Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Мај 2020

Иранын “Шаһид-129” вә “Муһаҹир-6”-лары Идлибдә террор башчыларыны овлајыр - Фото

Мәшриг – Түркијә ордусунун мүдахиләси вә Идлибдә мүвәггәти атәшкәс мүгавиләси илә террорчулар аз да олса, Идлибин ишғалыны бир нечә ҝүнлүк давам етдирә билдиләр. Лакин јаваш-јаваш Сурија ордусунун Идлиб әмәлијјатына башлајаҹағы хәбәрләри долашмагдадыр.

Өтән бир нечә ајда ҹәбһә хәттиндә атәшкәсә бахмајараг террорчулар дәфәләрлә Сурија ордусунун мөвгеләринә һүҹум едәрәк, атәшкәси позублар. Әлбәттә, онларын бу һәрәкәти Сурија ордусунун әзиҹи ҹаваблары илә үзләшиб. Амма бу арада мүгавимәт гүввәләри дә Сурија дөвләти вә ордусуна дәстәк олараг бу өлкәдә тәкфирчи терроризмлә мүбаризәдә парлаг аддымлар атыблар.

Дүнән террорчулара бағлы бир сыра медиалар хәбәр вердиләр ки, “Азад Орду” террор групунун сабиг төрәмә коалисијасы олан “Азад Вәтән Ҹәбһәси”нин 1-ҹи бригадасынын командири Ҹәбәлуз-Завијә мәнтәгәсиндә өз автомобилиндә бир Иран дрону васитәсилә өлдүрүлүб.

Һишам Әбу Әһмәд адлы бу шәхс Идлиб террорчуларынын танынымыш командирләриндән сајылырды.Һишам Әбу Әһмәд, “Азад Вәтән Ҹәбһәси” террор групунун 1-ҹи бригадасынын командири

Террор групунун командири һансы дрон васитәсилә овланыб?
Сурија ордусуна дәстәк верән груплар арасында иранлы һәрби мүшавирләрин һүҹум характерли силаһлы дронларла тәҹһиз олунмасына диггәт етмәклә сөзсүз ки, бу әмәлијјат Иран дрон биригадалары тәрәфиндән һәјата кечирилиб. Өтән илләрдә Иранын Суријада һәјата кечирдији дрон һүҹуму әмәлијјатларынын ҝөрүнтүләриндән мәлум олур ки, ики нөв дрон Суријанын мүхтәлиф мәнтәгәләриндә дәфәләрлә ҝөрүнтүләнмишдир вә онлар “Шаһид-129” вә “Муһаҹир-6” дронларыдыр. Дрон нәзарәт мәркәзләриндән бири Һома аеропортунда јерләшир вә онун Ҹәбәлуз-Завијә мәнтәгәсинә ән јахын база олдуғуна диггәт етмәклә, әмәлијјатын иҹра едилдији јер сајылыр. Чох ҝүман ки, бу базадакы Муһаҹир-6 дрону террорчуларын бөјүк командирләрини овламагла мәшғулдур.
Габаглар Һома аеропортунда Муһаҹир-6 дронларынын һүзуруну исбат едән ҝөрүнтүләр јајылыб.Һома аеропортунда Муһаҹир-6 дронунун ҝөрүнтүсү

Иран дронларынын ҹари илдә диҝәр уғурлары
Ҹари ил 16 апрелдә сосиал шәбәкәләрдә террорчулара аид истифадәчи һесабларнда сүрәтлә јајылан хәбәрләрдән мәлум олду ки, танк әлејһинә ән мәшһур операторлардан бири өз шәхси автомобили илә Идлиб әјаләтинин Сәһлул-Ғаб мәнтәгәсиндә ҝедәркән Иран дронлары тәрәфиндән танынмыш вә ачылан атәш нәтиҹәсиндә мәһв олмушдур.
Маһир Куҹаг адлы бу террорчу Азад Орду террор групунун танк әлејһинә 1-ҹи саһил бригадасында фәалијјәт ҝөстәрмишдир. Террорчуларын сөзләринә ҝөрә, Маһир Суријада дахили дөјүшләр боју БҜМ-71 ТОW танк әлејһинә ракетлә 155 уғурлу ов һәјата кечирибмиш.
Маһир Куҹак

1 вә 2-ҹи саһил бригадалары, 13-ҹү бригада вә диҝәр бир нечә террор групу 2014-ҹү илдә бирбаша Америка ордусу тәрәфиндән ТОW ракетләри илә тәҹһиз едилмиш вә америкалы һәрбчиләр васитәсилә тәлим ҝөрмүш террорчулардан ибарәтдир.
Халиф Хәлуф, Суһејл Һәмуд (ләгәби: ТОW атасы), Әбу Һәмзә вә танк әлејһинә бир чох танынмыш операторлар бу групларын үзвләридир.2017-ҹи илдә мәһв едилмиш анти-танк оператору Халиф Хәлуф

Бу әмәлијјат дәгиг мәлумат, вахтында танымаг вә Идлибин дәринлијиндә дүшмән гүввәләрини өз гүввәләриндән ајырд етмәји јүксәк сәвијјәдә баҹармаг, һабелә кечид јолларында террорчуларын автомобилини овламаг бахымындан һәгигәтән дә чох парлаг вә бәнзәрсиз бир әмәлијјат сајылыр.
Бәлкә дә белә бир әмәлијјаты Сурија мүһарибәсиндә тәкҹә Американын һава гүввәләри он гат бундан артыг тәҹһизат вә технолоҝијадан истифадә етмәклә һәјата кечирә биләр.Әлбәттә, дүнја КИВ-ләри Иран дронларынын бу уғурларыны ҝизләтмәк үчүн сөзүҝедән әмәлијјатлары ишыгландырмамышдыр.
643 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP