәр ҹәмијјәтләр вардыр ки, алимләрин олмасына бахмајараг, сүгут етмишдир.

Һәтта бәзи әхлаги фәзиләтләр белә инсанын сүгут етмәсинә ҝәтириб чыхардыр. Исламын әввәләриндә мүсәлманларын әксәр һиссәси Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) ардынҹа идиләр вә о Һәзрәтдән (с) дәрс алырдылар. Анҹаг онлар да белә, сүгут етмишдиләр. О гәдәр сүгут етмишдиләр ки, иш о јерә ҝәлиб чатды ки, Имам Һүсејни (ә) гәтл етдиләр. Онлар Јәҹуҹ вә Мәҹуҹ дејилдиләр. Ади инсанлар идиләр вә һәтта Пејғәмбәрин (с) нәфәси онлара дәјмишди. Бахмаг лазымдыр ки, онларын сүгут етмәсинин әсил амили нә олмушдур?

Әҝәр Пејғәмбәрдән (с) сорушсаг ки, ја Рәсулаллаһ (с)! Онлар ки, бу гәдәр сизин кәнарынызда олмушдулар, бәс нијә сүгут едибләр? О, бујурар: “Мән бир чох јахшылыглары онлара ашыламышам. Анҹаг бу јахшылыглар, мән нә гәдәр чалышсам да, онларда иҹад олмамышдыр”.

Бәс бу јахшылыглар нәдир?

Намаз гылмаг дејилдир. Бәзиләри дејир ки, Имам Һүсејн (ә) намаз үчүн шәһид едилмишдир. Бахмаг лазымдыр ки, бу сөзүн мәнасы нә демәкдир? Чүнки һәм Иблис (лән) намаз гыларды, һәм дә Шимр (лән) намаз гыларды. Ҝәрәк дејәк ки, һәгиги намаз үчүн шәһид олмушдур. Она ҝөрә дә илк олараг һәгиги намазын нә олдуғуну билмәк лазымдыр, сонра демәк лазымдыр ки, Имам Һүсејн (ә) һәгиги намаз үчүн шәһид олмушдур.

Бәс һансы јахшылыглар инсана ниҹат верә биләр?

Јахшылыгларын чох һиссәси инсана ниҹат верә билмәз. Писликләрин бир чоху да инсаны сүгут етдирә билмәз. Инсан варлығында писликләрин олмасы тәбии бир һалдыр.

Белә ки, Әмирәл-мөминин (ә) бујурур ки, сән тәбиәтин етибары илә бир чох писликләрә маликсән вә тапырсан. Бу шеј пислик дејилдир.

Бир чох јахшылыглара малик олмаг да һүнәр дејилдир. Бир чох писликләри јахшылыглара чевирмәк дә чәтин дејилдир. Бәзи инсанлар дин вә әхлаг васитәсилә өз нәфсләрини ислаһ етмишдиләр. Пис рәфтарларыны дәјишдирә билмишдиләр. Анҹаг сонда сүгут едиб, ҹәһәннәмә ҝетмишдиләр.

Бәзи јахшылыглар вардыр ки, онлардан чох аз сөһбәт ачылыр вә инсан ону ешидән заман титрәмәјә башлајыр. Бәзи писликләр вардыр ки, онлар һаггында да аз данышылыр, һалбуки бу пислик һамыда вардыр. Анҹаг дүшүнүрләр ки, бу, тәбиидир вә ону сахламаға белә ҹәһд едирләр.

Әҝәр инсанын иманы оларса вә инсан ибадәтләрин әскәр һиссәсини јеринә јетәрәрсә, һансы шеј ону сүгут етдирә биләр ки? Лакин бунун јанында вилајәтчи олмаг мүһүм амилдир. Әҝәр инсан Имамыны (ә) танымазса – сүгут едәр, нә иманын она фајдасы олар, нә дә ибадәтләринин.

Имам Рза (ә) бәзи Әһли-Бејт (ә) давамчылары барәсиндә бујурур: “Онлар Имам Һүсејни (ә) севирләр, анҹаг зүһурдан әввәл Дәҹҹалын фитнәсиндән дә пис фитнәләр һәјата кечирәрләр”.

Бахмајараг ки, онлар Имам Заман аға (ә.ф) үчүн дә ҝөз јашы төкәрләр, анҹаг Имам (ә.ф) ҝәлән заман онун гаршысында дајанарлар. Чүнки онлар вилајәти гәбул етмәјән инсанлардыр.

О кәсләр ки, илк ҝүндән Пејғәмбәрин (с) рәһбәрлијини гәбул етмәмишдир, Әмирәл-мөминин (ә) вилајәтини гәбул етмәмишдир, Имам Заман ағанын (ә.ф) вилајәтини гәбул етмәмишдир – онларын мүштәрәк ҹәһәтләри һансыдыр? Әлбәттә ки, тәкәббүрдүр”. (Ислами сајтлара истинадән)/дејерлер/
903 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.12.21, 09:43
Лөвһ һәдиси
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP