Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Мај 2020

Ајәтуллаһ Амили: Иран вә Азәрбајҹан...

Азәрбајҹан Республикасынын “Аврасија” вә “Овгат” информасија аҝентликләри һәзрәт Ајәтуллаһ Амилинин мүбарәк Рамазан ајынын он доггузунҹу вә ијирми үчүнҹү ҝеҹәләри мүнасибәтилә кечирилән мәрасимләрдә сон медиа фитнәләри вә бәзи мүхалиф гүввәләрин сосиал шәбәкәләрдә Иран Ислам Республикасы әлејһинә һәрәкәтләри барәдә етдији чыхышы әкс етдирибләр.

Гафгаз Һәгигәтләри хәбәр верир ки, “Аврасија” информасија аҝентлији јазыб: “Әрдәбилин имам ҹүмәси Ајәтуллаһ Сејид Һәсән Амили мүбарәк Рамазан ајынын 19-ҹу ҝеҹәсиндә сон дөврләрдә медиада мүшаһидә олунан фитнә-фәсадлара вә кибер мәканда бәзи мүхалифләрә ишарә едәрәк бујурмушдур ки, Азәрбајҹан халгы бизим гардашымыздыр. Иран Ислам Республикасы һәмишә Азәрбајҹан халгыны дәстәкләјир. Ермәниләр ишғалчыдырлар вә Гарабағы тәрк етмәлидирләр.”

Һабелә, “овгат.ҹом” сајты јазыб ки, Әрдәбилин имам ҹүмәси Ајәтуллаһ Сејид Һәсән Амили мүбарәк Рамазан ајынын 19-ҹу вә 23-ҹү ҝеҹәләриндә кечирилән мәрасимдә дејиб:

“Иран вә Азәрбајҹаны һеч вахт бир-бириндән ајырмаг олмаз. Иран вә Азәрбајҹан халгы ики дөвләтдә олан бир милләтдир.

Бизим кечмиш тарихимиз, мәдәнијјәтимиз, динимиз, дилимиз, ләһҹәмиз, әҹдадларымыз, гәбиләләримиз, инҹәсәнәт хадимләримиз, шаирләримиз, фәгиһләримиз, тәглид мәрҹәләримиз, гәһрәманларымыз вә гәһәрманлыг дастанларымыз вә с. бүтүн бунлар бирдир. Онларын иззәт вә башуҹалығы бизим иззәтимиздир. Онларын дәрд вә сыхынтысы бизим дәрдимиз вә сыхынтымыздыр, Гарабағын ишғалы бизим гәлбимиздә бөјүк бир гүссәдир. Гарабағын ишғалыны өз торпагларымызын ишғалы кими һисс едирик.

Азәрбајҹан мүхалифәти бу ҝүнләрдә медиада Иран әлејһинә сәс-күј јаратмышдыр. Зәһмәт олмаса буну да јазсынлар ки, АБШ-ын артыг онунҹу штаты гондарма “Гарабағ республикасы”ны рәсмән таныјыб вә сенатын рәһбәри артыг бу сәнәди имзалајыб. Јазсынлар ки, гондарма республиканын бүтүн бүдҹәси АБШ тәрәфиндән тәмин олунур. Јазсынлар ки, АБШ ораја ҝетмәк үчүн виза рәсмиләшдирир. Јазсынлар ки, Бирләшмиш Штатлар БМТ ТШ-нын Гарабағ барәсиндә гәбул етдији гәтнамәләрин иҹрасына мане олур.

Азәрбајҹан халгы диггәтли олмалы вә билмәлидир ки, нә үчүн бу ҝүн Азәрбајҹанын Иран әлејһинә сснераристләри Американын Гарабағ барәсиндәки ҹинајәтләриндән бир кәлмә дә данышмыр вә јазмырлар? Нә үчүн Гарабағын ишғал олунмасынын әсас сәбәбкарынын АБШ олдуғуну јазмырлар?”
621 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP