Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Март 2020

Әнсаруллаһ Һәрәкатынын рәһбәри: Әрәбистан вә БӘӘ сионист режим вә АБШ-ын аләтләридир

“Әл-Мәсирә” телеканалынын вердији хәбәрә ҝөрә, Әнсаруллаһ Һәрәкатынын баш катиби Әбдулмәлик Бәдрәддин әл-Һуси бу ҝүн “Шәһид Ҝүнү” мүнасибәтилә чыхыш едәрәк, Јәмәндә вә дүнјада баш верән һадисәләрә тохунуб.

Әнсаруллаһ лидери дејиб: “Биз шәһид Һүсејн Бәдрәддинин Әнсаруллаһ Һәрәкатыны тәсис етмәсиндәки ишинин әһәмијјәтинә вагифик. Проблемләрин чоху бизә кечмишдән галмышдыр вә зүлмкар һөкмранлар ону бизә мирас гојублар. Өлкә хариҹиндә чохлу һамиләри олан бу зүлмкар һөкмранлар гаршысында дајанмаг чох мүһүм иди. Лакин тәәссүфләр олсун ки, бәзиләри бу мәсәләјә диггәт јетирмир.”

Әнсаруллаһ лидери вурғулајыб: “Јәмәнә тәҹавүз бу өлкәни Әрәбистан вә Бирләшмиш Әрәб Әмирликләри гаршысында диз чөкүртмәк, сонда Америка вә “Исраили” Јәмәнә һаким етмәк мәгсәди илә башладылды.
Əрәбистан вә БӘӘ режимләри Америка вә Исраилин аләтләридир. Бу режимләр реҝионда Американын марагларыны тәмин етмәк истигамәтиндә аддым атырлар. Буҝүн Ислам үммәти үчүн Америка вә сионист режиминин тәһлүкәси даһа чох ајдын олур. Бу тәһлүкә фитнә, мәкирли план, игтисади зәрбә вә диҝәр јолларла апарылыр.
Проблемләр бизим үммәтимизә гаршы јөнәлдилиб. Биз бу тәһлүкәләри ҝөрмәмәзлијә вура билмәрик. Чүнки Америка мүхтәлиф адларла әрәб вә Ислам аләминә нүфуз етмәјә сәј едир.” 

Корона вирусунун өлкәләрә јајылмасына ишарә едән Әбдүлмәлик дејиб: “Бу вирус үмумдүнја тәһдид вә тәһлүкәдир. Јәмәнлиләр бу мәсәләјә лагејд јанаша билмәзләр. Чүнки бу тәһлүкә Јәмәни дә тәһдид едир.”
Бу епидемик хәстәликләрин јајылмасы вә ҝенишләнмәсинин мүхтәлиф сәбәбләри ола биләр. Бәзи өлкәләр вирус јаратмагла ондан өз дүшмәнләринә гаршы истифадә едирләр. Америка вә бәзи өлкәләрин бөјүк лабараторијалары вар ки, инсанлар әлејһинә өлдүрүҹү вируслар јарада биләрләр. Американын гејри-һуманитар досјесиндә бу нөв вирусдан истифадә етдији гејд олунуб вә бундан әввәл дә бу вирусдан гарадәрилиләрә гаршы истифадә етмишдир.
Истисмарчы өлкәләр, о ҹүмләдән Америка илк нөвбәдә корона вирусуну дүнјада јајмағын мәсулијјәтини гәбул етмәлидирләр. Америкалылар, сионистләр вә онларын достлары бәшәријјәт әлејһинә корона кими вируслар, виранедиҹи вә гадаған олунмуш силаһлардан истифадә етмәкдән чәкинмирләр.”

Әбдулмәлик Әрәбистан вә БӘӘ-јә хәбәрдарлыг едәрәк дејиб: “Коронавирусу Јәмәнә јајмаг үчүн Американын аләти олмасынлар. Әкс тәгдирдә бу мәсәлә онларын дәһшәтли ахмаглығыны үзә чыхараҹаг вә онлара чох ағыр зәрбә вураҹаг.”

Јәмән Әнсаруллаһ Һәрәкатынын баш катиби даһа сонра дејиб: “Америка Ислам өлкәләриндә сијаси фитнә јарадыр. Һал-һазырда Ислам үммәтинин дүчар олдуғу вәзијјәт дүшмәни она гаршы тамаһландырыр. Дүшмәнлә үзләшмәк үчүн дүзҝүн тәрбијә апарылмалыдыр. Һал-һазырда бир сыра Ислам өлкәләриндә чох тәәҹҹүблү дурум ҝөзә дәјир. Белә ки, бу өлкәләр һеч бир мәсулијјәт һисс етмирләр.”

Әбдүлмәлик Бәдрәддин бәзи Ислам өлкәләринин Америка вә сионист режим гаршысында сүкут етмәләрини тәнгид едәрәк дејиб ки, бу арада бәзи өлкәләр сүкутдан әлавә, табечилик јолуну тутараг дүшмәнин Ислам әлејһинә сенариләрини иҹра едирләр.
Јәмән халг ингилабынын лидери Ислам үммәтиндән истәјиб ки, дүнја империализми, Америка вә сионист режимин планлары илә мүбаризә апармаг үчүн тәкҹә бәјанат вермәклә кифајәтләнмәсинләр, бундан әлавә Ислам үммәтини һазыркы мөвҹуд вәзијјәтдән чыхара биләҹәк аддымлар атсынлар.
Сејид Әбдүлмәлик чыхышынын диҝәр һиссәсиндә дејиб: “Гуран мүсәлманлары мүгавимәтә дәвәт едир. Ислам дүшмәнләри гаршысында Гуран вариантыны сечәнләр галиб ҝәләҹәк. Амма дүшмәнлә достлуг вариантыны сечәнләр мәғлубијјәт вә зијандан башга бир шеј ҝөрмәјәҹәк, бу варианты дәстәкләрән вә тәрвиҹ едәнләри чох пис агибәт ҝөзләјир.”

Әнсаруллаһ лидери әлавә едиб: “Ираг вә Суријанын вәзијјәти, Ливан Һизбуллаһына гаршы шиддәтли дүшмәнчилик, Фәләстин халгына гаршы мәкирли планлар, Фәләстинин мүгавимәт һәрәкатларына гаршы мәнфи мөвгеләрин сечилмәси Американын реҝионда дүшмәнчилик сијасәтләринин тәҹәллисидир.”
Сејид Әбдулмәлик дејиб: “Әрәбистан режими буҝүнләри Һәмас рәһбәрләрини вә она јахын шәхсијјәтләри һәбс вә мүһакимә едир. Онларын ҝүнаһы Гүдсү вә Фәләстини азад етмәк, Исраиллә гаршы дүшмәнчиликдир. Гүдсүн вә ислами мүгәддәсләрин азад олунмасы буҝүн Әрәбистан режиминин бахышында писдир вә ҹинајәт сајылыр. Әрәбистан режиминә ҝөрә, Фәләстини азад етмәк вә Исраиллә дүшмәнчилик бағышланылмаз ҹинајәтдир.”
890 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP