Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Декабр 2013

Ҝөмрүкдә “һагг” јыған Азәрбајҹан ширкәтинин саһиби кимдир?

Ҝөмрүкдә “һагг” јыған Азәрбајҹан ширкәтиндән Русија кәшфијјатына шикајәт едилди

Русија-Азәрбајҹан сәрһәдиндәки Маһачгала ҝөмрүк постунда отуруб “һагг” јыған Азәрбајҹан ширкәтиндән Русијанын Федерал Тәһлүкәсизлик Хидмәтинә (ФТХ) шикајәт олунуб.

Виртуалаз.орҝ сајты “Росбалт” аҝентлијинә истинадән хәбәр верир ки, бу барәдә Дөвләт Думасынын Әдаләтли Русија Партијасындан депутаты Дмитри Горовтсов мәлумат вериб.

Дмитри Горовтсов Дөвләт Думасындакы чыхышында дејиб ки, ҝөмрүк постларында Федерал Ҝөмрүк Хидмәтинин рәһбәри Андреј Белјанинова јахын олан бир нечә коммерсија фирмасы “һагг” јығыр.

“Бу илин ијул ајындан етибарән Белјанинов ҝөмрүк постларына әмр вериб ки, јүкләрин ТЫР китабчалары илә бурахылмасыны дајандырсынлар. Инди јүкләрин бурахылмасы јалныз јүкүн үнвана чатдырылмајаҹағы тәгдирдә онун пулунун өдәниләҹәјинә тәминат верән һансыса һаггы өдәдикдән сонра мүмкүндүр. Јүк кечирмәк истәјирсәнсә, демәли, нағд пул топламалы вә Федерал Ҝөмрүк Хидмәтинин рәһбәринә јахын олан алты коммерсија фирмасына өдәмәлисән”-  дејә депутат билдириб.

Д.Горовтсов дејиб ки, Маһачгала ҝөмрүк постунда үмумијјәтлә хариҹи өлкәдән - Азәрбајҹандан олан фирма “һагг” јығыр: “Маһачгалада исә үмумијјәтлә адам һејрәтә ҝәлир. Орада ҝөмрүк постунда Азәрбајҹандан олан фирма отуруб вә нағд пуллары мәһз о фирма јығыр” - дејә депутат билдириб.

Русијалы депутат билдириб ки, һәмин фирманын һансы әсасла Маһачгала ҝөмрүк постунда отуруб “һагг” јығмасыны ајдынлашдырмаг үчүн ФТХ-јә сорғу вериб. Д.Горовтсов дејиб ки, Русија ҝөмрүјүнүн тәтбиг етдији јени систем өлкәнин гошулдуғу бејнәлхалг конвенсијалара зиддир.

“Буна ҝөрә Русијаја гаршы ҹаваб аддымларынын атылмасы анҹаг заман мәсәләсидир” - дејә Горовтсов хәбәрдарлыг едиб.

Хатырладаг ки, Азәрбајҹан ҝөмрүјүндә дә ҝөмрүк һагларынын вә диҝәр “һагларын” топланмасы иши чохдандыр өзәл фирмалара һәвалә едилиб. Бу ишлә “Брокер ММҸ” адлы фирманын мәшғул олдуғу мәлумдур. Лакин Русија Дөвләт Думасынын депутатынын һаггында бәһс етдији фирманын мәһз “Брокер ММҸ” олуб-олмадығы мүәјјән дејил. 

2841 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP