Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Апрел 2023

Гәдр ҝеҹәсинин икинҹи әһјасы (Ҝеҹә илә әлагәдар төвсијәләр)

Мүбарәк Рамазан ајынын шаһ зирвәси олан Гәдр ҝеҹәләрини гејдб едирик. Гәдр ҝеҹәси елә бир ҝеҹәдир ки, 1000 ајдан үстүндүр. Бир ҝеҹәдир ки, онун 1000 ај ҹиһаддан, 1000 ај ибадәтдән, 1000 ај сәлтәнәт етмәкдән үстүн олдуғу бујрулуб. Бу, елә бир шәрафәтли ҝеҹәдир ки, инсанларын рузиси, онларын әҹәлләри вә диҝәр ишләри бу ҝеҹәдә тәјин едилир. Бу, бир ҝеҹәдир ки, онда Гуран назил олунуб. Бу әзәмәтли ҝеҹәнин мүбарәклији Гурани-Кәримин өзүндә билдирилир.


Мүбарәк Рамазан ајынын мүһүм програмларындан бири олан

Гәдр ҝеҹәси һаггында

Гәдр ҝеҹәси - елә бир ҝеҹәдир ки, 1000 ајдан үстүндүр. Бир ҝеҹәдир ки, онун 1000 ај ҹиһаддан, 1000 ај ибадәтдән, 1000 ај сәлтәнәт етмәкдән үстүн олдуғу бујрулуб. Бу елә бир шәрафәтли ҝеҹәдир ки, инсанларын рузиси, онларын әҹәлләри вә диҝәр ишләри бу ҝеҹәдә тә’јин едилир. Бу бир ҝеҹәдир ки, онда Гур’ан назил олунуб. Бу әзәмәтли ҝеҹәнин мүбарәклији Гур’ани-шәрифин өзүндә билдирилир.

Әһли-бејтә (ә) истинадән нисбәт верилән һәдисләрдә билдирилир ки, «..Мәләкләр Гәдр ҝеҹәси Јерә енирләр вә Јер үзүнә јајылырлар; мө’минләрин мәҹлисләринә баш чәкирләр, онлары саламлајырлар вә онларын дуалары үчүн «Амин!» дејирләр. Вә бу вәзијјәт дан јери сөкүләнәдәк давам едир». Вә јенә билдирилир ки, «..Бу ҝеҹә ағвалидејнләрдән, силеји-рәһми (гоһумларла әлагәни) кәсәнләрдән, ички ичәнләрдән вә гәлбиндә бир мө’минә гаршы дүшмәнчилик һисси олан шәхсләрдән башга, һеч кимин дуасы Аллаһ дәрҝаһындан ҝери гајтарылмаз».


Гәдр ҝеҹәси илә әлагәдар төвсијәләр:

1. Ҝеҹәјә гәдәр, Аллаһдан бу ҝеҹәнин бәрәкәтиндән истифадә етмәк ләјагәтини әлдә етмәк үчүн дуа етмәк;

2. Гәдр ҝеҹәсинин кечирилмә кејфијјәтини әввәлҹәдән програмлашдырмаг;

3. Гәдр ҝеҹәсиндә әһја сахлајаҹағыны (ојаг галаҹағыны) нәзәрә алараг, ҝеҹәјәдәк динҹәлмәји унутмамаг;

4. Гәдр ҝеҹәси башлананадәк, Аллаһ дәрҝаһында сәмими сурәтдә төвбә едиб, гәлбиндә бүтүн мө’минләрин өз үзәриндә һаггыны һалал етмәк;

5. Әһја нијјәтилә гүсл алмаг; 2 рүкәт әһја намазы гылмаг; тәвәссүл әмәлини вә Гәдр ҝеҹәсинә аид мүфәссәл китабларда ҝөстәрилмиш диҝәр әмәлләри јеринә јетирмәк;

6. Аллаһдан өзү үчүн вә диҝәр мүсәлманлар үчүн чох-чох бағышланмаг истәмәк; Гуран охумаг; гәза намазлары варса, онларын гылынмасына вахт ајырмаг; Ислам маарифи илә мәшғул олмаг.


ШӘҺАДӘТ
Һиҹри 40-ҹы ил Рамазан ајынын 19-да, Куфә мәсҹидиндә сүбһ намазыны гылдығы заман Әмирәлмөминин Һәзрәт Әли (ә) суи-гәсдә мә’руз галмыш, Рамазан ајынын 21-дә Мүтәал Аллаһын јолунда һәјатыны гурбан верәрәк, шәһадәтә јетишмишдир.

Һәзрәт Фатимеји-Зәһрадан (с) нәгл едирләр: «Әли - рәббани вә илаһи бир Имамдыр вә нуранијјәт абидәсидир. Бүтүн аллаһпәрәстләрин, арифләрин гүтбүдүр, паклар сүлаләсинин өвладыдыр; һәгигәти сөјләјәндир, Имамәтин әсасы вә мәркәзидир, Пејғәмбәрин 2 ҝүл дәстәси вә ҹәннәт ҹаванларынын сәрвәрләри - Һәсән вә Һүсејнин атасыдыр». Һәзрәт Рәсулуллаһдан (с) нәгл едирләр: «Ҝөрдүм ки, беһиштин гапысына јазылмышдыр: “Аллаһдан башга мә’буд јохдур, Мүһәммәд(с) Онун елчисидир, Әли (ә) - онун (Пејғәмбәрин) гардашыдыр”».

Һәзрәт Әли (ә) белә мүнаҹат едирмиш: «Илаһи! Мән агибәтимин, сонумун горхусундан дејил вә ја мүкафатына гаршы рәғбәтдән дејил, һәгигәтдә мән јалныз Сәни ибадәт үчүн лајиг тапдығым үчүн Сәнә ибадәт етдим».
5294 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP