Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Апрел 2019

Зијалы, диндар сијасәтә гарышмасын, "мутилшикләр" дөвләти...

Ҹамаатын бејнини бир дә бу ҹүр сөһбәтләрлә позурлар ки, сән демә зијалы, елм адамы, ихтирачы, кәшфчи, бир дә ки, руһани, диндар, руһани сијасәтә гарышмамалыдыр. Бәс нә етмәлидир? Зијалы узај ҝәмиси дүзәлдиб космоса, молла мераҹа ҝетмәли, тејјүл-әрз етмәлидир.
Елә бу ҹүр сәмәрәсиз, ҹаһиланә данышанлардан бири дә бу јахынларда растыма чыхды. Демәли, евдә отурмушдум, бир стәкан чај ичмәк истәјирдим ки, зәнҝ ҝәлди. Бир таныш башга бир танышын вәфат етдијини деди мәнә. Буна гошулуб јас мәҹлисинә ҝетмәји планлашдырдым. О ҹүр дә олду. "Палаткаја" јахынлашыб орада дајананлара, мәҹлис саһибинә башсағлығы вердик. Әдәб-әрканла бизи гаршылајыб "палаткада" бир јердә отурмаг үчүн јер ҝөстәрди. Отурдуг, бир стәкан чај ҝәтирдиләр. Елә тәзәҹә бир гуртум ичмишдим ки, јанымда отуран бир киши бурнумдан ҝәтирди. 

Сөһбәт белә башлады ки, јухары башда әјләшән молла нәсә бир сөз деди. Мәним јанымда отуран киши ҝүјамыш молла моизәләриндән сијасәт ији ҝәлдијини һисс еләди. Гајыдыб ҹамаатын ичиндә деди ки, молла, бир суалым вар е, сизә. Молла да сөзүнү јарымчыг сахлајыб деди бујурун, суалынызы верин. Киши дә гајыдыб деди ки, молланын сијасәтә гарышмасы һарам дејил ки? Һеч моллаја "бисмиллаһ" еләмәјә иҹазә дә вермәди. Башлады өзү өз суалына "ҹаваб" верди. Деди ки, мән билән Гуранда да вар ки, моллалар анҹаг дини ишләрлә мәшғул олмалыдыр. Һеч зијалы да сијасәтә гарышмамалыдыр. Чүнки зијалы сијасәтә гарышса елм әлдән ҝедәр. Сән демә молла да сијасәтә гарышса дин әлдән ҝедәр. 

Ара бир тәһәр сакитләшди. Һисс еләдим ки, јазыг молла да чалышырды орта мөвгедән чыхыш еләсин. Чүнки о да мән дә һисс еләмишдик ки, дејәсән молланы илишдирмәк истәјир бу киши.
Сонра мән јанымдакы кишијә дедим ки, молла, елм адамы нијә сијасәтә гарышмамалыдыр ки?
-Чүнки сијасәтдә һәр ҹүр ишләр баш верир, дебатда кобуд данышылыр, дөвләт әлејһинә чеврилишә ҹәһдләр едилир.
-Сијасәт ҝөрүнүр чох чиркин бир ишдир ки, молла кими пак адамын сијасәтлә мәшғул олмасы јахшы гаршыланмыр. Һәмчинин сиз дә хош гаршыламырсыныз.
-Бәли, ҹәмијјәтдә бу ҝүн белә бир тәрзи-тәфәккүр чохдан отурушуб.
-Јахшы бәс онда елм адамы вә руһанијјәт сијасәтә гарышмаса "мутилшикләр" дөвләти мәһв едәр ахы. Онда неҹә олсун?

Киши бу суала ҹаваб верә билмәди. Һәлә бундан бетәр сөһбәт дә мејдана чыхды. Бу киши мәним сағ тәрәфимдә отурмушду. Онунла үзбәүз отуран бир нәфәр дә вар иди. О да – ҝөзүнә дөндүјүм деди ки, сиз дејәсән унутмусуз ки, дүнјада бүтүн дөвләтләри идарә едәнләр зијалылардыр. Президент фәлсәфә доктору, Парламент сәдри тарих елмләри намизәди, нә билим баш назир игтисадчы вә с. Мәҝәр дүнјада елә бир дөвләт хадими тапмаг олар ки, зијалы олмасын? Мән дә бу кишинин ҝөзәл суалындан илһам алараг әлавә етдим:
-Үстәлик сиз диггәт етсәниз ҝөрүрсиниз ки, елә гәрбдә дә, шәргдә дә әввәлләр дөвләтләр дини ганунларла идарә олунублар. Мәсәлән, христиан аләминдә папалар, килсәләр дөвләтләри идарә едиб. Мүсәлман дөвләтләри дә һәмчинин белә олуб. Амма тәәссүф ки, сонрадан белә бир әндирабади тәфәккүр мејдана чыхыб ки, сән демә руһани сијасәтә гарышмамалыдыр. 

Ҝөрдүм ки, киши сөзүнүн үстүндә бәрк дајаныб, ики ајағыны бир башмаға дирәјиб ки, јох е, сиз сәһв дејирсиниз, сизин тәфәккүрүнүз ИШИД тәфәккүрүдүр. Сиз радикал диндарсыныз дејә белә данышырсыныз. Сизин барәдә мүвафиг органлар өлчү ҝөтүрмәлидир. Билдим ки, сөһбәти бу кишинин ағлына ујғун апармаг ҝәрәји ортаја чыхыб. Нәһајәт дедик ки, ај мүәллим, сизин сөзүнүздән белә чыхыр ки, бизим өлкәдә дөвләт башында отуран Илһам Әлијев, Рамиз Меһдијев, Әли Һәсәнов вә башгалары руһани аләмләри касад олан, мәнәвијјатсыз, савадсыз, күт адамлардыр. Ахы онлар да зијалы сајылыр. Ја да ки, сиз Азәрбајҹаны дүнја стандартларындан ајры сајырсыныз. Белә олса јенә сәһв дејирсиниз. Чүнки бир гәдәр әввәл үзбәүздә отуран киши ҝөзәл бујурмушду ки, бүтүн дүнјада дөвләтләри ән азындан бир али мәктәб битирән инсанлар идарә едир. Илһам Әлијевин, Рамиз Меһдијевин ады ҝәлән кими адам бир аз дүшүнмәјә башлады. Һисс еләмишди ки, дејәсән өз тәләсинә өзү дүшүб. 

Амма диггәтлә арашдырсаг ҝөрәрик ки, зијалысыз, руһанисиз, мәнәвијјат адамы олмадан идарә едилән дөвләтләр мәһвә доғру ҝедир. Бу тәфәккүр дә һеч дә јахшы дејил. Ҝәләҹәк нәсилләрә белә бир хәстә тәфәккүрү өтүрмәк ҝәләҹәк нәсилләри елә бешикдәҹә боғмаг демәкдир.


4408 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...