Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Јанвар 2019

Зибил зибил ичиндә... мәмур падшаһлыг ејләр көһнә зибил ичиндә

Бир ҝүн редаксијаја зәнҝ ҝәлди. Дәстәји ҝөтүрдүм, ҝөстәјин бири дәстәк олмаг әвәзинә гышгырараг "әә, бә сиз нијә бизим һөкүмәтин јахшы тәрәфләрини демирсиз әә" деди. Дедим мәсәлән, һансы јахшы тәрәф, сиз дејин мән јазым. Ҝүја әлимә гәләмлә кағыз алдым ки, јазым. Кишинин јахшы тәрәф һесаб етдији бу иди: "Ҹәнаб президент Фазил Мәммәдову, Елдар Маһмудову, Зија Мәммәдову ити гован кими вәзифәдән говуб, бунлары нијә ҝөтүрүб мүсбәт аддым кими дәрҹ еләмирсиз?" Елә бунлары гышгырыб дәстәји асды. Гејдләрим барәдә дүшүндүм, дүшүндүм вә ону да дүшүндүм ки, бәс бу јазыалры неҹә дүз-гош едим ки, нә шиш јансын, нә дә кабаб. Бир јандан истәдим елә јазмајым ки, һөкүмәтә тәриф кими чыхсын, јохса бу дүнјада олмаса да о дүнјада фағыр-фүғәра үзүмә түпүрәр. Бир тәрәфдән дә дедим ҝөрәсән киши дүзмү дејир. Јәни доғрудан да белә мәгамларда һөкүмәти, Илһам Әлијеви алгышламаг лазымдырмы? Дедим әшши, јазыја башлајым, далы өзү јаваш-јаваш ҝәләр. Башладым јазмаға. Илк сәтирләрдә белә бир ҹүмлә алынды: "Јерли һакимијјәт хәјанәткар мәмурлары, мәсәлән, Елдар Маһмудову, Зија Мәммәдову вә башга симасызлары вәзифәдән кәнарлашдырыб." Сонра бу ҹүмләнин далынҹа белә бир ҹүмлә ҝәлди: "Бу инсанлар нијә вәзифәдән кәнарлашды?" Бу ҹүмлә дә өзнүдән сонра белә бир ҹүмлә ҝәтирди: "Чүнки онлар дөвләт бүдҹәсини талајыб пис ҝүнә гојмушдулар." Јенә бу ҹүмлә гәләмә алынды: "Бәс бунлары һакимијјәт нијә билмирди?" Ондан сонра белә јаздым: "Бәлкә билирди, өзү һеч нә демирди." Сонра дедим ки, әҝәр билирдисә нијә һеч нә демирди? Сонра јаздым ки, һеч нә демирдисә, демәли, бир-биринин јанында зибилләри вар иди. Јадыма о шеирдәки сөзләр дүшдү: Һамам, һамам ичиндә, хәлбир саман ичиндә, дәвә дәлләклик ејләр, көһнә һамам ичиндә. Бурда јазыны сахладым. Демәли, мәлум олду ки, һакимијјәтдә отуранлар, јекә баш мәмурлар балаҹа мәмурларын бүтүн зир-зибилиндән хәбәрдар олдуғу үчүн бу хаинләри инди тута билмирләр. Бунунла да белә мәлум олду ки, бу өлкәдә һакимијјәтин "јахшы тәрәфиндән" јазмаг истәсән јүз фаиз сөз ҝедиб онун пис тәрәфинә чыхаҹаг. Чүнки бизим өлкәдә һансыса мәмур бир кәндин ҹамаатына шам јемәјиндә бозбаш еһсан еләсә, ҹамаат шүбһәләнәҹәк ки, јәгин кәндин мејданына иҹра башчысы ҹамааты она ҝөрә бозбаша гонаг едиб ки, евләри, һәјәтләри, төвләләри бош галсын, о тәрәфдән һөкүмәтин гулдурлары евләрә ҝириб гојун-гузуну оғурласынлар. Јәни, һакимијјәтин марағы олмаса халга бахмаз. Ејнијлә дә һакимијјәтдәкиләрин бир-биринин јанында зибили олмаса ишдән чыхартмаз, ишдән чыханын әлини-голуну саллајыб архајынҹа ҝәзмәсинә имкан вермәз. Демәли, бунларын бир-биринин јанында зибили вар. Буну да шеир дилијлә белә дејә биләрик;

Зибил зибил ичиндә крсесло зибил ичиндә,
Мәмур падшаһлыг ејләр, көһнә зибил ичиндә.


Инди исә ҝәләк индијәдәк хаинликдә, дөвләт бүдҹәсини таламагда иттиһам едилән, буна ҝөрә ишдән говулан мәмурларын нә үчүн доғрудан да тутулмасы барәдә.
Ҝөзәл халгым, бу мәмурларын тутулмамасы һәгигәтән дә јухарыларын онларын јанында зибилләринин олмасы сәбәбиндәндир. Мәсәлән, мәлум олду ки, кечмиш депутат гадынлардан бири бирбаша Рамиз Меһдијевә ишләјиб, сахта мандат үчүн ҹамаатдан пул алыб. О тәрәфдән мәлум олуб ки, метро кралы Тағы Әһмәдов һәр дөрд жетондан бирини ҹибинә өтүрүбмүш. Сонра билинди ки, Елдар Маһмудов сәс динләјиб, онун адамы Акиф Човдаров Тағы кими "грехли" инсанлары һәдәләјиб, шантаж едиб, соған кими сојурмуш. Бәли, бу мурдар инсанлардан һәр ҹүр алчаг, шәрәфсиз әмәлләр ҝөзләмәк олар. Бунларын зибилләри олдуғу үчүн дә һакимијјәт бунлара дәјә билмир. 

Елә бу фикирләри дүшүнүрдүм ки, редаксијаја јенә зәнҝ ҝәлди, сәс тонундан билдим ки, бир аз габаг зәнҝ вуран кишидир. Киши мәнә деди ки, ајә, а бала, дедикләрими јаздынмы? Мән дә она дедим ки, ағсаггал, јазырдым јазмағына, амма һәр һара фырлатдымса, ҝөрдүм бу һакимијјәтин јахшы тәрәфини тапа билмирәм. Әлбәттә лору дилдә, садә бир изаһла фикрими она белә изаһ етдим:
Бир шаһын дөвләти мәһвә апаран вәзир-вәкилин шәрәфсизлијиндән хәбәри јохдурса, демәли фил гулағында јатыб. Сәһв иш ҝөрүб һакимијјәтдә галыр. О неҹә шаһдыр ки, вәзирдән хәбәри јохдур. Јох хәбәри варса вә һеч нә етмирсә, әҝәр нәсә едә биләрдисә етмирсә демәли өзү дә бу хәјанәтә шәрикдир. Јох әҝәр доғрудан да һеч нә едә билмирсә сакитҹә чәкилиб ҝетсин, јеринә башгасы ҝәлиб рәһбәрлик еләсин. Јәни јухары бығдыр, ашағы саггал. Түпүрмәјә јер јохдур – вәзир-вәкил үзүндән башга.


2790 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...