Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Декабр 2018

Рамиз Меһдијев, Әли Һәсәнов "Спаҹе" телеканализасијасыны Елчин Әлибәјлидән паклаја билмирсә...

Бүтүн ҝүнү үфунәт ији верән "Спаҹе" телеканализасијасы да диҝәр телеканализасијалар кими нәҹасәтдән башга һеч нә тәблиғ еләмир. Дини тәблиғ ҝәләндә һөкүмәт нүмајәндәләриндән тутмуш телеканализасија ишчиләринә гәдәр һамынын башына даш дүшүр ки, нә вар халгын баласы гејрәтли јетишәҹәк. Амма гејрәтсизлијә һәр заман канализасијаларын "луклары" ачыгдыр.
Габаглар ИТВ телеканализасијасында, инди дә "Спаҹе" телеканализасијасында ијләнән Елчин Әлибәјли бу јахынларда өзүнүн "Ел бизим сирр бизим" верилишиндә нөвбәти дәфә биабырчылыг, кишијә јарашмајан һәрәкәт едиб. Мәлум мәсәләдир ки, чох ҹүзи сајда инсанлары чыхмаг шәртијлә (бу ҹүзи сај да телеканализасијаја нијә чыхыр анламырам) һарда шәрәфсиз, оғраш (үзүр истәмәјәҹәјәм, чүнки халг неҹә олса белә шејләрә өјрәшиб ки, телеканализасијалара да етираз етмир), бигејрәт, ит күчүјү вар ефири долдурур вә башлајырлар халгы тәһгир етмәјә. Елчинин верилишинә дә бу ҹүр "трјапкалар"дан бир икиси чыхыб өлкәдә фаһишәлијин, мавилијин гануниләшдирилмәсиндән данышыр, өзләринә јарашан бир шәкилдә тәклифләр едирдиләр. Бу ҹүр оғрашлара дејәсән ки, ај күчүк, сәни гејрәтинә түпүрүб белә шәрәфсиз тәклифләр вермәјә нә вадар едир? Нијә өз үфунәтинизи өлкәдә јајмаға чалышырсыныз.
Бу алчаглар ҹәһәннәм, бунлар өз виҹданларына, намусларына түпүрән адамлардыр, амма журналист адына ләкә олан Елчинә нә ҝәлиб ки, бу ҹүр шәрәфсизләри өз верилишинә дәвәт едир. Ҝөрүн бизим журналистика о гәдәр алчалыб, гејрәтини, намусуну (ҹүзи бир һиссә истисна) итириб ки, верилиши рејтинг газансын, бахылсын дејә һарда шәрәфсиз, бивеҹ адам вар јығырлар верилишә. Артыг он беш, ијирми ил бундан әввәлин сәси олмајыб бәдәни олан мүғәнниләри дәбдән дүшүб дејә бу ҹүр "трјапкалар" ефирә дәвәт едилир ки, бәлкә ефир аудиторија гана билди.
Депутатхана бу барәдә мүзакирә апарыб. Депутат Агил Аббасын сөзүнә исә садәҹә ҝүлмәјим ҝәлди. Стат: "“Һөрмәтли Рамиз Меһдијев дә, һөрмәтли Әли Һәсәнов да мәгаләләрлә чыхыш етмишди, төвсијәләр вермишди. Бу ҝүн өзәл каналлар Азәрбајҹан халгыны елә тәгдим едир ки..." Тәәссүф ки, депутат, журналист Агил Аббас Елчин Әлибәјлинин верилишинә хүсуси диггәт чәкмәјиб. Амма бу јердә сорушмаг лазымдыр ки, нә үчүн "Боз кардинал" Рамиз Меһдијев мәгалә јазмагла кифајәтләнир? Нә үчүн Елчин Әлибәјлини јанына чағырыб она "бозармыр." Нә үчүн Әли Һәсәнов "Јени Мүсават" кими әлалты гәзетләри тәлиматландырдығы кими телеканализасија рәһбәрлијини данлаја билмир? Мәгалә јазмагла иш битмир. Шәхсән Рамиз Меһдијев әлинә гәләм ҝөтүрүб мәгалә јазмаг әвәзинә Елчин Әлибәјлинин ефирдә апарыҹылыг едәркән әлиндә тутдуғу гәләми онун бир ҝөзүндән сохуб о бири ҝөзүндән чыхартсајды, бу ҝүн гәләт едиб белә верилишләр тәшкил етмәз, өзү кими шәрәфдән касад олан инсанлары дәвәт едиб гејрәтсизлији ушагларымыза јајмазды. Бу һадисә диҝәрләринә дә ҝөрк оларды. Тәбии ки, нә Рамиз Меһдијев, нә дә Әли Һәсәнов әслиндә белә ишләрдә мараглы дејилләр. Өлкәдә шәрәфсизлијин јајылмасында ән башлыҹа ҝүнаһкарлар елә бунларын өзүдүр. Инди нә едәк, телеканализасијалар АНС кими "лукларынын" бағланмасындан өтрү түркијә ФЕТӨ нөвбәти дәфә "дарбе" һазырламалыдыр? Әҝәр Президент Апаратынын ән ағырчәкили шәхси јүнҝүл Әлибәјлинин дәрсини верә билмирсә, "Спаҹе" телеканализасијасыны Әлибәјли нәҹасәтиндән паклаја билмирсә мәним даһа демәјә сөзүм галмыр. Аллаһ билсин сизинлә, өз нәҹасәтиниздә боғуласыныз.


4007 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...