Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Апрел 2023

Ајәтуллаһул-үзма Сејид Әли Хаменеинин Гәдр ҝеҹәләрилә бағлы 12 төвсијәси

Мүбарәк Гәдр ҝеҹәләринин башланмасы илә бағлы Али дини рәһбәр Ајәтуллаһул-үзма Сејид Әли Хаменеинин Ислам үммәтинин Гәдр ҝеҹәләриндән даһа ҝөзәл истифадә етмәси вә бәһрәләнмәси үчүн бәзи төвсијәләри:

Гәдр ҝеҹәләринә мәнәви бир һазырлыгла дахил олун:

Мүбарәк Рамазан ајынын ҝүнләриндә гәлбләринизи илаһи зикрләрлә нурландырын ки, Гәдр ҝеҹәләринә һазыр дахил ола биләсиниз.

Гәдр ҝеҹәләринин саатларыны гәнимәт билин:

Гәдр ҝеҹәләринин гәдрини билин вә һәр аныны гәнимәт сајын. Елә бир шеј един ки, Гәдр ҝеҹәләриндә јазыланын талејинизә тәсири олсун.

Мадди чиркинликләрдән узаг дурун:

Бизләр бу ҝеҹәләрдә дуа етмәли вә мәнәви бир уҹалма үчүн сәј ҝөстәрмәлијик. Намаз, мөминин мераҹы олдуғу кими, дуа да мөминин мераҹыдыр. Гәдр ҝеҹәләри дә мөминләрин мераҹыдыр. Бу ҝеҹәләрдә мәнәви чиркинликләрдән вә көнүл бағларындан ајрылмалыјыг.

Бу ҝеҹәләрдә ән ҝөзәл әмәл - дуадыр:

Гәдр ҝеҹәсинин ән дәјәрли вахтларыны дуа илә кечирин. Бу ҝеҹәләрдә ән ҝөзәл әмәл - дуадыр. Намаз да бу ҝеҹәләрдә сүннәдир. Әслиндә намаз - дуа вә зикрин тәзаһүрүдүр.

Дуаларын мәналарына диггәт един:

Әһли-Бејтдән (ә) ҝәлән вә мәзмуну долғун олан дуаларын мәналарына диггәт един. Хүсусилә ҝәнҹләримиз бу дуалары охујараг, сөјләдикләри сөзләрә вә ҹүмләләрә хүсуси диггәт ҝөстәрсинләр.

Аллаһ Тәала илә данышын:

Ҝәнҹләрдән хаһишим одур ки, дуаларыны едәркән нәләр дедикләринә нәзәр јетирсинләр. Бизләр бу ҝеҹәләрдә Аллаһ илә данышырыг. Мәһз она ҝөрә дуаларымызда нә дедијимиз чох мүһүмдүр. Әҝәр әрәбҹә дуаларын мәнасыны билмириксә, өз дилимиздә Аллаһ Тәала илә мүнаҹат едәк.

Аллаһ Тәаладан бағышланма диләјин:

Гәдр ҝеҹәси, бағышланма вә төвбә етмәк үчүн ән ҝөзәл фүрсәтдир. Аллаһ Тәаладан бағышланма истәјин. Белә ки, Аллаһ Тәала мәнә вә сизләрә, Она дөнмәјимиз үчүн ачыг гапы гојмушдур. Елә исә Аллаһ Тәаладан мәғфирәт диләјәк. Јохса елә бир ҝүн ҝәләҹәк ки, Аллаһ Тәала ҝүнаһкарлара белә сәсләнәҹәк: "Онларын үзр истәмәләринә иҹазә верилмир!".

Гәлбләринизи Имам Әлинин (ә) уҹа мәгамы илә таныш един:

Гәдр ҝеҹәси дуа, јалварыш вә илаһи дәрҝаһа гајыдыш ҝеҹәләри олмасы илә јанашы, үрәкләримизин Һәзрәт Әлинин (ә) уҹа мәгамы илә таныш олмасы вә дәрс алмасы үчүн бир фүрсәтдир.

Әсрин вәлисинә, заманымызын Имамына (ә.ф) тәвәҹҹөһ един (диггәт ајырын):

Бу ҝеҹәләрдә заманымызын Имамына (ә.ф), мөвламыза диггәт един. Онун васитәсилә (тәвәссүл етмәклә) Аллаһ Тәаладан дуаларынызы истәјин.

Јарадылыш ајәләри вә инсанларын агибәти үзәриндә дүшүнүн:

Ијирми үчүнҹү ҝеҹәнин илк саатларындан башлајан вә сүбһ азанынын охунаҹағы ана гәдәр Аллаһ Тәаланын саламы, рәһмәти бүтүн јарадылмышлара пајланылыр. Бу ҝеҹә хүсуси ҝеҹәдир. Бу ҝеҹә Аллаһ Тәаланын ајәләри үзәриндә тәфәккүр вә инсанын агибәти үзәриндә дүшүнмәклә кечирин.

Мүсәлманлар үчүн дуа един:

Гәдр ҝеҹәләри, мәнәви бахымдан халгын рифаһы, гәлбләрин сәфасы үчүн мисли ҝөрүнмәјән бир ҝеҹәдир. Бу ҝеҹәләрдә өз мәсәләләриниз, мүсәлманлар вә Ислам дүнјасы үчүн дә дуа един.

Өзүнүзүн вә мөминләрин һаҹәтләрини (еһтијаҹларыны) Аллаһ Тәаладан истәјин:

Өз һаҹәтләринизи мүсәлманларын, өлкәнизин, мөмин гардашларынызын, хәстәләринизин, һүзнлү гәлбләрин, гәмли ҝөзләрин һаҹәтләрилә зәнҝинләшдирин.
5989 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP