Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Мај 2018

Әввәли рәһмәт, ортасы бағышланма, ахыры ҹәһәннәм атәшиндән азадлыг - Рамазан ајы

Бисмилләһир-Раһмәнир-Раһим!

Мүбарәк Рамазан ајы! Сәни там анламаға имкансыз вә аҹизик. Амма буна әминәм ки, сән фәргли вә өзәл ајсан. Чүнки севимли Рәббимин мүбарәк Китабында О, сәни фәргләндирир. Сән үстүнсән, сән диҝәр ајларын султанысан. Сән мүбарәк Гуранын назил олдуғу бир ајсан. Гуран мөвлудунун ајысан. Рәббим Өз ајында Өз мүбарәк Китабыны Өз бәндәсинә Өзүнә доғру һидајәт тапмасы үчүн назил етди.

Рамазан ајындан өнҹә Рәббимиз бизә 2 мәнәви ај бәхш етмишди: мүбарәк рәҹәб вә шәбан ајларыны. Бу ајлар она ҝөрә инсана верилиб ки, мүбарәк Рамазан ајы үчүн вүҹудуну мүвафиг руһи-мәнәви һазырлыгла тәмин етсин. Верилиб ки, инсан бу ајларда өзүнү гајдаја салсын вә мүбарәк Илаһи зијафәтә нурлу бир дурумда дахил олсун. Дүнјанын мәшғулијјәтләри, иблис ләнәтлијин гурдуғу ојунлар, инсанын бу нәҹиб имканлардан вә ҝөзәл фүрсәтләрдән јетәринҹә истифадә етмәк имканыны зәифләтмәјә јөнәлиб вә әҝәр мүбарәк аја дахил олан бир дөнәмдә инсан, дурумуну јенидән гијмәтләндириб һансы аја дахил олдуғунун фәргинә вармајыбса, бурадан лазыми мәнәви бәһрәләр апара билмәјәҹәкдир.

Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) Рамазан ајы өнҹәси мүраҹиәти

Әзиз Пејғәмбәримиз (с) мүбарәк ајын ҝәлишиндән бир нечә ҝүн өнҹә мүсәлманлара хитабән хүсуси чағырышларыны едәрди. Һәзрәт Салман бујурур: "Шабан ајынын сонунҹу ҝүнүндә Пејғәмбәр (с) бизим үчүн Рамазан ајынын фәзиләти һаггында бир хүтбә сөјләди. Өзүнүн бу хитабында бујурду: "Еј ҹамаат! Һәгигәтән сизин үзәринизә әзәмәтли вә мүбарәк бир ај көлҝә салыб. Бир ај ки, онда 1000 ајдан үстүн ҝеҹә вар. (Бир ај ки,) онда Аллаһ Тәала оруҹу ваҹиб гәрар вермишдир. Вә ҝеҹәләринизи ибадәтләрдә кечирмәји бәјәнилмиш вә мүстәһәб гәрар вермишдир".

Хүтбәнин сонунда Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурмушдур: "Бу, бир ајдыр ки, бәрабәрлик ајыдыр. Бир ајдыр ки, мөминин рузиси бу ајда артар. Бир ајдыр ки, әввәли рәһмәт, ортасы мәғфирәт вә бағышланма вә ахыры - ҹәһәннәм атәшиндән азадлыгдыр. Вә бу ај мөмин үчүн бәһрә вә фајда ајыдыр вә мүнафиг үчүн - зәрәр ајыдыр".

Јәни, артыг сәфәрә чыхаҹағыг. Артыг јол башлајыр. Бәјан едилир ки, бунда 1000 ајдан артыг бир ҝеҹә вар. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бу ајын бөјүк фәлсәфәсинә дә диггәт чәкир. Гејд олунур ки, бу, бәрабәрлик ајыдыр. Варлы вә ја касыб, назир вә ја фәһлә, алим вә ја азсавадлы олмасындан асылы олмајараг, инсанлар ҝүндүзләрини аҹ вә сусуз кечирир бу ајда. Гиданы, ләзиз хөрәкләри ҝөрүр, амма јемирләр. Варлылар еһтијаҹлылығын нә олдуғуну дада билирләр бу ајда. Ирадәси зәиф инсанлар өз ирадәләрини тәрбијә едирләр бу ајда.

Бу ајын диҝәр хүсусатларында о да гејд олунур ки, бу бәһрәләнмә мөмин үчүндүр. Үздә иманлы кими өзүнү ҝөстәрән, гәлби имансызлыг вә рија илә долу олан үнсүрләр үчүнсә бу ај - зәрәр вахтыдыр. Өзләрини заһирдә оруҹ тутан кими ҝөстәрмәли, мүәјјән диҝәр нараһатлыглары кечирмәли олурлар бунлар. Ишләри-ҝүҹләри ҝәрҝинликдә олмагдыр Рамазан ајында мүнафигләрин.

Һәр ҝүнү фүрсәт

Бу ајын диҝәр ҹәһәтләри олараг, онун әввәлинин, ортасынын вә ахырынын мүәјјән мәгамлары гејд олунур. Бу аја дахил олмаг - рәһмәтләдир. Һәр ким бу сәфәрә чыхырса, Аллаһ Тәаланын рәһмәти она мүшајиәтчи олур. Ортасында мәғфирәт вә бағышланма инсанын дадына јетир. Бүтүн сәһв вә хәталарыны, мәнфиликләрини төкүр гәлбиндән вә тәмизләнмиш бир дурумла дахил олур ајын ортасына. Вә мәнтиги нәтиҹә олараг, бу дуруму сахладығы тәгдирдә, ҹәһәннәм атәшиндән сығорталајыр бәндә өзүнү. Онун ҹисминә һарам олур ҹәһәннәм оду.

Инсана тәрәф үз тутан ај

Диҝәр һәдисләрдә Рамазан ајына бир нечә ҝүн галмышдан бәри олан һазырлыглар барәдә нәгл олунур. Имам Муһәммәд Багирдән (ә) нәгл едирләр: "Шабан ајынын сонуна 3 ҝүн галмыш Аллаһын Рәсулу (с) Һәзрәт Билала ҝөстәриш верәрди ки, ҹамааты топлашмаға сәсләсин. Ҹамаат топлашанда Аллаһын Рәсулу (с) минбәрә галхар, Аллаһа һәмд-сәна сөјләјәндән сонра бујурарды: "Еј инсанлар! Һәгигәтән бу ај сизә тәрәф үз тутуб вә бу - бүтүн ајларын ағасыдыр. Онда бир ҝеҹә вардыр ки, 1000 ајдан үстүндүр. Бу ајда ҹәһәннәмин гапылары бағланар, ҹәннәтин гапылары ачылар. Ким бу ајда јашаса вә бағышланмаса, Аллаһ Тәала ону Өз рәһмәтиндән узаглашдырар".

Аллаһ Тәаланын рәһмәти о гәдәр бөјүкдүр ки, инсанын мүбарәк аја тәрәф ҝетмәси тәләб олунмур, бу ај бүтүн рәһмәт вә фәзиләтләри илә өзү инсана тәрәф ҝәлир. Бәһрәләниб-бәһрәләнмәмәк исә инсанын өзүндән асылыдыр.

Бу ај танытдырылыр - бүтүн ајларын султаны олдуғу билдирилир. О бири ајларда ислаһ олуна билинмәјән хасијјәтләр бу ајда дүзәлир. О бири ајда мејдана чыхан чәтинликләр, руһи проблемләр бу ајда асанлыгла өз һәллини тапыр.

Бу ајы јашајан, амма бағышланмајан инсан, өзүнү Илаһи мәрһәмәтдән мәһрум едәр. О гәдәр вүҹуди тәнбәл олмалыдыр, о гәдәр сүст олмалыдыр, баҹарыгсызлыг ҝөстәрмәлидир инсан ки, бу бөјүклүкдә рәһмәт океанындан бир шеј апара билмәсин.

Нәгл едирләр ки, Һәзрәт Әли (ә) Рамазан ајынын һилалыны ҝөрән заман бу дуаны охумағы бујурарды: лАллаһым! Мән һәгигәтән Сәндән бу ајын хејир вә јахшылыгларыны истәјирәм. Вә (Аллаһым! Бу ајын) фәтһини вә гәләбәсини (ләнәтлик шејтан үзәриндә); вә нуранијјәтини, ишыгланмасыны; вә көмәклијини; вә бәрәкәтини; вә тәһарәт вә паклығыны; вә рузисини Сәндән диләјирәм. (Аллаһым!) Бу ајда олан хејир вә јахшылыглары вә бу ајдан сонра олан (хејирләри вә јахшылыглары) Сәндән диләјирәм. (Аллаһым!) Сәнә пәнаһ апарырам бу ајда олан шәрләрдән вә писликләрдән, бу ајдан сонра олан (шәрләрдән вә писликләрдән). Аллаһым! Бу ајы бизим үзәримизә әмин-аманлыгла, (Сәнә) иманла, ..., Ислам (немәти) илә, һәгиги бәрәкәт, тәгва вә Сәнин севдикләринә төвфиг әлдә етмәк (сәадәти) илә дахил ет!».

Иблисә гәләбә чалма фүрсәти

Бу дуада Әмирәлмөминин (ә) бизә өјрәдир бу ајын имканларыны, бу ајын истедадларыны. Бу ајын шејтан үзәриндә фәтһ вә гәләбә тәмин етмәк истедады вар. Инсан истәмәлидир буну. Инсан бу ајда ләнәтлик иблис үзәриндә гәләбә чала биләр. Өзүнү бир дурума ҝәтирә биләр ки, иблис она вәсвәс етмәк игтидарында олмаз.

Санки бир мүбарәк далғадыр, инсанын үстүнә ҝәлир Рамазан ајы. Вә бәндә диләјир Рәббиндән ки, бу далға руһи-мәнәви, психоложи, мадди әмин-аманлыгла, саламатлыгла, иманла, һәгиги мүсәлман олмаг немәтилә, бәрәкәт вә тәгва илә, Аллаһын севдикләрини севмәклә долу ҝәлсин.

Илаһи зијафәт

Рамазан ајынын ҝәлиши илә әлагәдар олараг, Һәзрәт Пејғәмбәр (с) мүсәлманлара хүтбә охујарду. Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Мүбарәк Рамазан ајынын ҝәлиши илә бағлы Пејғәмбәр (с) бизләрә белә бир хүтбә охуду: ”Еј ҹамаат, доғрудан да Аллаһ Тәаланын ајы өз рәһмәт, мәрһәмәт вә бәрәкәти илә сизләрә үз ҝәтириб. Бу, елә бир ајдыр ки, ҝүнләри - Аллаһын јанында ән ҝөзәл ҝүнләр, ҝеҹәләри - ән ҝөзәл ҝеҹәләр, саатлары - ән ҝөзәл саатлар, өзү дә ајларын ән ҝөзәлидир".

Һәдисин давамында мүбарәк Рамазан ајынын бәрәкәтли хүсусијјәтләри бир даһа вурғуланыр: “Бу ајда сизләр Аллаһ гонаглығына дәвәт олунуб кәрамәт әһлинә чеврилмисиниз. Бу ајда алдығыныз нәфәсләр - зикр, јатмағыныз - ибадәтдир вә әмәлләриниз - гәбул, етдијиниз дуалар - мүстәҹаб олур”.

Сонра Һәзрәт Әлидән (ә) нәгл едилән бу һәдисдә әзиз Пејғәмбәримизин (с) Аллаһдан нә истәмәклә бағлы төвсијәсинә тохунулур: “Елә исә Аллаһ Тәаладан саф нијјәт вә сидг үрәклә истәјин ки, ҝүнаһ вә пис әмәлләриниздән кечиб, сизләрә бу ајда оруҹ тутмағы, Гуран тилавәт етмәји гисмәт етсин. Доғрудан да бәдбәхт о шәхсдир ки, бу ајда Аллаһын рәһмәтиндән кәнар галыб, бағышланмасын”.

Мүбарәк һәдисдә Рамазан ајынын ибрәтләри вә бурада едилмәли олан әмәлләр иман әһлинин диггәтинә чатдырылыр: “Бу ајда аҹ-сусуз галмагла Гијамәт ҝүнүнүн аҹлыг вә сусузлуғуну хатырлајын, јохсулларыныза сәдәгә вермәклә көмәк един, гоҹаларыныза һөрмәт, ушагларыныза рәһм, гоһум-әгрәбаныза јахшылыг един. Данышылмасы лазым олмајан шејләри данышмајын, бахыласы һалал олмајан шејләрә ҝөз јумун, ешидилмәси һарам олан шејләрдән гулагларынызы ҝөзләјин. Јетимләрә гаршы меһрибан олун ки, сиздән сонра јетимләринизлә меһрибан олсунлар. Ҝүнаһлардан Аллаһа тәрәф гајыдын вә әлләринизи дуа етмәк үчүн намаз вахты ҝөјләрә галдырын. Чүнки намаз вахты - ән ҝөзәл анлардыр. Бу анларда Аллаһ Тәала Өз бәндәләринә рәһмәт ҝөзүјлә бахыб, Ону чағыраркән онлары ҹаваблајыр, Ону сәсләркән ”ләббејк!" дејир вә дуа едәркән мүстәҹаб едир".

Мүбарәк һәдисдә иман инсанынын бу мүбарәк ајда гуртулмалы олан буховларындан сөһбәт ачылыр: “Ај ҹамаат! Доғрудан да ҹанларыныз (руһунуз) - әмәлләринизин заминидир. Аллаһдан рәһмәт (бағышланма) диләмәклә бу заминликдән гуртарын. Бојнунузда ағыр ҝүнаһ мәсулијјәти вар, узун-узады сәҹдәләр етмәклә ҝүнаһларынызы јүнҝүлләшдирин. Билин ки, Аллаһ Тәала анд ичиб ки, бу ајда намаз гылыб сәҹдә едәнләрә әзаб вермәјәҹәк вә Гијамәт ҝүнү онлары ҹәһәннәм оду илә горхутмајаҹаг”.

Јарым хурма ифтары

Рамазан ајынын бәрәкәтләри арасында ифтар вермәк мәдәнијјәтинин ашыланмасына да бөјүк јер ајрылыб. Һәдисин давамында дејилир: “Ај ҹамаат! Сизләрдән һансы бириниз бу ајда оруҹ тутмуш бир мөминә ифтар верәрсә, Аллаһ Тәала онун үчүн бир гул азад етмиш шәхсин савабыны јазыб кечмиш ҝүнаһларыны әфв едәр”.

Сәһабәләрдән бәзиси деди: "Ја Рәсуләллаһ! Ахы һамымызын буна имканы чатмыр». Пејғәмбәр (с) бујурду: “Оруҹ тутанлара јарым хурма дәнәси вә ја бир ичим су илә дә олса ифтар вермәклә, өзүнүзү ҹәһәннәм одундан горујун. Бундан артығыны етмәјә имканы олмајана да Аллаһ Тәала һәмин савабы верәр”.

Мүбарәк Рамазан ајында әхлаги рәзиләтләрдән гуртулмағын дәгиг ресептләри мүбарәк һәдисин давамында тәгдим едилир: “Ај ҹамаат! Бу ајда әхлагыны ҝөзәлләшдирән шәхс, ајагларын әсәҹәји ҝүндә Сират көрпүсүндән асанлыгла өтүб кечәр вә һәр кәс бу ајда өз гул вә ја кәнизинин ишини асан тутарса, Аллаһ да онун һесаб-китабыны Гијамәтдә асан едәр.

Бу ајда өз шәрини ҹамаатдан узаг едән шәхсдән Аллаһ Тәала Гијамәт ҝүнү Өз гәзәбини узаг едәр.

Ким бу ајда атасыз бир јетимә гајғы ҝөстәрәрсә, Аллаһ да Гијамәт ҝүнү онун өзүнә гајғы ҝөстәриб, мәрһәмәт едәр.

Ким бу ајда өз гоһум-әгрәбасына јахшылыг етсә, Аллаһ да Гијамәтдә ону Өз рәһмәтинә говушдурар. Ким дә бу ајда гоһум-әгрәбасына јахшылыг етмәзсә, Аллаһ да Гијамәтдә ону Өз рәһмәтиндән узаг едәр.

Ким бу ајда мүстәһәб бир намаз гылса, Аллаһ Тәала онун ҹәһәннәм одундан азадлығына һөкм верәр.

Ким бу ајда ваҹиб бир намаз гылса, Аллаһ Тәала она башга ајларда гылынан 70 намазын савабыны верәр.

Ким бу ајда мәнә чох салават ҝөндәрәрсә, әмәл тәрәзиләринин јүнҝүлләшәҹәји ҝүн Аллаһ Тәала онун әмәл тәрәзисини ағырлашдырар.

Бу ајда Гурандан бир ајә охујан шәхсә Аллаһ Тәала башга ајларда бир Гуран охумуш шәхсин савабыны верәр".

Ҹәннәт гапылары бу ајда ачыгдыр

Һәдисин давамында билдирилир: “Ај ҹамаат! Һәгигәтән бу ајда ҹәннәт гапылары үзүнүзә ачылмышдыр, Аллаһдан истәјин ки, онлары үзүнүзә бағламасын вә ҹәһәннәм гапылары үзүнүзә бағланмышдыр, Аллаһдан истәјин ки, онлары үзүнүзә ачмасын. Бу ајда шејтанлар зәнҹирләнмишләр, Аллаһдан истәјин ки, онлары сизә һаким етмәсин”.

Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “”Мән ајаға галхыб Пејғәмбәрдән (с) сорушдум ки, ја Рәсуләллаһ, бу ајда ән ҝөзәл әмәл һансыдыр?". О Һәзрәт (с) ҹавабында бујурду: “Еј Әбәл-Һәсән, бу ајда ән ҝөзәл әмәл - Аллаһ Тәаланын һарам бујурдуғу ишләрдән узаг олмагдыр”.

Буну бујуруб ағламаға башлады. Сорушдум ки, ја Рәсуләллаһ, Сизи ағладан нәдир? Пејғәмбәр (с) бујурду: “Ја Әли, сәнин бу ајда Аллаһа ибадәт едәркән ганынын ахыдылаҹағына ағлајырам. Инсанларын ән бәдбәхти, һәтта Сәмуд гөвмүнүн (Салеһ пејғәмбәрин) дәвәсини өлдүрәндән дә бәдбәхт шәхс, сәнин башына зәрбә ендирәҹәк вә сәнин сифәтин ганына булашаҹаг”.

Сорушдум ки, ја Рәсуләллаһ, белә олан һалда диним саламат галаҹагмы? Пејғәмбәр (с) бујурду ки, “Бәли, динин саламат галаҹаг”.

Даһа сонра исә әлавә едиб, бујурду: “Ја Әли, сәни өлдүрәҹәк шәхс, санки мәнимлә дүшмәнчилик етмиш вә сәнә налајиг сөзләр дејән шәхс, санки мәнә налајиг сөзләр демишдир. Чүнки сән мәндәнсән, мәним өзүм кимисән, руһун мәним руһумдан, јаранышын мәним јаранышымдандыр. Аллаһ Тәала мәнимлә сәни јаратмыш, мәнимлә сәни сечмиш, мәни пејғәмбәр, сәни исә имам тәјин етмишдир. Сәнин имамәтини инкар едән шәхс, мәним пејғәмбәрлијими инкар етмиш олур.

Ја Әли, сән мәним вәсим (ҹанишиним), өвладларымын атасы, гызымын әри, сағлығымда вә өлүмүмдән сонра үммәтимин хәлифәсисән.

Сәнин әмрин - елә мәним әмрим, сәнин нәһјин - елә мәним нәһјимдир. Анд олсун мәни пејғәмбәрлијә ҝөндәрмиш вә инсанларын ән үстүнү гәрар вермиш Аллаһа ки, сән доғрудан да Аллаһын бәндәләр үзәриндәки һүҹҹәти, Аллаһ сирринин мүһафизәчиси вә бәндәләр арасындакы хәлифәсисән".

Аллаһым, бизләрә бу ајы дәрк етмәк төвфигини нәсиб ет! Амин!


3917 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...