Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Декабр 2018

Париси дәрвиш јох шејтан АБШ партладыр, шејтаны да мүсәлман молласы говур (Ахундовчулара!)

Дин әлејһинә гәләмләрини ишә салан вә тәнгид адыјла дини, мүсәлманы тәһгир едән Ахундовла, Мирзә Ҹәлили дәфәләрлә ифша етмишик. Сонунҹу дәфә Абел Мәһәррәмовла Аллаһшүкүр Пашазадәнин арасында јашанан галмагал бир даһа сүбут етди ки, Абел кими әјјашлар Аллаһшүкүр Пашазадә кими моллаларын (шејх Нәсруллаһ һесаб едилсә белә) мүгабилиндә бәраәт газана билмир. Неҹә ки, әјјаш, кефли Исҝәндәри дә шејх Нәсрулланын мүгабилиндә ешидән јох иди. Әҝәр сәнин сөзүн варса, дәгиг билирсәнсә ки, шејх Нәсрулла фырылдағчыдыр, адам баласы кими, ајыг башла ҝәиб ҹамаат ичиндә буну сүбута јетирмәк лазымдыр. Даһа ҝүндә "вуруб", лүл-пијан һалда молланы, руһанини, дини тәһгир етмәк әдәбсизликдир. Демәли, Мирзә Ҹәлил кефли Исҝәндәри шејх Нәсрулладан ағыллы һесаб етмәклә ағылсызлыг едиб. О вахт да, бу вахт да ҹәмијјәт бунун әксинин доғру олмағына инаныр. Мүасир зәманәдә дә бунун нүмунәсини ҝөрдүк. (Бах; һттп://www.nur-az.com/аз/аутһор_артиҹлес/виеw/918)

Мирҹә Ҹәлил вә ҹәлилчиләр рүсвај олдугдан сонра онларын гәдәр аркадашы, дава досту, бир әгидәни бөлүшән Ахундовчулар да Парис митингләри сајәсиндә рүсвај олдулар. Белә ки, Мирзә Ҹәлил кими динимизи, молламызы тәһгир едән Ахундов да "Мисјо Жордан вә дәрвиш Мәстәлишаһ" адлы әсәр јазмышды вә телевизијамыз да бу әсәрә филм дә чәкилиб. "Дәрвиш Париси партладыр" адлы филмдә ҝүја мүсәлман молласы (дәрвиш гылығында) ҝәлиб тојуг-ҹүҹә һининдә Парисин гүлләсини (макетини) гојур, барыт чәлләји јерләшдирир вә ҝүја Париси "партладыр" ки, бәјин гардашы оғлу ҝедиб орда тәбабәт тәһсили ала билмәсин. Филмдә дә елә әсәрдә дә ҝөстәрилир ки, ҝүја молла (дәрвиш) савадсыз, фырлдағчы, дүнја ҝөрүшү, савады олмајан биридир вә елмин гаршысыны бу ҹүр методларла алмаға чалышыр. Амма елә о вахт да бу зәманәмиздә дә нә Мирзә Ҹәлил вә ҹәлилчиләр, нә дә Ахундов вә ахундовчулар буну баҹара билмәдиләр. Дүнјанын диггәтини чәкән "сары жилетлиләр" дә буна сүбутдур. Билдијиниз кими Париси бу ҝүн "партладан" бөјүк шејтан олан Америка вә онун башы позуг президентидир. Франсалы рәсмиләр АБШ-дан мүдахилә етмәмәсини истәјирләр. Демәли, Париси партладан дәрвиш (молла) дејил, бир шејтандыр. Бу шејтаны говмаг исә тәкҹә франсалы рәсмиләрин ағлына ҝәлмәјиб. Әсрләр әввәл буну мүбарәк динимиз бизә ваҹиб едиб вә моллаларын әлијлә вә дилијлә чатдырыб. Һәмин моллаларын бир һиссәси дә Иран мәмләкәтиндә һәр ҹүмә ҝүнү намазларда "бөјүк шејтан" олан Американы ләнәтләјир вә она өлүм арзулајырлар. Һәмин моллалардыр ки, вахтыјла "бөјүк шејтаны" өлкәләриндән говдулар вә әлини халгын, дөвләтин бүтүн милли сәрвәтиндән кәсдиләр. Дүнја исә о заманлар Иранын дүзҝүн етмәдијини дүшүнүрдү. Амма артыг бүтүн дүнјаја мәлумдур ки, Америка сөзүн һәгиги мәнасында шејтандан әмәлә ҝәлән бир фитнәдир. Буну исә Иран сүбут едиб.

Һәмин шејтанлар иди ки, о заман Ахундов вә Мирҹә Ҹәлилин гәләмијлә дә дини тәһгир едирдиләр. Амма бу инсанларын ады силиниб ҝедиб. Бу ҝүн онлардан гат-гат дүшүнҹәли, сағлам шүурлу тәнгидчиләр, јазарлар јетишиб. Амма Исламын, Һәзрәт Муһәммәдин (с) ады һеч заман силинмәјәҹәк. Һәтта Парисин мәркәзиндә белә мүсәлман мәсҹидләриндә "әшһәду әннә Муһәммәдән рәсулуллаһ" зикри һәр ҝүн сәсләнмәкдәдир.
4709 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...