Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Декабр 2013

2013-ҹү илдә нечә әсҝәримиз дүнјасыны дәјишиб?

“Доктрина” Журналистләрин Һәрби Арашдырмалар Мәркәзинин күтләви информасија васитәләри үзәриндә һәјата кечирдикләри мониторингин нәтиҹәләринә әсасән, адлы сијаһы үзрә 2013-ҹү илдә Азәрбајҹан тәһлүкәсизлик вә мүдафиә секторунун иткиләри 79 нәфәр тәшкил едиб. Өтән мүддәтдә 96 нәфәр јараланыб вә ја хәсарәт алыб. Мүвафиг дөврдә дүнјаларыны дәјишәнләрин 10-у дөјүш (10 нәфәр ермәни ҝүлләси), 69-у исә гејри-дөјүш иткиләридир. Бундан башга март ајынын 2-дә Ҹ.Нахчывански адына һәрби листејин курсанты Әмикишијев Рагил Аразхан оғлу намәлум сәбәбдән дүнјасыны дәјишиб. Һәрби гуллугчу статусуна малик олмадығына ҝөрә сијаһыја әлавә олунмајыб.
9 нәфәр бәдбәхт һадисәдән (суда боғулма, јыхылма, танк алтында галма, јанма, електрик ҹәрәјаны вурма), 14 нәфәр автогәзадан, 3 нәфәр вертолјот гәзасындан, 3 нәфәр намәлум сәбәбдән, 2 нәфәр еһтијатсызлыгдан, 3 нәфәр мүлки шәхс тәрәфиндән, 6 нәфәр гејри-низамнамә (гануназидд) һәрәкәтләриндән, 13 нәфәр хәстәликдән дүнјасыны дәјишиб. 16 нәфәр интиһар едиб. Дүнјасыны дәјишәнләрин 60-ы Мүдафиә Назирлијинин (МН), 6-ы Дөвләт Сәрһәд Хидмәтинин (ДСХ), 9-у Дахили Гошунларын (ДГ), 1-и Хүсуси Дөвләт Мүһафизә Идарәсинин (ХДМЫ), 1-и Сәфәрбәрлик вә Һәрби Хидмәтә Чағырыш үзрә Дөвләт Хидмәтинин (СҺХЧДХ), 2-и Фөвгәладә Һаллар Назирлијинин (1 нәфәр Нахчыван ФҺН) һәрби гуллугчуларыдыр.

Јаралылара вә хәсарәт аланлара ҝәлинҹә (96 нәфәр), онларын 17-и гејри- низамнамә һадисәләриндән (о ҹүмләдән еһтијатсызлыгдан) 7-и интиһара ҹәһддән, 6-сы мүлки шәхсләрлә давадан, 10-у ермәни ҝүлләсиндән, 3 нәфәр мина партлајышындан, 1-и намәлум сәбәбдән, 4-ү бәдбәхт һадисәдән (лифтин шахтасына јыхылма, јанғын, партлајыш вә с.), 48-и исә автогәза нәтиҹәсиндә јараланыблар вә ја хәсарәт алыблар.

Јаралананларын 67 нәфәри Мүдафиә Назирлијинин һәрби гуллугчусу, 8 нәфәр Дөвләт Сәрһәд Хидмәтинин, 20 нәфәр Дахили Гошунларын, 1 нәфәрсә Әдлијјә Назирлији Пенитенсиар хидмәтинин мүһафизә алајынын һәрби гуллугчусудур. Јаралыларын вә хәсарәт аланларын бир чоху хидмәт јеринә гајыдыблар.

“Ордунун Ајнасы” 2013-ҹү илдә дүнјасыны дәјишән һәрбчиләрин адлы сијаһысыны охуҹулара тәгдим едир:

7 јанвар. МН-ин Дашкәсән рајонунда јерләшән “Н” сајлы һәрби һиссәсиндә хидмәт едән, 1994-ҹү ил тәвәллүдлү Ҹејһун Заман оғлу Губадов постда оларкән дүнјасыны дәјишиб. Илкин еһтимала ҝөрә, Ҹ. Губадов үрәк тутмасындан вәфат едиб. Ҹ.Губадов 2012-ҹи илин октјабрында Абшерон рајонундан һәгиги һәрби хидмәтә чағырылыб.

11 јанвар. Бакы-Губа јолунун 35-ҹи километрлијиндә Худат сакини Ајдын Әһмәдовун идарә етдији “Һјундаи” маркалы автобус јолун әкс истигамәти илә һәрәкәт едән 32 јашлы Шаһин Поладовун идарә етдији “ВАЗ-2106″ маркалы машынла тоггушуб. Нәтиҹәдә миник машынынын сүрүҹүсү, МН-ин Тағыјев гәсәбәсиндә јерләшән “Н” сајлы һәрби һиссәсинин ҝизири Ш.Поладов алдығы хәсарәтдән һадисә јериндәҹә кечиниб. Полисдән билдирилиб ки, гәзаја јолун буз бағламасы сәбәб олуб.

18 јанвар. Нахчыван МР ФҺН мәтбуат хидмәтиндән билдирилиб ки, назирлијин әмәкдашы Гадир Шамил оғлу Исмајылов ҝеҹә саатларында јашадығы евин һамамында јујунаркән еһтијатсызлыгдан јыхылараг башындан ағыр зәдә алыб. Тәҹили хәстәханаја чатдырылан Гадир Исмајылов бејнинә ган сызмасы нәтиҹәсиндә дүнјасыны дәјишиб.

18 јанвар. МН-ин Шәмкир Һәрби Бирләшмәсинин Ҝәдәбәј рајонунда јерләшән Н сајлы һәрби һиссәсинин әсҝәри, 2012-ҹи илин октјабр ајында Балакән рајонундан һәрби хидмәтә чағырылмыш, 1994-ҹү ил тәвәллүдлү Худулов Рамазан Исмајыл оғлу СГ Баш Клиник Һоспиталында вәфат едиб. Әсҝәр Худулов вирус+бактериал мәншәли, кәскин менингоенсефалит – ағыр ҝедишли, серебрал кома, бејин өдәми, пәрчим синдрому вә диҝәр ағыр диагнозлу хәстәлик сәбәбләринә ҝөрә дүнјасыны дәјишиб.

28 јанвар. Дахили Гошунларын һоспиталында 2013-ҹү илин јанвар ајында Сабунчу рајонундан һәгиги һәрби хидмәтә чағырылан, 1991-ҹи ил тәвәллүдлү Рүстәмли Тоғрул Камран оғлу хәстәликдән дүнјасыны дәјишиб.

28 јанвар. Нахчывандакы һәрби һиссәнин забити, 1983-ҹү ил тәвәллүдлү капитан Сејидов Фаиг Әлиһејдәр оғлу Бабәк рајонунун Узуноба ҝөлүндә балыг тутаркән буз гырылыб, суја дүшән забит боғулараг өлүб.

5 феврал. Хоҹавәнд рајонунун Куропаткино кәнди јахынлығында Ермәнистан СГ-нин атәшкәси позмасы нәтиҹәсиндә Азәрбајҹан әсҝәри, 1994-ҹү ил тәвәллүдлү Әлизадә Сәнан Дөвләт оғлу шәһид олуб. С.Әлизадә Ҹәлилабад рајонундан һәгиги һәрби хидмәтә чағырылыб.

5 феврал. Азәрбајҹан ордусунун лејтенанты Турал Надир оғлу Әсҝәров дүшмән ҝүлләсиндән шәһид олуб.

11 феврал. Азәрбајҹан ҺҺГ-јә мәхсус һеликоптерин гәзаја уғрајараг Хәзәрә дүшмәси нәтиҹәсиндә екипаж үзвләри – капитан Әһмәдов Јашар Маил оғлу, баш лејтенант Рүстәмов Рүстәм Ҝүлһүсејн оғлу вә лејтенант Зејналов Бәһруз Новруз оғлу һәлак олублар. Онларын мејидләри судан чыхарылыб.

15 феврал. Нахчыван МР-да јерләшән “Н” сајлы һәрби һиссәдә һәрби тәлим заманы мүддәтдән артыг хидмәт едән һәрби гуллугчу Мүшфиг Гәзәнфәр оғлу Бәјләровун идарә етдији танк хәндәјә дүшәрәк ашыб. М.Бәјләров танкдан чыхмаг истәјәркән техниканын алтында галараг өлүб.

15 феврал. Сумгајытда МН-ин “Н” сајлы һәрби һиссәсиндә хидмәт едән Һүсејнов Ниҹат Һабил оғлу, бу ил февралын 11-дә хидмәти јерини өзбашына тәрк едиб. Февралын 15-дә исә онун мејити Сумгајыт шәһәри әразисиндәки ҝөлдә тапылыб. Илкин еһтимала ҝөрә, әсҝәр интиһар едиб. Белә ки, онун мәктубу тапылыб. Әсҝәр өлүмүндән әввәл јаздығы мәктубда севдији гыздан бәһс едиб. Н.Һүсејнов 2012ҹи илин октјабрында Самух рајонундан һәгиги һәрби хидмәтә чағырылыб.

28 феврал. Газах рајон Н сајлы һәрби һиссәдә 1990-ҹы ил тәфәлүдлү әсҝәр Аллаһвердијев Сејмур Мүрвәт оғлу постда оларкән табелијиндә олан автомат силаһдан атәш ачараг интиһар едиб. Әсҝәрин Ҝөјчај рајонундан һәрби хидмәтә чағрылдығы дејилир. Валидејнләри билдирир ки, хидмәтинин баша чатмасына бир ај галмыш һәрби һиссәдә дөјүләрәк гәтлә јетирилиб.

3 март. Тәртәрдәки Н сајлы һәрби һиссәнин әсҝәри, 1993-ҹү тәвәллүдлү Мирзәзадә Орхан Әләмхан оғлу тәһлүкәсизлик гајдаларыны позараг табелијиндәки автомат силаһдан атәш ачыб, алдығы ҝүллә јарасындан дүнјасыны дәјишиб.

6 март. Шәмкир һәрби бирләшмәсинин Н сајлы һәрби һиссәсинин әсҝәри Әлијев Елман Телман оғлу јүксәк дағлыг шәраитиндә дөјүш нөвбәси чәкәркән гәфләтән дүнјасыны дәјишиб. Өлүмүн һансы сәбәбдән баш вермәсинин тибби експертиза тәрәфиндән мүәјјәнләшдирилдикдән сонра бу барәдә иҹтимаијјәтә әлавә мәлумат вериләҹәји билдирилиб. Е.Әлијев 2012-ҹи илин апрелиндә Бакынын Нәриманов рајонундан һәрби хидмәтә чағырылыб.

10 март. Ширван шәһәриндән һәрби хидмәтә чағырылмыш, Бејләган рајону Н сајлы һәрби һиссәнин әсҝәри, 1994-ҹү ил тәвәллүдлү Әбилов Әли Илһам оғлу Фүзули рајону истигамәтиндә гошунларын тәмас хәттиндә дүшмән снајпериндән ачылан атәш нәтиҹәсиндә башындан алдығы ҝүлләдән шәһид олуб.

13 март. Ҹулфа-Ордубад јолунда һәрәкәтдә олан, “Н” сајлы һәрби һиссәјә мәхсус јүк машынынын ашмасы нәтиҹәсиндә машынынын командири, 1986-ҹы ил тәвәллүдлү ҝизир Роман Ислам оғлу Мәммәдов һадисә јериндә өлүб.

16 март. ДСХ-нин Јевлахдакы һәрби һиссәсиндә әсҝәр Нифтизадә Елвин Фикрәт оғлу тәзјигинин кәскин сурәтдә дүшмәси сәбәбиндән дүнјасыны дәјишиб. Е.Нифтизадә 9 декабр 1994-ҹү ил тарихдә Ҹәлилабад рајонунун Шөтүклү кәндиндә анадан олуб. 2013-ҹү илин јанвар ајында Ҹәлилабаддан һәрби хидмәтә чағырылыб.

24 март. Бакыда јерләшән ХДМИ-нин һеликоптер мејданында әсҝәр 19 јашлы Мәммәдов Мәммәдаға Новруз оғлу өзүнү асараг интиһар едиб. О, Сәбајыл рајонундан һәрби хидмәтә чағырылыб.

24 март. ҺДГ-нин Бакыда јерләшән Н сајлы һәрби һиссәсинин матросу Мәммәдов Руслан Таһир оғлунун табелијиндә олан автомат силаһдан ачылан атәш матрос Һүмбәтов Әһмәд Биннәт оғлунун гарын наһијәсинә дәјиб. Матрос Һүмбәтов алдығы ҝүллә јарасындан һәлак олуб.

26 март. Азәрбајҹан-Ермәнистан гошунларынын тәмас хәттиндә баш вермиш атышма нәтиҹәсиндә Азәрбајҹан ордусунун мүддәтдән артыг хидмәт едән һәрби гуллугчусу Меһман Садыгов дүшмән ҝүлләсинә туш ҝәләрәк шәһид олуб.

6 апрел. Тәртәр рајонунда јерләшән Н сајлы һәрби һиссәнин әсҝәри Иманов Елман Јагуб оғлу постда оларкән табелијиндә олан автомат силаһдан ачылан атәш нәтиҹәсиндә һәлак олуб.

8 март. Гошунларын тәмас хәттинин Ағдам рајонунун Кәнҝәрли кәнди истигамәтиндә Н сајлы һәрби һиссәнин лејтенанты 1988-ҹи ил тәвәллүдлү Мәммәдов Шәһријар Бајрамгулу оғлу атәшкәсин позулмасы нәтиҹәсиндә шәһид олуб.

12 апрел. ДГ-нин Бакыда јерләшән “Н” сајлы һәрби һиссәсиндә 2013-ҹү илин апрел ајында Саатлы рајонундан һәрби хидмәтә чағырылан, 1995-ҹи ил тәвәллүдлү Һүсејнов Фәрман Сарван оғлу һәрби һиссәнин јатагханасынын 3-ҹү мәртәбәсиндән јыхылыб. Нәтиҹәдә Ф.Һүсејнов ағыр вәзијјәтдә һоспитала јерләшдирилсә дә, ону хилас етмәк мүмкүн олмајыб. Гејри-рәсми мәлуматлара ҝөрә әсҝәр дарыхдығындан интиһар едиб.

17 апрел. МН-ин Биләсувар рајону әразисиндәки һәрби һиссәсинин һәрби гуллугчусу, лејтенант Рәшад Мәнсимовун идарә етдији “Мерҹедес” маркалы машын јолдан чыхараг ашыб. Нәтиҹәдә машында олан сәрнишин – ҝизир Кәнан Аташ оғлу Исҝәндәров һадисә јериндә кечиниб.

19 апрел. МН-ин Нахчыванда јерләшән Н сајлы һәрби һиссәсинин әсҝәри, 2012ҹи илин апрел ајында Сәдәрәк рајонундан һәрби хидмәтә чағырылмыш Шаһвердијев Рәфаил Әли оғлунун она тәһким едилмиш одлу силаһдан атәш ачмасы нәтиҹәсиндә һәмин һәрби һиссәнин тағым командири, баш лејтенант Мәммәдов Елшән Мүбариз оғлу алдығы ҝүллә јарасындан һадисә јериндә дүнјасыны дәјишиб.

20 апрел. МН-ин һәрби һиссәсинин әсҝәри, 1994-ҹү ил тәвәллүдлү, 2013-ҹү илин јанвар ајында Ҝәнҹә шәһәри Кәпәз рајонундан һәрби хидмәтә чағырылмыш Гулијев Емин Илгар оғлу она тәһким олунмуш автомат силаһдан ачылан атәш нәтиҹәсиндә вәфат едиб.

23 апрел. Нахимов күчәсиндә јерләшән мәнзилләрин бириндә кирајәнишин јашајан ҺДГ-нин мүддәтдән артыг хидмәт кечән һәрби гуллугчусу, 1991-ҹи ил тәвәллүдлү Ибраһим Рәҹәб оғлу Гафаров өзүнү асараг интиһар едиб. Илкин еһтимала ҝөрә, интиһар һадисәси аилә мүнагишәси зәмининдә баш вериб.

25 апрел. МН-ин Бакыда јерләшән “Н” сајлы һәрби һиссәсинин әсҝәри 19 јашлы Хәјјам Асиф оғлу Бајрамов әсҝәр јолдашы, 18 јашлы Камран Фирдовси Мәммәдову бычаглајыб. К.Мәммәдов алдығы хәсарәтдән дүнјасыны дәјишиб. К.Мәммәдов Ҝөјҝөл рајонундан һәгиги һәрби хидмәтә чағырылыб.

25 апрел. Апрелин 15-дә ағыр јаныг хәсарәти илә МН-ин Мәркәзи Һәрби Клиник Һоспиталына јерләшдирилән әсҝәр Натиг Мусазадә һәкимләрин сәјинә бахмајараг дүнјасыны дәјишиб. О, апрелин 14-дә МН-ин Тәртәр рајонунда јерләшән Н сајлы һәрби һиссәсинин газанханасында баш верән партлајыш заманы хәсарәт алмышды.

2 мај. Апрелин 26-да Бакыда һәрбичијә мәхсус јашајыш евиндә баш вермиш партлајыш нәтиҹәсиндә јараланмыш мүддәтдән артыг хидмәт едән һәрби гуллугчусу, 24 јашлы Сејмур Әфәнди оғлу Рүстәмов дүнјасыны дәјишиб. С.Рүстәмов Ҝоранбој рајонундан һәгиги һәрби хидмәтә чағырылыб.

3 мај. Иткин дүшмүш МН-ин забити, полковник-лејтенант Меһман Мусајевин мејити “Шәфа” стадионунун јахынлығында голларынын дамарлары кәсилмиш вәзијјәтдә ашкар едилиб. Илкин еһтимала ҝөрә, о интиһар едиб. Лакин М.Мусајевин гәтлә јетирилмәси дә истисна едилмир.

3 мај. МН мәтбуат хидмәтинин рәһбәри, полковник Елдар Сабироғлу билдириб ки, бу илин 4 ајы әрзиндә Азәрбајҹанын 7 һәрбчиси дүшмән ҝүлләсиндән һәлак олуб (Е.Сабироғлунун бу ачыгламасына гәдәр 5 һәрбчинин дүшмән ҝүлләсиндән дүнјасыны дәјишдији бәлли иди. Е.Сабироғлунун әлавә етдији ики нәфәрин адыны әлдә етмәк мүмкүн олмајыб – “Доктрина” ЖҺАМ).

16 мај. МН-ин Шәмкир Һәрби Бирләшмәсинин Товуз рајонунда јерләшән “Н” сајлы һәрби һиссәсиндә әсҝәр, 1994-ҹү ил тәвәллүдлү Әлизадә Рамил Әтраф оғлу әлиндәки автомат силаһдан ачылан атәш нәтиҹәсиндә дүнјасыны дәјишиб. Р.Әлизадә 2012-ҹи илин апрелиндә Ләнкәран рајонундан һәгиги һәрби хидмәтә чағырылыб.

18 мај. Губа рајонунда баш верән јол гәзасында ДГ-ин мүддәтдән артыг хидмәт едән һәрби гуллугчулары Ајаз Бајрамов, Рәшад Адыҝөзәлов, Сејмур Әлијев, Исмијев Елбәј Әдаләт оғлу вә Елмир Исмајылов алдыглары хәсарәтдән һадисә јериндәҹә дүнјасыны дәјишибләр.

23 мај. МН-ин Ҝоранбојда јерләшән “Н” сајлы һәрби һиссәсинин әсҝәри Самир Әлијев силаһы тәмизләјәркән еһтијатсызлыгдан атәш ачылыб вә ҝүллә онун әсҝәр јолдашы Тоғрул Тәјјар оғлу Абдуллазадәјә дәјиб. Узун сүрән мүалиҹәјә бахмајараг Т.Абдуллазадә һоспиталда дүнјасыны дәјишиб.

27 мај. Тәртәр истигамәтиндә Милли Ордунун әсҝәри, 19 јашлы Намиг Һәмидов дүшмән ҝүлләсинә туш ҝәлиб. О, һоспитала апарыларкән јолда дүнјасыны дәјишиб. Н.Һәмидов Масаллы рајонундан һәгиги һәрби хидмәтә чағырылыб.

30 мај. Шәмкир Һәрби Бирләшмәсинин Н сајлы һәрби һиссәсиндә мүддәтдән артыг хидмәт едән һәрби гуллугчусу Самир Вагиф оғлу Меһдијев өзүнү асараг интиһар едиб.

6 ијун. Бакынын Гарадағ рајону әразисиндә МН-ин “Н” сајлы һәрби һиссәсинин мүддәтдән артыг хидмәт едән һәрби гуллугчусу, 1988-ҹи ил тәвәллүдлү Турал Мәһәррәм оғлу Бәширов “ВАЗ-2106″ маркалы машын тәрәфиндән вурулараг дүнјасыны дәјишиб. Јол гәзасында өлән һәрбчинин мәзунијјәтдә олдуғу билдирилиб.

6 ијун. Фүзули рајонунда јерләшән Н сајлы һәрби һиссәнин әсҝәри Һүсејнов Әли Һүсејн оғлунун табелијиндә олан автомат силаһдан ачылан атәш нәтиҹәсиндә әсҝәр Рәһимов Миргасым Вүгар оғлу дүнјасыны дәјишиб.

8 ијун. Азәрбајҹан Али Һәрби Мәктәбинин 3-ҹү курсунда тәһсил алан 1993-ҹү ил тәвәллүдү Ҹавадзадә Кәнан Шакир оғлу Силаһлы Гүввәләрин Баш Клиник Һоспиталында вәфат едиб. Онун өлүмүнә сон дәрәҹә ағыр гијмәтләндирилән вә хроники (бәд хассәли) һепатит, мәдә бағырсаг ганахмасы илә фәсадлашан хәстәлик сәбәб олуб.

13 ијун. МН-ин “Н” сајлы һәрби һиссәсинин ҝизири, 1991-ҹи ил тәвәллүдлү Абдуллајев Елшән Мөһүббәт оғлу хәрчәнҝ хәстәлијиндән мүалиҹә олундуғу СГ Баш Клиник Һоспиталында дүнјасыны дәјишиб.

20 ијун. Шәмкир Һәрби Бирләшмәсинин Газах рајонунда јерләшән “Н ” сајлы һәрби һиссәсиндә әсҝәр, 19 јашлы Сәмәдов Анар Салман оғлу електрик ҹәрәјаны вурмасы нәтиҹәсиндә дүнјасыны дәјишиб. А.Сәмәдов 2012-ҹи илдә Нефтчала рајонундан һәрби хидмәтә чағырылыб.

23 ијун. 2012-ҹи илин октјабр ајындан Товуз рајонунда јерләшән Н сајлы һәрби һиссәдә хидмәт едән әсҝәр, 1994-ҹү ил тәвәллүдлү, Хәтаи рајонундан һәгиги һәрби хидмәтә чағырылмыш Турал Гасымов ган хәрчәнҝиндән мүалиҹә алдығы Елми Тәдгигат Һематолоҝија вә Ганкөчүрмә Институтунда вәфат едиб.

27 ијун. Лерик рајону әразисиндә јерләшән сәрһәд заставасында силаһла давраныш гајдаларынын позулмасы нәтиҹәсиндә ДСХ-нын әсҝәри Сәмәдов Хәзәр Аға оғлу дүнјасыны дәјишиб. О, Фүзули рајонундан һәрби хидмәтә чағырылыб.

3 ијул. ФҺН-ин Тәһлүкәсизлик Идарәсинин баш забити Руслан Гулијев евинә ҝедәркән миндији таксидә гәзаја уғрајыб. Такси сүрүҹүсү вә онун сәрнишини Р.Гулијев һадисә јериндәҹә кечиниб.

15 ијул. Сумгајытын “Јашыл Дәрә” бағлар массивиндә орада јашајан, Газахда јерләшән һәрби һиссәләрдән биринин мүддәтдән артыг хидмәт едән 1990-ҹы ил тәвәллүдлү Меһман Ариф оғлу Абдуллајев језнәси, 1981-ҹи ил тәвәллүдлү Шаһин Натиг оғлу Әлијев тәрәфиндән бычагланыб. Јаралы ағыр вәзијјәтдә хәстәханаја чатдырылса да, ону хилас етмәк мүмкүн олмајыб.

19 ијул. Шәмкир-Ҝәдәбәј јолунун 4-ҹү километрлијиндә, “Тојота” маркалы миник автомобили вә “ПАЗ” маркалы автобусун тоггушмасы нәтиҹәсиндә 1978-ҹи ил тәвәллүдлү капитан Елхан Әлијев һадисә јериндә өлүб.

20 ијул. МН-ин Хоҹавәнд рајонунда јерләшән “Н” сајлы һәрби һиссәдә әсҝәр, 1992-ҹи ил тәвәллүдлү Анар Бајрам оғлу Ибраһимов поста оларкән табелијиндәки автомат силаһдан еһтијатсызлыгдан атәш ачылыб вә ҝүллә онун һәрбчи јолдашы, 1994-ҹү ил тәвәллүдлү әсҝәр Шамхал Вүгар оғлу Ҹәфәрова дәјиб. Нәтиҹәдә Ш.Ҹәфәров алдығы хәсарәтдән һадисә јериндәҹә кечиниб.

29 ијул. МН-ин ҹәбһә бөлҝәсиндә јерләшән “Н” сајлы һәрби һиссәсиндә әсҝәр, 19 јашлы Нәҹәф Фазил оғлу Әлијев табелијиндәки автомат силаһдан ачылан атәш нәтиҹәсиндә дүнјасыны дәјишиб. Н.Әлијев Ҝәнҹәнин Кәпәз рајонундан һәгиги һәрби хидмәтә чағырылыб.

29 ијул. Тәртәр рајонунун Чајлы кәнди јахынлығында Н сајлы һәрби һиссәнин ҝизири 1989-ҹу ил тәвәллүдлү Абдуллајев Каинат Мәһәммәдәли оғлу дүшмән ҝүлләсиндән шәһид олуб.

30 ијул. МН-ин Бакы јахынлығындакы “Н” сајлы һәрби һиссәнин әсҝәри Мәммәдов Ҹавид Самир оғлу ҝөлдә чимәркән боғулараг өлүб.

1 август. Шәмкир Һәрби Бирләшмәсинин Товуз рајонунда јерләшән “Н” сајлы һәрби һиссәсиндә 19 јашлы әсҝәр Елшад Шаһлар оғлу Исмајылов табелијиндә олан автомат силаһдан ачылан атәш нәтиҹәсиндә вәфат етдији билдирилир. Елшад Исмајылов Ҝоранбој рајонундан һәрби хидмәтә чағырылыб.

3 август. Шәмкир Һәрби Бирләшмәсинин Товуз рајонунда јерләшән “Н” сајлы һәрби һиссәсиндә әсҝәр, 1992-ҹи ил тәвәллүдлү, Лерик рајонундан һәрби хидмәтә чағырылмыш Бајрамов Рөвшән Миркәрим оғлу кәскин үрәк чатышмазлығындан дүнјасыны дәјишиб.

20 август. МН-ин “Н” сајлы һәрби һиссәсинин забити, 1984-ҹү ил тәвәллүдлү баш лејтенант Елчин Назим оғлу Гәдимов Зирә гәсәбәси јахынлығында балыг тутаркән дәниздә батыб.

26 август. Минҝәчевирдә јерләшән “Н” сајлы һәрби һиссәнин әсҝәри, 1993-ҹү ил тәвәллүдлү, 2013-ҹү илин апрелиндә Бакынын Хәтаи рајонундан һәгиги һәрби хидмәтә чағырылан Турал Газыјевин електрик ҹәрәјаны вурмасы нәтиҹәсиндә һәлак олдуғу билдирилир.

26 август. Азәрбајҹан ордусунун лејтенанты Мусајев Илһам Рамиз оғлу Мәркәзи Клиник Һоспиталда дүнјасыны дәјишиб. Лејтенант бир ај әввәл мәзунијјәтдә оларкән Товуз рајонунда баш верән автомобил гәзасында ағыр кәллә-бејин травмасы алмышды.

29 август. ДСХ-нин Ҝөјтәпә шәһәриндә јерләшән һәрби һиссәсинин әсҝәри Нофәл Мәммәдов Нофәл оғлу намәлум сәбәбдән өзүнү асараг интиһар едиб. О, 1994-ҹү ил, мартын 23-дә доғулуб, 2012-ҹи илин апрелиндә Ҝоранбојдан һәгиги һәрби хидмәтә чағырылыб.

31 август. МН-ин Ағҹабәди рајон “Н”сајлы һәрби һиссәсиндә әсҝәр Турал Заманов лејкоз хәстәлијиндән дүнјасыны дәјишиб.

3 сентјабр. Сәфәрбәрлик вә Һәрби Хидмәтә Чағырыш үзрә Дөвләт Хидмәтинин рәис мүавини Рамиз Мәммәдов дүнјасыны дәјишиб. О, бир һәфтә әввәл иш башында инсулт кечириб вә тәҹилли олараг хәстәханаја јерләшдирилиб.

5 сентјабр. ДСХ-нын Нахчыванда јерләшән “Н” сајлы һәрби һиссәсинин әсҝәри, 25 јашлы Савәддинов Имран Шөһрәт оғлунун мејити јүк машынында тапылыб. Өлүмүн сәбәбләри һәләлик мәлум дејил. Гејд едәк ки, И.Савәддинов Ағдаш рајонундан һәгиги һәрби хидмәтә чағырылыб.

9 сентјабр. МН-ин “Н” сајлы һәрби һиссәнин әсҝәри Бәбишов Намиг Әлибала оғлу тәһлүкәсизлик гајдаларыны позараг шәхси еһтијатсызлыг нәтиҹәсиндә патронун ҝүлләсинин партламасы илә ағыр хәсарәт алыб вә дүнјасыны дәјишиб. Әсҝәр Јевлах рајонундан һәрби хидмәтә чағырылыб.

13 сентјабр. Шәмкир Һәрби Бирләшмәсинин Товуз рајонунда јерләшән “Н” сајлы һәрби һиссәсиндә һәрби һиссәнин әсҝәри, 1994-ҹү ил тәвәллүдлү Әсҝәрли Анар Дағыстан оғлу табелијиндә олан силаһдан ачылан атәш нәтиҹәсиндә дүнјасыны дәјишиб.

24 сентјабр. ДГ Һоспиталында һоспиталын һәкими, капитан Адил Гулијев хәстәликдән вәфат едиб.

1 октјабр. Сентјабрын 19-да МН-ин “Н” сајлы һәрби һиссәсинин мүддәтдән артыг хидмәт едән һәрби гуллугчусу Турал Вагиф оғлу Абдуллајев Бакы-Губа јолунун Сумгајыт шәһәриндән кечән һиссәсиндә Елвин Мансуров вә Васиф Һәсәнов тәрәфиндән дөјүлүб. Ағыр бәдән хәсарәтләри алан Т.Абдуллајев МН-ин һоспиталына јерләшдирилиб. Т.Абдуллајевин алдығы хәсарәт ағыр олдуғундан ону хилас етмәк мүмкүн олмајыб. Һадисәни төрәдән Е.Мансуров вә В.Һәсәнов сахланылыб. Гејд едәк ки, Т.Абдуллајев Ҝәдәбәј рајонундан һәрби хидмәтә чағырылыб.

4 октјабр. Ҝәнҹә шәһәриндә ДГ-ин мүддәтдән артыг һәрби хидмәт һәрби гуллугчусу әсҝәри, Ағдам рајонунда гејдијјатда олан 1989-ҹу ил тәвәллүдлү Ҹәфәров Вүгар Сүлејман оғлунун мејити тапылыб. Мејит шәһәрин Нәриманов проспектиндә јолун кәнарындакы ағаҹда асылмыш вәзијјәтдә ашкарланыб. Һәрбчинин интиһар етдији ҝүман едилир.

7 октјабр. МН-ин Нахчывандакы “Н” сајлы һәрби һиссәсинә мәхсус “Урал” маркалы јүк машыны дәрәјә јуварланыб.Нәтиҹәдә сүрүҹү, мүддәтдән артыг хидмәт едән һәрби гуллугчу, 1974-ҹү ил тәвәллүдлү Мәммәд Һүсејн оғлу Һүсејнов јериндәҹә кечиниб.

13 октјабр. Ҝәдәбәј рајонундакы “Н” сајлы һәрби һиссәдә мүддәтдән артыг һәрби хидмәтдә олан 1992-ҹи ил тәвәллүдлү Рәҹәбов Мурад Әкбәр оғлу дүнјасыны дәјишиб. Һәрбчинин башында шиш олдуғу, бу сәбәбдән дә өлдүјү ҝүман олунур.

17 октјабр. Октјабрын 7-дә Күрдәмирдә “ВАЗ-2106″ илә “КамАЗ” маркалы јүк машынынын тоггушмасы нәтиҹәсиндә хәсарәт алан, МН-ин “Н” сајлы һәрби һиссәсинин ҝизири, 1978-ҹи ил тәвәллүдлү Умудов Елшад Мүслүм оғлу мүалиҹә олундуғу һоспиталда вәфат едиб.

26 октјабр. Ҹәбһәнин Тәртәр истигамәтиндә Ермәнистан силаһлы бирләшмәләринин атәшкәси позмасы нәтиҹәсиндә ордумузун ҝизири, 1990-ҹы ил тәвәллүдлү Ајдын Әмирсултан оғлу Абдуллајев дүшмән ҝүлләсинә туш ҝәлиб. Һәрбчи башындан алдығы ҝүллә јарасындан шәһид олуб.

22 нојабр. ДСХ-нын рәис мүавини, Шәхси Һејәт үзрә Баш Идарәнин рәиси, ҝенерал-мајор Мәһәммәд Аббасгулијев инфаркт нәтиҹәсиндә дүнјасыны дәјишиб. М.Аббасгулијев 14 феврал 1965-ҹи илдә Бабәк рајонунун Кәлборуҹ Дизә кәндиндә анадан олуб.

1 декабр. ДСХ-нын Ләнкәран Сәрһәд Дәстәсинин Лерик рајону үзрә хидмәти әразисиндә силаһлы инсидент, сәрһәд нарјадынын, сәрһәд позуҹуларынын гаршысынын алынмасы заманы 37 јашлы мајор Магсуд Нағыјев инсидент заманы һәлак олуб.

11 декабр. Ҹәбһә бөлҝәсиндә Азәрбајҹан Ордусунун әсҝәри, 19 јашлы Орхан Ширази оғлу Алыјев сәһәр јухудан ајылмајыб. Илкин мәлумата ҝөрә, әсҝәр үрәк чатышмазлығындан өлүб. О.Алыјев Ҝәдәбәј рајонундан һәгиги һәрби хидмәтә чағырылыб./азеринфо/
4665 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP