Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Март 2020

Хәзәр дәнизиндә ашкар олунан мејит чыхарылыб

Бакынын Сәбаил рајонунда, Дәнизкәнары Милли Парк әразисиндә дәниздән мејит чыхарылыб.

Апа хәбәр верир ки, бу барәдә мәлумат назирлијин Бөһран Вәзијјәтләриндә Идарәетмә Мәркәзин дахил олуб.

Билдирилир ки, мүшаһидә олунан 1 нәфәрин мејитинин судан чыхарылмасы үчүн мүраҹиәт дахил олуб. Һадисә јеринә ҹәлб олунан Кичикһәҹмли Ҝәмиләрә Нәзарәт вә Суларда Хиласетмә Дөвләт Хидмәтинин мүвафиг хиласетмә гүввәләри вәтәндашын (шәхсијјәти дәгигләшдирилир) мејитини судан чыхарараг аидијјәти үзрә тәһвил верибләр.
580 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP