Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Апрел 2018

Јәмәнин Али Сијаси Шурасынын сәдри Салеһ Әс-Самад Сәудијјә режиминин һава һүҹумунда шәһид олду: 3 ҝүнлүк матәм елан едилди

Сәудијјә режиминин рәһбәрлик етдији коалисија гүввәләринә мәхсус дөјүш тәјјарәләри Јәмәнин Али Сијаси Шурасынын сәдри Салеһ Әс-Самадын олдуғу карваны бомбалајыб.

Әл-Мәсирә хәбәр верир ки, бомбардман нәтиҹәсиндә Јәмәнин Али Сијаси Шурасынын сәдри Салеһ Әс-Самад илә јанашы, Јәмән ордусунун јүксәк рүтбәли 4 командири шәһид олуб. Салеһ Әс-Самад машын карваны илә Јәмәнин Һудејдадакы һәрби гүввәләрини зијарәт етмәк үчүн јола чыхмышды.

Сејид Әбдүлмәлик Бәдрәддин Әл-Һуси: “Шәһид Салеһ Әс-Самадын интигамы Сәудијјә режими гүввәләринә баһа баша ҝәләҹәк”

Јәмән ингилабынын рәһбәри вә Әнсаруллаһ һәрәкатынын баш катиби Сејид Әбдүлмәлик Бәдрәддин Әл-Һуси Шәһид Салеһ Әс-Самадын интигамынын Сәудијјә режими гүввәләринә баһа баша ҝәләҹәјини вурғулајыб. “Шәһид Салеһ Әс-Самадын ганы һәдәр олмајаҹаг. Сәудијјә режими гүввәләри вә коалисијасы гүввәләринин јерләшдији һәр саһә һәдәфимиз олаҹаг. Дүшмәнләримиз јахшы билмәлидирләр ки, бүтүн Јәмән халгынын һәр бири Салеһ Әс-Самаддыр”.

Јәмәнин Али Сијаси Шурасынын сәдри Салеһ Әс-Самадын шәһид едилмәсиндән сонра, фөвгәладә топланан Јәмәнин Милли Мүдафиә Шурасы бу вәзифәјә Мәһәммәд Һүсејн Әл-Мәшаты тәјин едибләр.

Јәмәнин Али Сијаси Шурасынын сәдри Салеһ Әс-Самадын шәһид олмасы илә өлкәдә 3 ҝүнлүк милли матәм елан олунуб./дејерлер/
3471 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP