Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Апрел 2018

Әрәбистанын вәһшилији БМТ-ни дилә ҝәтирди

Әрәбистанын 4 ил әрзиндә Јәмәнин динҹ әһалисини бомбаламасы нәһајәт ки, БМТ-ни өз сүкутуну позмаға мәҹбур едиб. БМТ Инсан Һаглары Офисинин мәтбуат катиби Лиз Тһросселл бу барәдә дејиб: “Тәкҹә өтән 4 ҝүндә ән азындан 45 нәфәр мүлки шәхс һава һүҹумлары нәтиҹәсиндә һәлак олуб.”
Л. Тһросселл әлавә едиб: “Бу әмәлијјатларда Јәмәнин чохлу динҹ сакини дә јараланыб. Өтән ҹүмә ҝүнү Әрәбистан коалисијасы гырыҹыларынын Тәизин Әл-Әриш мәнтәгәсиндә мүлки автомобилә һүҹумунун шаһиди олдуг вә бу һүҹум нәтиҹәсиндә 5 нәфәри ушаг олмагла 21 динҹ һәлак олду.”
БМТ Инсан Һаглары Тәшкилатынын мәтбуат катиби даһа сонра дејиб: “Бу әмәлијјатда әли оланлар өз ҹинајәтләринә ҝөрә ҹаваб вермәлидир. Әрәбистан коалисијасы ганун чәрчивәсиндә әмәл етмәли вә белә һадисәләрин баш вермәсинин гаршысыны алан һәрәкәтләр етмәлидир.”
Гејд едәк ки, Әрәбистан артыг 4-ҹү илдир ки, Јәмәнин истефа вермиш президентини һакимијјәтә гајтармаг бәһанәсилә Јәмәнә һәрби тәҹавүзү давам етдирир. Әсасән, һава һүҹумлары чәрчивәсиндә һәјата кечән әмәлијјатларда үмуми мәканлар, су анбарлары, електрик стансијалары, базарлар, тој мәрасимләри вә гачгын дүшәрҝәләри бомбаланыр. Она ҝөрә дә һәлак олан вә јаралананлар әсасән динҹ әһалидир.
3052 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP