Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Март 2020

Рус һәрб машыны сүрәт вә чевиклији илә дүнјаны нөвбәти дәфә мат гојду

24 саатдан да аз бир вахтда 100 һәким лабораторијалары илә бирликдә Италијада “пејда олду”

Коронавирусла мүбаризә чәрчивәсиндә Русијанын Италијаја вердији дәстәк бүтүн дүнјаны нөвбәти дәфә мат гојуб. Белә ки, Италија баш назиринин көмәклә бағлы Путинә үнванладығы мүраҹиәтдән 24 саат кечмәмиш 100 рус тибби мүтәхәссиси лабораторија вә диҝәр зәрури тәҹһизатлары илә бирликдә Италијада пејда олуб. Ҹәми бир ҝеҹәдә, анидән јығылан групун 24 саатдан аз бир вахтда Русија һәрби тәјјарәси илә Италијаја ҝөндәрилмәсинин тәмин олунмасы, бүтүн дүнјда рус һәрб машынынын һәдсиз чевиклији кими гијмәтләндирилмәкдәдир.

Русијалы мүтәхәссисләрин италјан һәкимләринә коронавирусла бағлы тәдгигатларын апарылмасы вә мүалиҹә просесиндә дәстәк верәҹәји ҝөзләнилир.

Мәлумат үчүн гејд едәк ки, Русијанын һәким бригадасына әсасән бу өлкәнин ҝөркәмли вирусологлары дахилдир. Һансы ки, онлар бу ҝүнә гәдәр бир сыра хәстәликләрин тәдгиги вә мүалиҹәсиндә јахындан иштирак едибләр, бу саһәдә бөјүк тәҹрүбәјә маликдирләр.
460 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP