Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Декабр 2013

Мүдафиә Назирлији өлүм ҹинајәти фактыны ҝизләдир

“Һәрби һиссәләрин бириндә 1994-ҹү ил тәвәллүдлү Назим Заһировун табелијиндәки автомат силаһдан ачылан атәш нәтиҹәсиндә јараланмасы илә бағлы мәндә сәһиһ мәлумат вар. Һәмин әсҝәри башга бир әсҝәр јолдашы вуруб”.

Бу сөзләри һәрби експерт Үзејир Ҹәфәров сон силаһлы инсидентә мүнасибәт билдирәркән деди. Һәрби експерт һәмчинин Ҝәдәбәј рајонундан һәгиги һәрби хидмәтә чағырылан 19 јашлы Орхан Алыјевин өлүм сәбәбинин дә инандырыҹы олмадығыны билдирди:

“19 јашлы Орхан Алыјевин дүнјасыны дәјишәндән сонра јахынларынын мәлуматы илә танышам. Разыјам ки, онун организминдә өлүмлә нәтиҹәләнән һалын баш вермәси суаллар јарадыр. Сағлам ҹүссәли, әзәләли бир ҝәнҹин јатыб-дурмамасына гәтијјән инанмаг истәмирәм. Јенә дејирәм, бурда гаранлыг мәгамлар вар. Анҹаг әлбәттә ки, Һәрби Прокурорлуғун апардығы арашдырмадан сонра өлүмүн сәбәбини дејә биләрик. Һәрби һиссәдән дә алдығым мәлумата ҝөрә, низам-интизамлы әсҝәр олуб”.

Ү.Ҹәфәров өлүмүн сәбәби илә бағлы мәлуматын ҹәмијјәтдән ҝизләдилмәјәҹәјинә үмид етдијини дә билдирди.
3240 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP