Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Август 2017

Бу ҝүн Ҝүнәш там тутулаҹаг

Августун 21-дә там Ҝүнәш тутулмасы баш верәҹәк.

Ҝүнәш таҹы әввәлки тутулмаларла мүгајисәдә бир нечә дәфә бөјүк олаҹаг.
Тутулма мүддәти 2 дәгигә 40 санијә , јер сәтһиндә Ајын көлҝәсинин ени исә 115 километр тәшкил едәҹәк.
Гисмән Гәрби Авропа вә Ҹәнуби Американы әһатә едәҹәк бу надир тәбиәт һадисәсини јалныз АБШ сакинләри мүшаһидә едә биләҹәкләр.
İлк дәфә олараг АБШ-ын бүтүн штатларыны әһатә едәҹәк Ҝүнәш тутулмасына “Бөјүк Америка тутулмасы” ады верилиб. Тутулма заманы Ҝүнәш активлији дүнјанын ән ҝүҹлү телескопу олан ДКЫСТ васитәси илә изләниләҹәк.
Нөвбәти Ҝүнәш тутулмасынын 2 сентјабр 2035-ҹи илдә баш верәҹәји еһтимал олунур.
Гејд едәк ки, бу ил илк Ај тутулмасы һадисәи февралын 11-дә, Ҝүнәш тутулмасы исә февралын 26-да баш вериб.
2852 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP