Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Ијун 2020

Ијунда һава неҹә олаҹаг?

Бу илин мај ајы күләкли ҝүнләрлә зәнҝин олду. Ајын 31-дә дә јаз бизимлә күләкли һава илә видалашды. Ај әрзиндә ҝүҹлү күләкли (15 м/с-дән артыг) ҝүнләрин сајы 16-ја чатды. Бунлардан 25 м/с-дән чох олан ҝүнләрин сајы 4 ҝүн олду, 2 ҝүн әрзиндә күләјин сүрәти 35 м/с,1 ҝүн әрзиндә исә 38 м/с-дәк шиддәтләнди. Буну журналистләрә ЕТСН-нин Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәтинин рәиси Умајра Тағыјева билдириб.
“Ајын ән исти ҝүнү 32 дәрәҹә илә мајын 23-ү, ән сојуг ҝүнү исә 14.3 дәрәҹә илә мајын 10-у олду. Орта ајлыг температур 20 дәрәҹәјә јахын олуб, бу да иглим нормасындан 1.5 дәрәҹә јүксәкдир. Нисбәтән сојуг һава күтләләринин өлкә әразисинә дахил олмасы ај әрзиндә 9 дәфә баш вериб.
Јағынтылар гејри-бәрабәр пајланыб. Дүшән јағынтынын мигдары Бакыда вә Абшерон јарымадасында норманын 89-124, Кичик Гафгазын дағәтәји бөлҝәсиндә 50-58, мәркәзи-аран рајонларында 24-71, Ләнкәран-Астара зонасында 29-52, Газах-Ҝәнҹә зонасында 45-50, Балакән-Шәки зонасында 45-97, Шабранда 113 фаизини тәшкил едиб, Губа- Хачмазда вә Ағстафада исә нормадан 1,5-3 дәфә чох олуб.
İјун ајында һаванын орта ајлыг температурунун иглим нормасына јахын, бәзи јерләрдә исә бир гәдәр нормадан јүксәк олаҹағы ҝөзләнилир. 2017, 2018, 2019-ҹу илләрдә һаванын температуру нормадан 0,7-1,2 дәрәҹә јүксәк олуб; 2001, 2002, 2003 вә 2008 –ҹи илләрдә исә ијун ајы нисбәтән сәрин кечиб.
Һаванын температурунун Бакыда вә Абшерон јарымадасында ҝеҹәләр 19-24, ҝүндүзләр 26-31, бәзи күләксиз вә исти ҝүнләрдә 35-38 дәрәҹәјәдәк јүксәләҹәји ҝөзләнилир.
Республиканын аран бөлҝәсиндә максимал температурун 30-35, бәзи ҝүнләрдә 37-39, дағлыг рајонларда 19-24, бәзи ҝүнләрдә 28-30 дәрәҹә исти олаҹағы ҝөзләнилир.
Ајлыг јағынтынын мигдарынын иглим нормасындан бир гәдәр аз, бәзи шимал вә шәрг рајонларында исә нормаја јахын олаҹағы еһтимал олунур.
Биринҹи онҝүнлүјүн биринҹи јарысында өлкә әразисиндә һава шәраитинин мүлајим, әсасән јағмурсуз кечәҹәји ҝөзләнилир”.
643 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP