Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Декабр 2013

Брүссел кәләминин фајдасы

Брүссел кәләми турпкимиләр фәсиләсинә аид олан тәрәвәз нөвүдүр. АБШ вә Авропа даһа чох беҹәрилир.
Миниатүр кәләмләри хатырладан бу битки галын јарпаглары илә фәргләнир, кичик вә јумру формада олур. Ҹ витамини бахымындан зәнҝин олдуғу билдирилир.
Фол туршусу анбары һесаб олунан брүссел кәләми һәм кишиләрә һәм дә гадынлара фајдалыдыр. Буну апарылан тәдгигатлар сүбут едиб.
Гидаланма вә пәһриз мүтәхәссиси Неема Саввидес витамин анбары кими гијмәтәндирдији "Брүссел Кәләми" нин сперма сајыны вә кејфијјәтини артырдығыны билдириб.
Тәркиби фол туршусу илә зәнҝин олдуғундан һамилә гадынлара да фајдалыдыр. Фол туршулары азалма рискини минимума ендирмәјә көмәк едир.
Брүссел кәләминдә олан бәзи маддәләр бәдәндә чохлу сајда һормонун атылмасыны тәмин едир вә бу сәбәбдән доғурганлығы артырыр.
Брүссел кәләми һәмчинин холестеролу ашағы салмаға да көмәк едир.
3780 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP