Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Март 2020

Әрдоған Илһам Әлијевә “гардашым” дејә-дејә она бәнзәди. Мәнсимову ким һәбс етдирди?

Бир ел мәсәлиндә дејилир ки, аты атын јанына бағласалар һәмрәнҝ олмасалар да һәмхасијјәт оларлар. Буну тәбии ки, өзләрини демократ адландыран, әслиндә исә диктатор олан инсанлар барәсиндә дә демәк олар.

Әрдоған Түркијәдә баш назир сечиләндән бәри демәк олар ки, елә онун партијасы һакимијјәти, дөвләти, һөкүмәти әлиндә бир топа чевириб. Узун илләрдир ки, өз партија мәнсублары ҝаһ президент, ҝаһ баш назир олурлар. Башга сөзлә десәк һакимијјәти бир топ кими бир-биринә өтүрүрләр. Бу ҹүр вәзијјәтдә Американын Шәргдәки сијасәтини бирбаша јеринә јетирән Әрдоғанын Түркијә рәһбәрлијиндән ҝетмәк фикри јохдур. Дүздүр, нурчуларын башчысы, Аллаһа јох Америкаја сығынан ФЕТӨ-нү террорчу елан едиб бәднам етдиләр. Амма Әрдоған вахт ҝәләҹәк халг тәрәфиндән ҝеҹ-тез девриләҹәк.

Бу адмаын диктаторлуғу һагда бирҹә о кифајәтдир ки, артыг бир вахтлар һакимијјәтә өз адамларыны јерләшдирән Әрдоған вахт ҝәлди һәмин адамлар тәрәфиндән тәрк едилди. Давудоғлу, Абдулла Ҝүл Әрдоғаны мәһз диктаторлуғуна ҝөрә тәрк етдиләр.

О, артыг диктаторун јекәләриндән сајылыр. Илһам Әлијевә “гардашым” дејән бу адамын өлкәсиндә бу ҝүнләрдә азәрбајҹанлы бир бизнесмен һәбс едилиб. Мәнсимов һаггында дејирләр ки, хејријјәчидир, нечә инсана јардым едиб, мәктәбләр филан ачдырыб. Бәс Әрдоғанын бу адамла нә иши ола биләр?

Бәли, Мәнсимов нечә вахтдыр Азәрбајҹан һакимијјәтиндә тәмсил олунан гулдурлары, оғрулары ифша едир, онларла мүбаризә апарырды. Ады кими мүбариз олан бу инсан нәһајәт СОҸАР рәһбәринин гәзәбинә туш ҝәлди. Адамы ФЕТӨ-чу елан едиб һәбс едибләр. Елә хејријјәчи олан инсанлар Түркијә вә Азәрбајҹан һакимијјәтинин башчылары тәрәфиндән шәрләнә биләрләр. 

Онун даһа чох мүбаризә апардығы инсан Азәрбајҹан сәрвәтләрини талајан оғру Рөвнәг иди. Һансыки елә ФЕТӨ-дән мүсаһибә алдығы үчүн бағладылан АНС-ин мүхбири Америкаја езам олуб гоҹа гурддан мүсаһибә аланда ФЕТӨ – террорбашы бу инсан демишди ки, Азәрбајҹандан јанымыза соҹарчылар ҝәлирләр. Инди ФЕТӨ-чунун бөјүјү олан Рөвнәгин Мәнсимовун тәләсини гурдуғуну дејирләр.

О да дејилир ки, Мәнсимов һәбс едилмәмишдән габаг Әлијев “гардашы” Әрдоғана зәнҝ вуруб – ики диктаторун Мәнсимовун гејбәтини гырдыглары гејд едилир.
Бәли, артыг шәрдоған кими анылан Әрдоғанла онун тајы олан Әлијевин белә бир шәр ишлә мәшғул олмасы тәәҹҹүблү дејил. Затән һәр икиси бир шәрин ики һачасыдыр.
884 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
12.06.21, 11:33
Һәјат иксири
26.05.21, 08:46
Сәфәр азугәси
24.05.21, 22:33
Сирр
Go to TOP