Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Ијун 2020

Иранын јени Парламенти шәһид Сүлејманинин јолуна садиг галаҹаг

Иран Ислами Шурасынын јени сечилмиш сәдри Мәһәммәдбагир Галибаф бу ҝүн ачыг иҹласда сәдр кими етдији илк чыхышында Парламентин 11-ҹи чағырышынын јени дөврдә ҝөрәҹәји ишләрдән данышыб.

Нитгини Аллаһын ады вә Гурани-кәримин “Әһзаб” сурәсинин 23-ҹү ајәси илә башлајан Парламент сәдри Имам Хомејнинин (р) руһуна салам ҝөндәриб, Ингилабын мүдрик рәһбәри һәзрәт Ајәтуллаһ әл-үзма Хаменеини дәһшәтли туфанларда ингилаб ҝәмисинин капитаны адландырыб, Ислам Ингилабы, Мүгәддәс Мүдафиә, хидмәт, сағламлыг шәһидләри, хүсусилә дә бүтүн Ислам өлкәләриндә мүгавимәт вә һәрәм мүдафиәчиси шәһидләрини јад едиб.

Сәдр даһа сонра дејиб: “Аллаһын сонсуз саламы олсун мүгавимәт шәһидләринин сәрвәри, һеҝемонлар гаршысында мүгавимәт символу, “онунла бирликдә оланлар кафирләрә гаршы сәрт, бир-биринә исә мәрһәмәтлидирләр” ајәсинин тәзаһүрү, Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәринин садиг, мүти вә доғручу досту, Исламын башыуҹа сәрдары ҝенерал Һаҹы Гасим Сүлејманијә.

Галибаф чыхышынын диҝәр һиссәсиндә дејиб:
“11-ҹи Мәҹлис дәјишмәз стратеҝија кими мүгавимәт ҹәбһәсинин ҝүҹүнүн артырылмасында шәһид Сүлејманинин јолунун давам етмәсинә садиг галаҹаг, Фәләстин халгына, Ливан Һизбуллаһына, мүгавимәт групларына, ҺӘМАС-а, Ислами Ҹиһада, мәзлум Јәмән халгына дәстәји өзүнүн ингилаби вә милли вәзифәси билир, өзүнү һәмишә Ираг халгы вә дини мәрҹәијјәтинин јанында ҝөрәҹәк вә онларла һәр һансы әмәкдашлыға һазыр олаҹагдыр.
11-ҹи Мәҹлис анти-империализми һәм идеја-етигад, һәм дә мараг-стратеҝија һесаб едир, дүнја империализминин мәркәзи сајылан Америка илә мүзакирә вә сазиши сәмәрәсиз, зәрәрли кими дәјәрләндирир. Террорчу Америка илә бизим рәфтарымыз шәһид Сүлејманинин ганынын интигамы силсиләсинин тәкмилләшдирилмәси олаҹагдыр. Бу рәфтар Ејнүл-Әсәд базасына мисилсиз һүҹумла башлады, Американын Ислам Республикасына ҹаваб вермәк игтидарында олмајан пуч һејбәтини сындырмагла давам етди вә Америка террорчу ордусуну реҝиондан чыхармагла тәкмилләшәҹәк.”

Парламент сәдри дахилдә апарылаҹаг ишләрдән әлавә, Ислами Шура Мәҹлисинин хариҹи сијасәтинә дә тохунараг дејиб:
“11-ҹи Мәҹлис инаныр ки, хариҹә бахыш да реҝион өлкәләри, хүсусилә дә гоншу өлкәләр вә чәтин ҝүнләрдә бизим јанымызда олан бөјүк дөвләтләр үзәриндә фокуслашмалыдыр. Әлбәттә, 11-ҹи Мәҹлис бүтүн дүнја ҹәмијјәтләри илә мүнасибәтләри ҝенишләндирмәји дәстәкләјир, лакин өз тарихиндә вә Ислам Республикасы дөврү тәҹрүбәсиндә гара иш китабына саһиб олан һөкумәтләрә етимад етмәји стратежи сәһв билир.”
644 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
12.06.21, 11:33
Һәјат иксири
26.05.21, 08:46
Сәфәр азугәси
24.05.21, 22:33
Сирр
Go to TOP