Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Нојабр 2018

Кефли Исҝәндәрлә кефли Абел вә шејх Нәсруллаһла, Шејх Аллаһшүкүр Пашазадә

БДУ-нин ректору, ҝуја академик Абел Мәһәррәмовун чахыр сөһбәтини ешитмәјән галмады. Өзү дә ијирми илдир сојуб гуртара билмәдији бир университет (о университет ки, габаглар "Азәрбајҹан Дөвләт Университети" иди, бир нөмрә иди Азәрбајҹанда) инди бәзиләринин јадына дүшүб. Нәдәнсә ијирми илдә һеч зад етмирдиләр, инди бир чахыра ҝөрә Университетдә арашдырмалар башладылыб. Әслиндә балаҹа иш дејил, бу чахыр шејтан нәҹисидир, евләри дағыдыр, неҹә ки, Абел Мәһәррәмовун "евини" дә дағытды.
Сөзүм бу дејил. Билирсиз ки, Абел Мәһәррәмов Шејхүлисламын тәјјарәсинә ики тонлуг чахыр јүкләјиб (һәр һалда "Хәзәр" ТВ белә дејиб) сонра да ичиб ачарыны итириб. Башлајыб Аллаһшүкүр Пашазадә илә дә далашмаға. Мән билирәм ки, Абел севилмәдији кими Шејхүлислам да бир чохлары тәрәфиндән севилмир. Мәсәлән Абел алкашдырса Шејхүлислама да чоху шејх Нәсруллаһ кими бахыла биләр. Дејәсән икинҹи "Өлүләр" чәкиләҹәк. Бурада Мирзә Ҹәлилә рәһмәт охумаг олмаз, елә бу бәс едәр ки, "ҝорун чатласын Мирзә" дејәк. Она ҝөрә ки, бир әср сонра бир даһа сүбут олду ки, кефли Исҝәндәрләр анҹаг Мирзә Ҹәлиллә ејни ағылда олан инсанлар тәрәфиндән Шејх Нәсруллаһлара галиб ола биләр. Бахын, "Хәзәр" ТВ кими ФЕТӨ-чү каналлар вә онларын тәблиғаты илә ҝедәнләр јухарылардан "дабро" алыб Абели чахыр дәнизиндә боғдулар. Мирзә Ҹәлил дә халга сырымаг истәјирди ки, кефли Исҝәндәр јахшыдыр, маарифчидир, охумуш адамдыр, франсызҹа данышыр вә халгын дәрди, ҹәһаләти ону ичмәјә вадар едир. Абел ки дәрддән ичмирди. Адамын бир дәрди вар иди, о да президент олмаг. Галаны исә боғаза гәдәр вары иди. Оғул вәзифәдә, гардаш, күрәкән иш саһиби, өзү ректор (рүшвәт) өзү дә чахырлары ҝәтириб өз ресторанларында сатдырмалы иди. Ән әсасы исә кефли Исҝәндәрдән дә савадлы иди – киши академик иди. Амма ҝөрүрсүз ки, ҹәмијјәт дә јахшы реаксија вермәди. Ола биләр дејәсиниз ки, ахы кефли Исҝәндәр халгы сојмурду. Олсун, Абелин дә халгы сојмағы бу һәддә ашкар дејил иди. Амма чахыр онун бүтүн "зибилләринин" үстүнү ачды. Шејх Нәсруллаһ адландырылан Аллаһшүкүр Пашазадә исә һеч гынанмады. Будур бах, Мирзә Ҹәлил вә ҹәлилчиләр бурада "накаута" дүшүбләр. (Мүасир оғланлар демишкән, тәкәрә дүшүбләр) Бир даһа сүбут олур ки, чахырдыр, арагдыр бүтүн бунлар шејтан нәҹисидир. Ичән бу ҝүнә дүшүр. Мирзә Ҹәлилин гәһрәманы олан кефли Исҝәндәр дә јүз фаиз "ит ҝүнүндә" иди, амма Мирзә Ҹәлил ҹамаата сырымаға чалышырды ки, јохе, елмли олмаг лазымдыр, дин, диндар, шејх бунлар сахтадыр. Бу да сизә јени тема, бујурун кинону тәзәдән чәкин. Амма орда "Мирзә Ҹәлил дејән тәрәфә ҝедәк" ҹүмләсини ишләтмәјин.


3584 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...