Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Октјабр 2013

Русијалы дипломат АБШ сијасәтинин зәиф јерини ачыглајыб

Русијанын БМТ-дәки нүмајәндәси бу барәдә чыхыш едиб

Русијанын БМТ-дәки даими нүмајәндәси Витали Чуркин һесаб едир ки, АБШ-ын “сечилмиш милләт” һаггында пафослу ачыгламалары бу өлкәнин сијаси фәлсәфәсинин зәифлијиндән хәбәр верир.

Исламазери.аз-ын “Россија 24” каналына истинадән вердији мәлумата ҝөрә, Чуркин дејиб: “Бир кимсәнин хүсуси һаглара малик олмасы вә бејнәлхалг иҹтимаијјәтин бүтүн диҝәр үзвләриндән үстүн олмасы һаггында ачыгламалары ешитмәк тамамилә гәбул олунмаздыр. Бу Американын сијасәт фәлсәфәсинин олдугҹа зәиф јеридир.”

Русијалы дипломатын сөзләринә ҝөрә, бу ҹүр ачыгламалары һәлә ҝөз ардына вурмаг оларды, бир һалда ки, президент Обама Американын “сечилмишлији”ндән бејнәлхалг һүгуга мәһәл гојмајараг “сечилмәмиш” өлкәләрә гаршы һүҹум етмәјин бәраәти кими истифадә етмәсәјди.

Хатырладаг ки бундан әввәл Америка халгына теле мүраҹиәтлә чыхыш едән Барак Обама Вашингтонун диҝәр өлкәләрин, о ҹүмләдән Суријанын дахили ишләринә мүдахиләсини америкалыларын “сечилмиш милләт” олмасы илә әсасландырмаға чалышмышды.
6242 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP