Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Ијун 2018

"Һамынын ҝөзү гаршысында репрессија машыны “автошлуг” едир"

Мүгәддәс ҝүнаһ

Узун илләрди һамынын ҝөзү гаршысында репрессија машыны “автошлуг” едир. Һамы бу машынын тәкәрләри алтында галанларын ҝүнаһсыз олдуғуну билир. Һамы зүлмүн, әдаләтсизлијин сәрһәд танымадығыны ҝөрүр. Әксәријјәт сусмағы тактика һесаб едир вә бу јолла мүдафиә олундуғуну дүшүнүр. Амма баша дүшмүр ки, өзүнү репрессија машынындан горуса да, әдаләтсизлик машынындан, сахтакарлыг машынындан, сәһијјәсизлик машынындан горуја билмир. Бир дә ајылырыг ки, һәр јеримиздә тәкәр изи вар.
Буҝүнләрдә даһа бир дәһшәтли һадисә баш верди. АХҸП үзвләри шәрләнәрәк һәбс едилди вә бунун ардынҹа да ишҝәнҹәјә мәруз галдыглары мәлум олду.
Һамы баша дүшүр ки, бу адамларын јеҝанә ҝүнаһы залымла савашмаг, јалана вә талана үсјан етмәк, өлкәсини демократик ҝөрмәк истәјидир.
Беләликлә, нә баш верир? Һөкумәт бу адамлары ләјагәтли вәтәндаш олмагда, хејли адам исә “билә-билә өзләрини ода атмагда” ҝүнаһландырыр.
Ачығы, ҹәмијјәтимиздә мүбаризә адамларына дәли кими баханлар да аз дејил. Һөкумәтин залымлығына рәғмән өн сәнҝәрдән чәкинмәјәнләрә тәәҹҹүблә бахырлар. Бәзиләри елә дүшүнүр ки, буҝүн мүбаризә апаранлар аиләләрини, өвладларыны дүшүнмүр, ағылсызҹасына өзләрини фәда едирләр. Һалбуки, бираз дүшүнә билсәләр, бу мүбаризәнин һәм дә онларын өвладлары үчүн апарылдығыны дәрк едәрләр. Дәрк едәрләр ки, мүбаризә апаранларын јалныз өз аиләләрини хошбәхт етмәк үчүн кифајәт гәдәр имканлары вар. Бәли, буҝүн шәрин ҝировлуғунда оланлар шәхси хошбәхтликдән зөвг ала биымәјән адамларды.
Əҝәр бир дөвләт үчүн, бир халг үчүн савашмаг ҝүнаһдырса, биз бу ҝүнаһла фәхр едирик. Биз мүгәддәс ҝүнаһлар төрәтмәкдән мәмнунуг.
Һәр биринизә белә ҝүнаһа батмаг нәсиб олсун. Белә ҝүнаһдан төвбә етмәзләр. Әслиндә, бу ҝүнаһын мүгәддәслији төвбә етмәмәкдәдир.
Бу ҝүн Азәрбајҹанда ән бөјүк саваб, мүбаризә ҝүнаһы етмәкди. Һагсыз јерә зиндана атылмышларын ҝүнаһына шәрик олун!


4588 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...