Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Март 2020

НАСА: “Јер күрәсинә нәһәнҝ астероид...”

АБШ-ын Милли Аеронавтика вә Космос Идарәси (НАСА) сүрәтлә Јер күрәсинә јахынлашан нәһәнҝ астероид (ОР2 1998) тәсбит едиб.

НАСА-дан верилән ачыгламада астероид апрел ајынын сонунда максимум һәддә Јерә јахынлашаҹағы билдирилиб.

Мәлуматда гејд едилиб ки, ҝөј ҹисми планетимизә чырпылса, глобал бир фәлакәт олаҹаг.

НАСА атсероидин санијәдә 8.7 км сүрәтлә һәрәкәт етдијини еһтимал едир. Нәһәнҝ ҝөј ҹисми бу сүрәтлә апрелин 29-да Јерә јахынлашаҹаг.

Мүтәхәссисләрә ҝөрә, диаметри 4 км-дән чох олан бир астероидин глобал дағынтылара сәбәб олмаг үчүн олдугҹа бөјүкдүр.

Еһтимал олунан чырпылманын нәтиҹәси белә ачыгланыб: “10 км вә даһа бөјүк кратер: глобал дағынты вә сивилизасијанын мүмкүн чөкүшү”.

Бејнәлхалг Астрономлар Групунун мүтәхәссиси Брјус Беттсә ҝөрә, кичик астероидләр атмосфердә тез јаныр вә аз зәрәр верирләр. Бунунла белә, 2013-ҹү илдә Јерә чырпылан “Челјабинск” метеоритинин өлчүсү тәхминән 20 метр иди, амма бу, инсанлара хәсарәт јетирә биләҹәк шок далғалар јаратмышды.

“Тунгуска” метеоритинин өлчүсү тәгрибән 40 метрдир, шәһәри тамамилә мәһв едә вә ја сунами мејдана ҝәтирә биләр. Беттс гејд едир ки, даһа бөјүк астероидләрин бүтөв бир бөлҝәнин јох олмасына сәбәб олмасы мүмкүндүр.

Мәсәлән, 65 милјон ил әввәл динозаврларын нәслини кәсән астероидин диаметри 10 км ениндә иди.

НАСА-нын һесабламаларына ҝөрә “ОР2 1998” астероидин диаметри 1.5-4.1 км арасындадыр. Астрономлар бу ҝөј ҹисмини Јерә јахынлашан потенсиал тәһлүкәли објект олараг тәсниф едирләр.

Алимләрин фикринҹә, јахын ҝәләҹәкдә бир астероид планетимизә тәхминән 0.04 205 км мәсафәдә јахынлашаҹаг. Мүгајисә үчүн - 1 астрономик ваһид - бу, планетимиздән Ҝүнәшә орта мәсафәдир - тәгрибән 149.6 милјон км-дир.

Башга сөзлә, космик ҹисмин Јердән Аја гәдәр олан мәсафәдән тәхминән 16.36 дәфә бөјүк бир мәсафәдә кечәҹәји ҝөзләнилир.
449 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP