Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Декабр 2013

Сијавуш Новрузовдан уғурсуз мүгајисә

Депутат маашындан сөһбәт дүшәндә дүнја практикасы, һәкимин, мүәллимин маашына ҝәләндә ЈАП практикасы...

Депутатларын маашынын артырылмасы ҹәмијјәтдә етиразла гаршыланды. Минимум әмәкһаггынын 105 манат олдуғу өлкәдә депутатларын маашынын 15 фаиз галдырылмасы, ҹәмијјәтин диҝәр тәбәгәләринә гаршы һагсызлыг кими гијмәтләндирилди.
Анҹаг ЈАП иҹра катибинин мүавини, милләт вәкили Сијавуш Новрузов “Гафгазинфо” сајтына билдириб ки, ҹәмијјәти чашдырмаг, јанлыш информасија јаратмаг дүзҝүн дејил. О билдириб ки, парламентдә узун илләрди мааш артымы олмајыб вә кечмиш совет өлкәләринә нәзәр салдыгда ән аз мааш биздәдир. Ҹәнаб Новрузов һәм дә билдириб ки, мүәллимләрлә депутатлары мүгајисә етмәк дүзҝүн дејил: “Бир чохлары милләт вәкилләринин маашларыны мүәллимләрин әмәк һаглары илә мүгајисә едирләр. Гејд етмәлијәм ки, парламентин ҹәми 125 депутаты вар. Тәһсил саһәсиндә исә 500 мин инсан чалышыр. Биз даима инсанларын сосиал рифаһынын јахшы олмасы үчүн мүхтәлиф ганун лајиһәләрини мүзакирә едирик. Данылмаз фактдыр ки, мүәллим вә һәкимләрин маашлары да артыр. Бу дөвр әрзиндә онларын әмәк һаглары 51 фаиз артыб. Она ҝөрә дә бу мәсәләдә мүгајисә етмәк олмаз. Бир факты да гејд едим ки, бу илин дөвләт бүдҹәсиндән тәһсилә ајрылан вәсаит һәҹминә ҝөрә ордудан сонра икинҹи јердә дурур. Мүхалифәтдә игтисадијјаты дәриндән билмәјән вә инсанлары гызышдырмаг истәјәнләр вар. Онлар мүтләг шәкилдә дүнја практикасындан истифадә етмәлидирләр. Белә мәсәләләри ортаја атмаға еһтијаҹ јохдур. Бу ҝүн Азәрбајҹанда бүтүн саһәләр үзрә мүсбәт инкишаф ҝедир. Үмумијјәтлә, инсанларын әмәк һагларынын сорушулмасы дүзҝүн дејил. Буну ҝөтүрүб гәзетләрин ҝүндәмини бәзәмәк олмаз”- дејә Сијавуш Новрузов билдириб.
Сијавуш Новрузов о депутатлардандыр ки, һәр дәфә ачыглама верәндә һакимијјәти ифша едә билир. Бу адам етираф едир ки, кечмиш совет өлкәләриндә ән аз мааш бизим өлкәдәдир. Јәни аналогу олмајан инкишафын нағыл олдуғуну Сијавуш мүәллим етираф едир.

Депутатларын маашларына ҝәлинҹә, дәфәләрлә гәзетимиздә бу мөвзуда арашдырма јазысы дәрҹ едиб, дүнјада депутатларын нә гәдәр мааш алдығыны вә һәмин өлкәләрдә јашајыш сәвијјәсини фактларла ҝөстәрмишик. Ҝөрүнүр, ЈАП-чы депутата бәзи һәгигәтләри јенидән изаһ етмәк лазымдыр. Сијавуш Новрузов мүәллимләрин маашынын 51 фаиз артдығыны дејир, анҹаг 51 фаиз артымдан сонра бу маашын нә гәдәр олдуғуну дилә ҝәтирмир. Анҹаг бу 51 фаиз ифадәси илә депутат етираф етмиш олур ки, бу ҝүн 150 манат мааш алан мүәллим артымдан әввәл 75 мантдан аз мааш алырмыш. Јәни ҝүндә евинә 4 чөрәк алан мүәллим ајда 42 манат тәкҹә чөрәјә вермәлидир. Јердә галан пула исә јалныз 3 кило әт дүшүр. Һакимијјәтин уғурлу сијасәтиндән сонра, јәни 51 фаизлик артымдан сонра мүәллим 6 кило әт алмаға гадир олуб. Бәли, мүәллим диҝәр зәрури тәләбатлары өдәјә билмәсә дә олар.
Ыкинҹи реаллыг ондан ибарәтдир ки, Азәрбајҹанда депутатлар варлы тәбәгәнин нүмајәндәләри сајылыр. Ејни заманда депутатлар бизнесмен, директор, саһибкар, комитә сәдри кими фәалијјәтлә мәшғулдулар. Јәни бу адамларын әксәријјәтинин депутат маашына, үмумијјәтлә, еһтијаҹлары јохдур.
Мараглы һәм дә бурасыдыр ки, узун илләр маашлары артмајан, инди исә маашлары 15 фаиз артан депутатлар ән азы 2000 доллар мааш алаҹаглар. Маашы 51 фаиз артырылмыш мүәллимләр вә һәкимләр исә 200 манат мааш алыр.
Ҝөрәсән, Сијавуш Новрузов 1 ај һәмин мүәллимин маашы илә јашаја биләрми? Ахы о да инсандыр, онун да јемәк, ҝејинмәк, истираһәт етмәк, ҝәзинтијә чыхмаг һаггы вар.

Анҹаг Сијавуш Новрузову да там һагсыз сајмаг олмаз. Һәгигәтән дә бу өлкәдә мүәллимин депутат гәдәр дәјәри јохдур вә онларын мүгајисәсини апармаг олмаз. Бәли, 125 нәфәр сечилмиш, 500 мин сечәндән үстүндүр. Әҝәр бу һакимијјәт 500 мин мүәллими сечки сахтакарлығына мәҹбур едә билирсә, бу мүәллимләри 150-200 маната јашамаға да мәҹбур едәҹәк.
Ҹәнаб Новрузов һәм дә игтисадчылары дүнја практикасындан хәбәрсиз олмагда гынајыб. Ҝөрәсән нијә депутат маашы ҝүндәмә ҝәләндә дүнја парактикасындан саллашан депутат, һәкимин, мүәллимин, тәгаүдчүнүн маашындан сөһбәт дүшәндә ЈАП практикасында јелләнир?!. /азадлиг.инфо/
3327 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP