Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Апрел 2019

Ҝәмини ниҹат јолуна апаран капитан

Бисмилләһир-Раһмәнир-Раһим!

Шабан ајынын ән мүбарәк тарихләриндән бири - Һәзрәт Мәһдинин (ә.ф) мүбарәк мөвлуду ҝүнләридир. Бу тарих - инсанын гуртулушу, ојанышы, өзүнәгајыдышы, ниҹат тапмасы үчүн һазыр олан ҝүнләрдәндир.

Истәр ҝеҹәләри, истәр ҝүндүзләри бахымындан бу мөвлуд ҝүнү инсанын руһи зәнҝинлији үчүн фөвгәл имканлар тәгдим едир вә мүбарәк Илаһи зијафәт ајына доғру олан һәрәкәти даһа да әзмли, даһа да ардыҹыл едир.

Аллаһ Тәала ҹәми иман әһлинин руһијјәсини вә зеһнини Илаһи зијафәтә доғру һәрәкәт едәнләрин руһијјәсиндән гәрар версин вә иблисин орталыға атдығы вә һәгиги мәтләбләрдән узаглашдырмаг васитәси олан мәшғулијјәтләрдән Өзү горусун!

Ән ағыр мәгамларда да мүнтәзир олмаг

Өтән бәһсләримиздә тохундуг ки, мөвлудун ән әсас һәдәфи, маһијјәти, ҝерчәк кечирилмәси ондан ибарәт олар ки, инсан өз дахилини мөвлуд саһибинин ҝәлишинә вә онун мүбарәк ҝәлишилә дүнјада јарана билинәҹәк Илаһи әдаләтә узлашдырмалыдыр, һәмаһәнҝ етмәлидир. Инсан сәј етмәлидир ки, Мөвланын (ә.ф) мүнтәзири олмаг мөвзусу онун үчүн сөзҝәлиши бир мәсәлә олмасын, нөвбәтчи характер дашымасын.

Инсанын бүтүн һәјаты, јашајышы ҝөзләмәк ичиндәдир. Мадди, мәнәви, јахшы, пис ҝөзләнтиләри вар инсанын. Инсан дахилән бир ҝөзләнти ичиндәдир. Вә бу ҝөзләнтиләр һәгигидирсә, инсанларын һеч бири «нөвбәтчи ҝөзләнти» мөвгејиндә дурмур. Инсан нәјисә сәмими ҝөзләјирсә, рија етмирсә, сүстлүк, биҝанәлик етмирсә - онун давранышы бу ҝөзләнти илә узлашыр, әмәл вә һәрәкәтләри әсас етибарилә бу ҝөзләнтијә ујғун тәнзимләнир. Онун һалы, руһијјәси бу ҝөзләнтијә ујғун формалашыр.

Инанҹы олан бир инсан, һәјатынын мүхтәлиф сәһнәләриндә олан ҝөзләнтиләрлә јанашы, бир мәркәзи ҝөзләнтијә маликдир. О, Зәманә Саһиби Һәзрәт Мәһдинин (ә.ф) зүһурунун олаҹағыны билир вә бу мүбарәк ҝәлишин интизарындадыр. Даима о вәзијјәтә һазырдыр ки, Имам (ә.ф) зүһур едәҹәк. Нисҝил вә һәсрәт долу нәзәрләрлә ҝөзләр мүнтәзир өз Имамыны (ә.ф)...

Нәгл едирләр ки, совет режиминин ән сәрт вахтларында белә, һәгиги мүнтәзирләр вар иди ки, бүтүн репрессија вә тәгибләрә бахмајараг, һәр ҹүмә ҝүнү Имамын (ә) ҝәлиши үмиди илә һазыр олардылар, руһи һазырлыгларыны горујардылар. Ән ағыр тарихи мәгамларда да онлар интизарда олублар, һәгиги интизардаЕ Вә онларын бәрәкәтиндәндир ки, бу ҝүн топлум өзүнә гајыда билиб, өз мүсәлман кимлијини унутмајыб.

Мүшкүлләрдән горујан диггәт

Мүнтәзир олмаға иддиалы инсан илк нөвбәдә нәјә диггәт етмәлидир? Өз ҝүндәлик һәјатынын мүнтәзирлик иддасына нә дәрәҹәдә ујғун олмасына. Мүнтәзирлик дурумунун һәјатын мүхтәлиф сәһнәләриндә тәзаһүр олунуб-олунмамасына. Һәр бир инсан бу дахили гијмәтләндирмәни һәјата кечирмәлидир. Нә гәдәр јахындыр, нә гәдәр ујғундур, нә гәдәр һәмаһәнҝдир онун дахили дујғулары, вәзијјәти, аб-һавасы мүнтәзирә хас дурума? Мүнтәзир бу суаллары өзү үчүн ҹавабландырмалыдыр.

Мөвзуну даһа јахшы гәбул етмәк үчүн, Һәзрәт Мәһдинин (ә.ф) бир нечә тәбәррүк чатдырышларына диггәт едәк. Мөвла (ә.ф) бујурур: «Биз сизин дурумунузу диггәтдә, нәзәрдә сахламағы әсирҝәмирик. Вә сизи хатырламағы унутмамышыг ки, әҝәр бундан башга ҹүр олса иди, мүшкүлләр сизә үз тутарды вә дүшмәнләр сизи јерли-дибли мәһв едәрдиләр. Бәс Илаһи тәгваја риајәт единиз вә бизим мүдафиәчимиз олунуз».

Ҝөрдүјүмүз кими, бурада бир нечә инҹә нөгтә вар. Биринҹиси, дөврүн Имамынын (ә.ф) мүсәлманларын дуруму, һалы илә бағлы даими диггәти вар. Һеч заман унутмур мөминләри Имам (ә.ф). Белә олмасајды, иблисин (лән) ардыҹыллары өз мәкр вә амансызлыглары илә тәмиз инсанлары мәһв едиб ахырларына чыхардылар.

Бәс нә вәзифә мүәјјән едилир инсан үчүн? Илаһи тәгваја риајәт етмәк. Аллаһын гојдуғу мүбарәк сәрһәдләри танымаг вә онлары позмамаг. Аллаһын севдији ишләрә мејил етмәк вә Аллаһын писләдији мәсәләләрдән чәкинмәк. Варлыг олараг инсан өзүнү ҝәрәк о һала, о вәзијјәтә ҝәтирсин ки, һансында ки, Аллаһ ону ҝөрмәк истәјир. Инсанлығын ән оптимал дурумуна салсын өзүнү. Зәманә Саһибинин (ә.ф) мүдафиәчиси олсун. Мөһкәм әгидә вә јенилмәз ирадә саһиби олсун. Һәјатын бүтүн сәһнәләриндә - истәр мәишәт сәвијјәсиндә, истәр иҹтимаи мүнасибәтләрдә, рәфтарларда, үнсијјәтләрдә, јанашмаларда Илаһи тәгва консепсијасындан ирәли ҝәлән давранышы рәһбәр тутсун. Буна риајәт едән инсан, Һәзрәт Мәһдинин (ә.ф) мүдафиәчиси олар.

Сонракы пешманчылыг фајда вермир

Диҝәр мүбарәк бујурушунда Һәзрәт Мәһди (ә.ф) инсанын хејринин вә зәрәринин нәдә олдуғуну чатдырыр: «Сизләрдән һәр бириниз ҝәрәк о шејә әмәл етсин ки, ону бизим севҝи вә мәһәббәтимизә јахынлашдырыр. Вә о шејдән узаг олсун ки, бизим хошумуза ҝәлмир вә бизим о шејдә гәзәбимиз вар. Чүнки Аллаһ Тәала инсаны бирдән апарыр - бир вахтда ки, төвбәнин онун үчүн хејри јохдур вә ҝүнаһларына ҝөрә бизим верәҹәјимиз ҹәзадан онун пешманчылыг чәкмәси (артыг) ниҹат вермир».

Санки бир меһрибан валидејн кими инсаны хәбәрдар едир Имам (ә.ф). Инсан о ишә дәвәт едилир ки, онда Аллаһын Рәсулунун (с) вә Әһли-Бејтинин (ә) разылығы вар. О ишләрә дәвәт едилир ки, инсаны камиллијә апарыр, инсаны ашағыланмаға гојмур. Ләнәтлик иблисин торларына дүшәрәк, өмрүнү биһудә ишләрдә пуч етмәјә имкан вермир.

Ҹидди бир хәбәрдарлыг вар мүбарәк һәдисдә. Инсан нә вахт дүнјадан ҝетдијини билсә, ишләрини буна ујғун тәнзимләјәр. Мүбарәк һәдисдә вурғуланыр ки, инсан һәјатла бирдән видалашыр, һеч бир һазырлыг-филан ҝөрә билмир. Вә бу вида мәгамындан сонра һеч бир пешманчылығын фајдасы олмајаҹаг. Бу заман пешманчылыг инсанын карына ҝәлмәјәҹәк. Ҝеҹикмиш пешманчылығын инсанын агибәтинә бир тәсири олмајаҹаг. Инсанын өз руһуна вурдуғу јараларын мүгабилиндә чәкмәли олдуғу ҹәза, тәмизләјиҹи ҹәза гачылмаз олаҹаг. Бу заман төвбә етмәк ҝеҹ олаҹаг.

Бу бахымдан инсан һәјатдајкән, ирадәјә малик икән ҝәрәк Аллаһын бәјәндији әмәлләрә гол гојсун. О шејләрә әмәл етсин ки, Аллаһын мүхлис бәндәләри олан Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) вә Әһли-Бејтинин (ә) мәһәббәтини газанмыш олсун.

Иблисин (лән) бурнуну јерә сүртмәк

Дејилән бу хош әмәлләр мүҹәррәд категоријаја аид олан бир шејләр дејил. Әслиндә һәр бир инсан нәјин јахшы, нәјин пис олмасыны фитрәтән билир. Амма иблис вәсвәсә едә билмәсин дејә, Аллаһ Тәала дахили нәзарәтчи олан виҹданла јанашы, инсана дүрүст Илаһи мәлуматы чатдыран пејғәмбәрләр (ә) дә ҝөндәрмишдир. Вә Аллаһын ҝөндәрдији пејғәмбәрләр (ә) бу мәсәләдә һеч бир икимәналылыг вә гејри-мүәјјәнлик гојмајыблар.

Бу ҝөзәл ишләр ки, онларын ҝөрүлмәси Уҹа Аллаһ тәрәфиндән бәјәнилир вә мәһз бу бәјәнилмә сәбәбиндән Аллаһын мүхлис бәндәләри тәрәфиндән севилир - бунлар мүтләг ваҹиб ибадәтләрин мөһкәм базасында олмалыдыр. Инсанын Аллаһ јолунда етдији һәр бир әмәл ибадәтдир - ишләмәји дә, динҹәлмәји дә, јемәји дә, ушагларына нәвазиши дә, аиләсинә гаршы меһрибанлығы да, валидејнләринә диггәти дә - һамысы. Амма бунлар о заман мәнаја минир ки, инсан илк әввәл өз ваҹиб ибадәтләрини, о ҹүмләдән намазларыны јеринә јетирир. Һәзрәт Мәһди (ә.ф) бујурур: «Һеч нә намаз кими иблисин бурнуну јерә сүртмәз. Бәс намаз гыл вә ләнәтлик иблисин бурнуну јерә сүрт!».

Белә исә инсан ҝәрәк намаз гылсын вә өзү дә һәгиги намаз гылсын. Намазы вахтында гылсын, вахтын әввәлиндә гылсын. Диггәти намазда олсун. Намазын маһијјәтинә вармаға чалышсын.

Башга бир јердә Һәзрәт Мәһди (ә.ф) инсанын вүҹуди һалына чох тәсир едән бир мәтләбә тохунур. Имамын (ә.ф) хәбәри вар бизим бүтүн ишләримиздән, ҝүзаранымыздан, башымыза ҝәләнләрдән. Һәзрәт Мәһди (ә.ф) бујурур: «Бизим елмимизин сизин хәбәрләринизә әһатәси вар. Вә һеч нә сизин хәбәрләриниздән бизим үчүн ҝизли вә өртүлү дејил».

Сөзсүз ки, ишләримиз јахшы оланда, Имам (ә.ф) да севинир. Әмәлләримиз бизә јарашмајан оланда, иблисә ујғун ҝәлән мүстәвидә оланда - Һәзрәт Мәһди (ә.ф) кәдәрләнир. Мүнтәзир олмаг истәјән ҝәрәк бу барәдә јахшы-јахшы фикирләшсин вә унутмасын...

Нијә гејбдәдир Имам (ә.ф)?

Бүтүн дејиләнләрлә јанашы, инсан Имамын (ә.ф) гејбдә олмасы сәбәбләрини унутмамалыдыр. Аллаһ Тәала нәјә ҝөрә Һәзрәт Мәһдини (ә.ф) гејбә чәкди? Ондан габаг олан 11 Имамын (ә) гәдрини билмәди бәшәријјәт. Һамысыны шәһид етдиләр. Санки, бир ҝәмидәдир бәшәријјәт. Капитан ҝәлмәлидир ки, бу ҝәмини ниҹат јолуна апарсын. Амма сәрнишинләр һәлә о ләјагәтә чатмајыблар, һәлә капитаны гәбул етмәк мәрифәтини әлдә етмәјибләр. Капитанла рабитәни итирибләр сәрнишинләр. Бүтүн өнҹәки капитанлары горуја билмәди сәрнишинләр. Һамысыны мәһв етди шәр гүввәләр. Инди ҝәми галыб капитансыз, инсанлар јолу тапа билмир, ора-бура вурнухурлар.

Ән азы сәрнишинләрин бир һиссәси капитанын гәдрини билмәлидирләр ки, онун ҝәмијә ҝәлишини һазырласынлар. Инди нә вахт инсанлар гәдрини биләрләр имамәт нурунун, нә вахт дәрк едәрләр нә бөјүклүкдә немәти итирдиләр - о заман әмәлләрини вә нијјәтләрини Имамын (ә.ф) ҝәлишини тезләшдирмәк үчүн ујғунлашдырарлар. Әмәлләриндә, нијјәтләриндә, руһијјәләриндә дәјишиклик етмәлидирләр инсанлар. Дәјишиклик олаҹагса инсанларда, үмуми дурум да дәјишәҹәк. Нәтиҹә етибарилә, фәрәҹи - Имамын (ә) зүһуруну тезләшдирән мәһз инсанларын әмәлләридир.

Бу сырада мөминләрин етдикләри дуалар хүсуси јер тутур. Имам (ә.ф) бујурур: «Фәрәҹин тәҹил олмасы үчүн чохлу дуа единиз. Чүнки, елә һәмин дуа етмәк - сизин фәрәҹ вә ачылышыныздыр».

Инсанын фәрәҹ үчүн - Имам Мәһди Саһиб-әз-Заманын (ә.ф) зүһур етмәси үчүн, фәрәҹин тәҹил олмасы үчүн дуа етмәси, һәгиги мәнада дуа етмәси - онун дахилини бу дуанын мөвзусу илә һәмаһәнҝ едир. Бу дуа инсанын руһуну фәрәҹә бағлајар, инсанын дахилини фәрәҹлә бағлантылы едәр. Вә бу инсан һәгиги мүнтәзирләрдән олар. Бу һалда һәгиги ачылыш ҝәләр инсанын вүҹудуна. Зира, бу ҝөзләнтинин өзү ибадәтдир, гәлбин ачылышыдыр. Бу һалын өзү һәрәкәтдир. Инсанын нура доғру һәрәкәти. Аллаһ Тәала ҹәми инсанлара бу дуруму гисмәт етсин!

Һәгиги имканлылыг вә еһтијаҹсызлыг дөнәми

Тәбәррүк үчүн Имам Мәһди (ә.ф) һаггында вә зүһур барәсәндә бәзи һәдисләрә нәзәр салаг.

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: “Мәним үммәтим, Мәһдинин (ә.ф) зүһуру заманында елә немәтләр әлдә едәҹәкләр ки, ондан әввәл һеч бир дөврдә әлдә етмәмишдиләр. О рузиҝарда сәма чохлу јағыш јағдыраҹагдыр. Торпаг һеч бир ҹүҹәрәни гәлбиндә сахламајаҹагдыр”.

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујуруб: “Имам Заманын (ә.ф) зүһуру дөврүндә Пејғәмбәр (с) үммәтинин гәлби, еһтијаҹсызлыгла долу олаҹагдыр. Јәни, һамы гәлбән еһтијаҹсызлыг һисс едәҹәкдир. Имам Заманын (ә.ф) әдаләти һәр јерә јајылаҹагдыр, о јерә гәдәр ки, ҹарчыја әмр вериләҹәкдир ки, ҹәмијјәт ичиндә ҹар чәксин: ”Һәр кимин нәјә еһтијаҹы вардырса, ҝәлиб ҝөтүрсүн". Бир нәфәр ајаға галхаҹаг, ҝәлиб малдан ҝөтүрәҹәкдир. Анҹаг сонра пешман олаҹагдыр ки, (бу малла) нә етмәк истәјирәм. Ону ҝери гајтараҹагдыр".

Әба Сәләт Имам Рзадан (ә) нәгл едир ки, бујуруб: “Бизим Гаимин (ә.ф) нишанәси будур ки, гоҹа киши јашында олан бир ҹавандыр. Белә ки, һәр ким о Һәзрәти (ә.ф) ҝөрәр - ону 40 јашында вә даһа аз һесаб едәр”.

Имам Сәҹҹад (ә) зүһурун интизары илә бағлы бујурмушдур: “О кәсләр ки, гејб заманында јашајаҹаглар, Һәзрәтин (ә.ф) имамәтлијинә әгидәләри вардыр. Онун зүһурунун интизарыны чәкәрләр. Онлар һәр бир әсрдә олан инсанлардан даһа үстүндүрләр. Чүнки Аллаһ ағыл, дәрк вә мәрифәтдән онлара о гәдәр әта етмишдир ки, гејб әсри онлар үчүн Имамын (ә.ф) зүһуру әсри кими олар.

Аллаһ онлары һәмин заманда Исламын әввәлләриндә Пејғәмбәрин (с) бајрағы алтында вурушан мүҹаһидләр кими гәрар вермишдир. Онлар һәгигәтдә сечилмиш мүхлисләр, һәгиги Әһли-Бејт (ә) давамчылары, ашкарда вә ҝизлиндә инсанлары Аллаһа тәрәф дәвәт едәнләрдирләр".

Аллаһым! Ҹәми инсанлары Һәзрәт Мәһдинин (ә.ф) һәгиги мүнтәзирләриндән гәрар вер! Амин!


4448 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...