Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Март 2020

Исраил-Ермәнистан мүнасибәтләри, јахуд Ајынын мин ојуну

Сон заманлар Исраил-Ермәнистан мүнасибәтләриндә хүсуси јахынлыг диггәт чәкир. Рәсми мәлуматлара ҝөрә, јахында Ермәнистанын Исраилдә сәфирлик ачаҹағы ҝөзләнилир. Бу, һәјата кечәҹәји тәгдирдә нөвбәти аддымы прогноз етмәк чох да чәтин дејил. Үмумијјәтлә, бу аддымын әслиндә, Исраил-Азәрбајҹан јахынлашмасындан, Азәрбајҹанын дипломатија вә лоббичилик бәһанәсилә Исраилдә сәфирлик ачмасындан өтрү ортаја атылдығыны сөјләмәк лазымдыр. 

Азәрбајҹана јахынлашмаг Исраилин нәјинә лазымдыр? Илк олараг, даһа бир мүсәлман дөвләтинин Фәләстини рәсмән сатмасы Исраил үчүн бөјүк әһәмијјәтә маликдир. Икинҹи вә әсас амил исә, тәбии ки, Иранла бағлыдыр. Неҹә дејәрләр, ајынын мин ојуну бир армудун үстүндәдир!

Узун илләрдир Әлијевләр режиминә ән мүһүм глобал даирәләрдә дәстәк верән Үмумдүнја Сионист Тәшкилаты, ҝөрүнүр, статус-кво илә гане олмур, Азәрбајҹан һакимијјәтини анти-Иран тәдбирләриндә тәрәф сечмәјә, даһа ачыг мөвге нүмајиш етдирмәјә чағырыр. Бу мөвге Азәрбајҹан үчүн јахшы һеч нә вәд етмәсә дә, һаким режим өмрүнү узатмагдан өтрү бундан имтина етмәјә биләр. Артыг он биринҹи илдир Шиә мәзһәбли исламчылара гаршы апарылан репрессијалары һакимијјәтин бу јөнүмдә Исраилин ҝөзүндән пәрдә асмасы кими баша дүшмәк лазымдыр. Әлијевләр һәр дәфә бир груп диндар азәрбајҹанлыны һәбс етмәклә сионистләр дахил бүтүн Гәрб дүнјасыны ҝуја Иранын мүһүм бир шәбәкәсини дағытдығына инандырмышлар. Сон заманлар сосиал-сијаси ҝәрҝинлијинин азалдылмасынын, һәтта әфв вә амнистијанын ҝөзләнилдији бир шәраитдә шиә исламчылара гаршы јени һәбс далғасынын башланмасы да Исраилин өз вассалына гаршы јени диктәләриндән хәбәр верир.
677 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP