Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Август 2019

Һаҹы Талени тәһгир едән Нијамәддин Ордуханлы өзү аҹиз вә горхагдыр

Гүдрәт Һәсәнгулијевә, Нијамәддин Ордуханлыја јалтаг, ҜӨЗӘҜИРӘН дејәндә аҹыгларына ҝәлир, бизи онлары тәһгир етмәкдә иттиһам едирләр. Һалбуки биз онлара лајиг олдуглары сөзләри чох мүлајим бир формада, тәһгир етмәдән јазырыг. Јәни башга нә дејәсән Гүдрәт кими адамлара. Әслиндә о, халгы тәһгир етмишдир. Чүнки һәм өзүнү сечкиләрдә Илһам Әлијевә алтернатив билир, мүхалифәт һесаб едир, һәм дә дебатларда мүхалифәт лидеринә һүҹум чәкир, Илһам Әлијеви тәбрик едир. Бу инсан әслиндә халгы тәһгир едир, әлә салыр, 40 мин сәслә (?!) намизәдлијини гејдә алдырыр, даһа сонра чыхыр һәтта Меһрибан Әлијева, Васиф Талыбов кими инсанларын витсе президентлијә лајиг олдугларыны сөјләјир. Бу ҹүр мөвгесиз, сәмәрәсиз, халгы әлә салан, јалтаг инсана нә ад верәсән?

Нијамәддин Ордуханлы да Гүдрәт кими бир инсаны өзүнә рәһбәр сечибсә демәли, о, ондан да ашағы сәвијјәли бир инсандыр. Чүнки рәһбәр сечдијин инсанын сәндән јухары олдуғуну етираф етдијин үчүн ону өзүнә рәһбәр сечирсән.
Нијамәддин Ордуханлы јазыр ки, Иран моллаларынын әлиндән өпән Һаҹы Тале һагда јазанда бизә һүҹумлар едирләр. Һүҹум едәнләр дә ҝүја иранлылардыр. Әслиндә Һаҹы Таленин Иранда јох Азәрбајҹанда нә гәдәр севәни, моизәләриндән бәһрәләнән ардыҹылы вардыр. Сәнә һүҹум етмәк лазым ҝәлсәјди Ирана нә еһтијаҹ вардыр ки, елә онлар сәнә һүҹум едәрди. Етмәјибләр ки? Күчәдә тутуб үзүвә түпүрмәјибләр ки? Нијә онда әл чәкмирсән Һаҹы Таледән, Ирандан, Иран молласындан. Өзү дә һәјасыз адам дејир ки, тәһгирә әл атанлар аҹизләр вә горхаглардыр. Өзү исә Һаҹы Талени тәһгир едир. Ону тәһгир етмәклә ону севән бүтүн диндарлары тәһгир едир. Тәһгир исә бундан ибарәтдир. Демәли, һамыја мәлумдур ки, "Иран моллаларынын әлини өпән" ифадәси Иран, шиә әлејһдары бириндән сәсләндирилирсә јүз фаиз тәһгир етмәк гәсдијлә едилир. Јохса өз-өзлүјүндә һансыса бир молланын, өзү дә сырадан бир молла јох, бир ајәтуллаһын әлиндән өпмәк ади бир шејдир, бурада ајыб јохдур. О, јашда вә елмдә, иманда ағсаггалдыр, шиә руһанисидир, онун әлиндән өпмәк ајыб дејил. Амма сизин кими, Гүдрәт кими Фөвгәлназирин ајағындан өпмәк, Ираны писләмәклә Исраил сәфирлији гапысында зәнҹирләнмәк шәрәфсизликдир. 

Шәхсән Нијамәддин Ордуханлынын, онун сатылмыш лидеринин мәнәви һаггы чатмыр ки, Һаҹы Тале кими оғуллар һагда пис сөз десин. Билирсинизми нијә? Чүнки Гүдрәт Һәсәнгулијев мүхалифәтчи иди. Һаҹы Тале дә зүлм һакимијјәтинә мүхалифдир. Амма Гүдрәти ја "дубинка" сындырды, ја да пул, вәзифә, депутатханадакы тәјинатла отурмаг. Һәр ики һалда адам артыг сатылмыш бирисидир. Амма Һаҹы Тале нә пула, нә дә вәзифәјә сатылмады. Аллаһ изн вердикдә ону "дубинка" да сындыра билмәди. Сиз мурдар ағзыныза Һаҹы Таленин адыны нә һагла алырсыныз?

Нијамәддин билсин ки, әҝәр бир иранлы ајәтуллаһын әлини өпмәк Иран аҝенти олмагдырса онда онун лидери олан Гүдрәтин бир вахтлар лидери вә президенти олмуш Елчибәј өзүнү Мустафа Камал Ататүркүн әсҝәри һесаб едирди. О заман Елчибәј Түркијә аҝенти иди? Мустафа Камал Ататүрк Иран шаһы Рза хан Түркијәјә ҝәләндә аз галырды онун әлиндән өпсүн. Инди о, Иран аҝентидир? Нијамәддин инди ағлынҹа "Иран молласы" демәклә ҝүја Ајәтуллаһ Нури Һәмәданини кичилтмәјә чалышыр. Амма мискин анламыр ки, Нури Һәмәдани кими бири (Имам Хомејни) Елчибәјин өзүнә командан билдији Ататүркүн өнүндә тәвазөкарлыг ҝөстәрдији Рза Ханын Пәһләвиләр сүлаләсини девириб. Чүнки мөвгеләриндә гәтијјәтли олуб залымын өнүндә мөһкәм дајаныблар. Сизин кими сатылмајыблар.


3949 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...