Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Октјабр 2013

“АБШ-ын һүснү-нијјәтиндән ҹидди бир нишанәни һәлә ҝөрмәмишик”

Иранын хариҹи ишләр назири Муһәмәдҹавад Зәриф Америка президентинин “Бүтүн сечимләр, о ҹүмләдән һәрби сечимләр маса үзәриндәдир” мүраҹиәтинә өз мүнасибәтини билдирмишдир. Обаманын Нетанјаһу илә ҝөрүшүнә аид мүнасибәтини билдирмиш вә Обаманын мөвгејини тәнгид етмишдир.
Зәриф дејир: “Бир нечә ҝүндүр ки, дахили мүсаһибәләрдә инсанларымыза әрз етдим ки, кечән һәфтә чәтин вә енишли-јохушлу бир јолун башланғыҹы иди. Бу јолда мүсбәт бир дәјишиклијә ҝөрә һејрәтә ҝәлмәк лазым дејилдир. Бир чәтинлијә ҝөрә өлкәмизин иззәтли мәнафејинин ардынҹа ҝетмәкдән галмаг да олмаз. Һәр шејдән мүһүм оланы одур ки, дахили мәнафеји ирәли апармаг үчүн дәјишикликләри вә ишләри елә танытмаг лазым дејилдир ки, милли мәнафеләр зәдәләнсин. Ја да мүзакирә тәрәфинә јанлыш мүраҹиәт версин.
Нетанјаһу вә Американын екстремист груплары чох ниҝарандырлар. Американын 75%-и нүвә мөвзусуну мүзакирә јолу илә һәлл етмәк истәјир. Бу, о һалда баш верир ки, бир нечә ај әввәл америкалылар бу мөвзунун тәк һәлл јолуну һәрби јолларда ҝөрүрдүләр. Мәлумдур ки, мүһарибә истәјәнләр ҝәрәк Руһанидән горхсунлар.
Нетанјаһу ҹүмә ҝүнү бир нечә мәгалә илә өз һүҹумуну башлатмышдыр. Нүвә мүзакирәләрин гаршысыны алмаг үчүн Вашингтона ҝедир. Инди дә Милләтләр Тәшкилатында чыхыш етмәкдәдир. Даһа бир алдадыҹы ишини нүмајиш етдирир. (Фарснјус)
Нетанјаһунун бүтүн һәдәфләри будур ки, мүзакирәјә мане олсун ки, Конгресси санксијалара даһа чох тәзјиг ҝөстәрмәсинә наил ола билсин.
Американын хариҹи ишләр назири 60 дәгигәлик бир верилышдә демишдир ки, үч ај әрзиндә нүвә мөвзусуну һәлл едә биләрик. Бу да һәмин тәзјигләрә бир ҹавабдыр. Нетанјаһу Исраилин мәнафејини Американын мәнафејиндән үстүн һесаб едир. Өз чиркин һәдәфләринә чатмаг үчүн һәр ҹүр тәзјиг вә һәдәдән истифадә едир.
Обаманын сөзләри гәбул едиләси дејилдир. Бир Америка президентинин нүвә мөвзусуну һәлл едәҹәк вә бу мөвзуда өлкәсинә тарихи рәһбәрлик едәҹәк бир ролу нүмајиш етдирмәмишдир. Анҹаг бу ҝөзләнилмәз бир шеј дејилди. Мәлумдур ки, Нетанјаһуну вә бәзи әрәб өлкәләрини сакитләшдирмәк истәјир.
Буну билирик ки, Америкада оланларын чоху Иран милләтинә тәзјиг ҝөстәрилмәсинин ардынҹадырлар. Билирик ки, мүһарибә истәјиндә оланлар бу мөвзунун һәлл олмасындан ниҝарандырлар. Өз һәјатларыны јаланда ҝөрүрләр. Билирик ки, Америка һүснү-нијјәтдә олса белә, бу групларын тәсири алтына дүшүр. Билирик ки, јаланчы һесабатлары илә мүзакирәјлә бағлы сөзләриндә тәзад вардыр. Әслиндә елә бу гарышыглыға ҝөрәдир ки, әввәлдә чәтин јол ҝетдијимизи тәзәккүр етмишдик. Кечмишдә олан бәзиләри кими јахшы бир мүзакирәдән һејрәтә ҝәлмәдик. Ачыг ҝөзлә бөјүк Иран халгынын мәнафејини изләјәҹәјик. Анҹаг иҹазә вермәјәҹик ки, Нетанјаһу мүзакирәләрин ҝәлҹәјини тәјин етсин.
Бу сөзләрдән чох ешидәҹәјик. Мөһкәм бир шәкилдә ҹаваб да верәҹәјик. Мүһүм будур ки, чәтин бир јолу башлатдығымызы биләк. Бу јол дипломатик бир дөјүшдүр. Нә достҹасына вә нә дә сәмими бир рабитәдир. Билмирәм ки, нијә достларын бәзиси өз сөһбәтләриндә елә бујурурлар ки, санки президент вә 30 ил сијаси бир һәјата малик олан мән, сијаси бәдиһијјатлары дәрк етмәкдә ҝүҹсүзүк. Бу сөзләр ола билсин ки, јахшы бир чыхыш сајылсын. Анҹаг әзиз гардашлар буну билин ки, гаршы тәрәф үчүн пис нәзәриниз вардыр. Сизин мүзакирә едәнләринизи бишмәмиш вә тезинан кими ҹилвә етдирир”./Дејерлер
5295 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP