Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Август 2019

Түркү Иран хатырладанда хатырлајыб өзүнү лезвалајан түрк дејил, исраил муздуру

Биз јазанда бизи гынајырлар. Әзиз охуҹу, аХАР сајты, Фазил Гәзәнфәр, Нијамәддин Ордуханлы вә с. исраил нөкәри оланлар нијә түркү, түрк дүнјасыны анҹаг Иран хатырладанда хатырлајырлар. Әлбәттә, әслиндә Иран онлара хатырлатмыр. Садәҹә ара-сыра ермәни ады Иран адыјла јанашы сәсләнәндә адлары чәкиләнләр вә онлар кими диҝәр инсанлар, сајтлар башлајырлар өзләрини лезваламаға. Гојмајын бәс түркүн абры ҝетди. Ахы бунлар фарсы вә ермәнини түркә дүшмән билирләр. Әлифба бајрамы һесаб едиб бир шеир дә гошублар: фарс – ермәни, түркүн дүшмәни. Амма түрк дүнјасынын бир парчасы олан Түркијә дөвләти дә, Азәрбајҹан дөвләти дә фарсла, јәни Иранла һеч бир проблем јашамыр. Бу ҝүнләрдә Русија, Түркијә, Азәрбајҹан вә Иран президентләри вә дөвләтләри тез-тез бир араја ҝәлир. Бу исә кимдә гыҹыг јарадыр? Исраил вә онун өлкәмиздәки нөкәрләри олан аХАР сајты, Фазил Гәзәнфәроғлу, Нијамәддин Ордуханлы, Гүдрәт Һәсәнгулијев вә башга муздурларда. Биз суал веририк: әҝәр сизин үчүн Азәрбајҹан дөвләтинин вә түрк дүнјасынын мараглары мүһүмдүрсә нә үчүн Түркијә вә Азәрбајҹан дөвләтләринин ортағы, әмәкдашы олан Иранла дүшмәнсиниз? Дүнјада һансы түрк дөвләти Ирана дүшмәндир ки? Демәли, әслиндә исраил нөкәрисиниз. Бахын, бу ҝүнләрдә јенә Фазил Ҝәзәнфәрлә Нијамәддин шаһ Исмајылы писләјирләр. Чүнки шиә олуб вә шиә дөвләти јарадыб. Бунлара ҝөрә Сәфәвиләр Иран империјасыдыр, Ирандырса демәли шиәдир вә (кимсә) шиәдирсә демәли һазырда Иран Ислам Республикасынын аҝентидир. Бунларын башы анҹаг бундан ибарәтдир. Бу мәнтиглә әҝәр Ираны дәстәкләјән Иран аҝентидирсә, Иран әлејһинә данышан да шүбһәсиз ки, сионист исраил нөкәридир. Арсызҹасына да Нијамәддин дејир ки, шиәлији мүдафиә едән Русијадакы Азәрбајҹан диаспорасынын рәһбәри мүвафиг органлар тәрәфиндән арашдырылмалыдыр. Әслиндә исә сәфеһин өзүнү арашдырмалыдыр ки, нә үчүн дөвләтимиздә Шаһ Исмајыл ордени ола-ола, Азәрбајҹан халгы Шаһ Исмајылы вә онун дөвләтини түрк билдији һалда, Азәрбајҹан дөвләти Иранла достлуг, гардашлыг әлагәләри ичиндә олдуғу һалда сиз Иран әлејһинә данышырсыныз. Һансы гапыда нөкәрсиниз?

Бәли, түркү Иран хатырладанда хатырлајырлар. Дәлил нәдир? Бахын, јәһуди олдуғу дејилән Емин Ағаларов Бакыја ермәни Зараны вә русијалы позғунлары ҝәтириб онлар үчүн консерт дүзәлдир. Түркшүвәнләр башга вахт Ирана гаршы өзләрини чарпаз ҹырыб, үчбуҹаг шәклиндә (массонсајағы) лезвалајырлар. Инди бунлар нә үчүн ермәни Зара үчүн өзләрини ҹырмыр, лезваламырлар. Һардадыр Нијамәддин, Фазил Гәзәнфәр, аАХАР сајты, Милләтчи Ҝәнҹләр вә с. муздурлар. Јохса Зара ҝәлмәмишдән габаг Емин јәһуди олдуғу үчүн һавадарлары бу аҝентләрә дејибләр ки, ишиниз олмасын, бизим адам ҝәлир?


1721 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...