Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Апрел 2018

Парламентин "ағбаш соналары" вә ашығын "һардасан ај Вагиф" һарајы - ВИДЕОКүр гырағынын әҹәб сејрәнҝаһы вар,
Јашылбаш сонасы һајыф ки, јохдур!
Уҹу тәр ҹығалы сијаһ телләрин
Һәрдән тамашасы, һајыф ки, јохдур!


Молла Пәнаһ Вагиф

Сајтымыза бир видео гојулуб. Илк бахышдан видеоја баханда елә билирсән ки, Шушаны фәтһ еләмишик. Амма орада јекә гарынларыны тәрбәдә билмәјән, бурҹудан ағбаш депутатлары ҝөрәндә анлајырсан ки, јох бурада Гарабағдан филан сөз ҝетмир. Илһам Әлијев нөвбәти дәфә һакимијјәтдә галды дејә бир дәстә јапист, јапократ јапутат орталыға дүшүк кими дүшүб бурҹудур. Икиси там ајдын ҝөрүнүр. Бири халгы тәһгир едиб мүәллиминә ҝүнортадан сонра даш һөрмәји мәсләһәт ҝөрән Һады Рәҹәблидир, о бири дә халга јорғаныны ајағына ҝөрә узатмасыны тәклиф едән Һүсејнбала Мирәләмовдур. Икиси дә машаллаһ "пандаја" охшајыр.
Əлбәттә бунларын халга етдикләри тәһгирин мүгабилиндә бизим садә бир бәнзәтмәмиз тәһгир кими гәбул едилмәз. Тәһгирин нә олдуғуну ешитмәк истәјән исә бујуруб Мирәләмовун депутат сечкиләриндәки тәшвигат компанијасындакы чыхышыны изләсин. Орада онун ҹамаатын үнванына "шәрәфсиз" сөзүнү ишләтмәсини ҝөрсүн. Һадыны да хүсуси танытыма ҝәрәк јохдур. Ҝәнҹләри сөјдүјү үчүн Алманијада мүһаҹирәтдә олан ҝәнҹләр онун нөмрәсини бүтүн өлкәдә пајлашыб, онун телефонуна АзТВдә ҝәнҹләри сөјдүјү үчүн һәмин сөјүшү – чох јох үч һәрфдән ибарәт сөзү јазыб ҝөндәрмишдиләр.
Мәним сөзүм башгадыр. Демәли бу ағбаш депутатлар Илһам Әлијевин нөвбәти дәфә һакимијјәтдә галмасы мүнасибәтилә гаранлыг бир ҝеҹә бир ашығын сазынын сәдалары алтында ојнајырлар. Ашыг да ҝөзүнә дөндүјүм бунлар үчүн маһны тапыб охумаға. Мән ашыглара гулаг асан дејиләм, амма дүшүк шоу-бизнес маһныларындан гатгат абырлы олдуғу үчүн, һәм дә мејдан киши мејданы (әр мејданы мәнасында јох һа) олдуғу үчүн бир аз бахдым. Амма ҝөрдүм ки, ашыг әмәлли-башлы Һады Рәҹәбли илә мәзәләниб. Белә ки, ашыг бу ҹүр киши мәҹлисиндә елә бир маһны охумалы иди ки, шир, пәләнҝ, нә билим ҹанавар сөзләри адамын гулағына дәјсин. Ашығын исә охудуғу маһнынын сөзләри белә иди: Сәнин кими ҝөзәл сона, һансы дәрјада, ҝөлдә вар? Дедим а киши, ајыбдыр, һәја-абыр дејилән бир дәјәр вар ахы. Бу ҹүр јашы 60-70 олан ағбаш (ағсаггал јазмырам, чүнки Мирәләмовла, Рәҹәблинин саггалы јохдур) кишиләр һара, сона сөзү һара! Ашыг бу сөзләри дүз Рәҹәблинин ҝөзләринин ичинә баха-баха охујурду. Тәбии ки, сијаси, игтисади експертләр бу мәсәләни сонра арашдырарлар. Арашдырарлар ки, мәлум олсун ки, ҝөрәсән ашыг "ҝөзәл сона һансы дәрјада вар" дејәркән Илһам Әлијеви нәзәрдә тутуб јохса Һады Рәҹәблини. Чүнки мәлум олдуғу кими Парламентин сәдр мүавини Зијафәт Әсҝәров вә онун кими типләр дәфәләрлә дејибләр ки, Илһам Әлијев кими лидер Авропада да олмадығы үчүн онлар Азәрбајҹана пахыллыг едирләр. Инди олмаја ашыг да Зијафәт Әсҝәровдан илһам алараг илһамла ирәли ҝетмәјә чалышыб. Әҝәр беләдирсә доғрудан да чох "ирәли ҝедиб". Илһам Әлијев демишкән: бәлкә бир аз јавашлајаг. Узун сөзүн гысасы, ашыг демәк истәјиб ки, Илһам Әлијев бир ҝөзәл сонадыр ки, онун кимиси һеч бир дәрјада, ҝөлдә јохдур. Ја да ашыг елә Һады Рәҹәблини нәзәрдә тутуб. Бу јердә рәһмәтлик Молла Пәнаһ Вагиф јада дүшүр. О "Дурналар" шеириндә Күр гырағынын сејрәнҝаһыны вәсф едәрәк һејфисләнирди. Дејир чох һејиф ки, јашылбаш соналарымыз чатмыр. Инди ашыг һарај чәкиб Вагифи Күр гырағына чағыра билмәсә дә ашыг дилијлә Милли Мәҹлисин габағына чағырыб дејир, Ај Вагиф ҝәл ҝөр Парламентимизин нә ҹәһ-ҹәлалы вар. Соналар бурда әл-гол ачыб севинҹиндән учурлар. Диҝәл ки, ашығын соналары јашылбаш дејил ағбаш соналардыр.
Мәрһум шаиримиз Вагиф исә "Уҹу тәр ҹығалы сијаһ телләрин, һәрдән тамашасы, һајыф ки, јохдур!" демәклә бу ағбаш соналары нәзәрдә тутмаса да онлара да бу сөзүн аидијјаты варды. Чүнки о вахт Вагиф Күр гырағында сијаһ (гара) телин олмадығындан шикајәт едирдисә бу ҝүн дә јазыг халг Милли Мәҹлисдә гара сач, ҹаван, 30-32 јашларында дүз-әмәлли бир депутат, назир, мәмур, иҹра башчысы ахтарышындадыр. Амма тапылмыр ки, тапылмыр.
Дүздүр, заман-заман парламентимизи сиркә, һејванханаја, зоопарка охшадыблар. Амма сона дејән олмамышды. Мән исә бу гәнаәтдәјәм ки, ашыға шифаһи дә олса парламентин төһмәт комиссијасы төмәт вермәлидир. Чүнки депутатларын парламентини ҝөллә мүгајисә едир. Һады Рәҹәбли һара ҝөл һара! Ола биләр дејәсиниз ки, онун јерини парламент дејил, елә ҝөлдүр, гој ҝедиб ҝүнортадан сонра балыг тутсун. Нә билим валлаһ. Амма мән билән ҝөлдә гурбаға чох олур.
Сонда елә Вагифдән сөз дүшмүшкән дејәк ки, һәр охујандан Молла Пәнаһ олмадығы кими, һәр парламентдә отурандан да милләтә вәкил олмаз. Инанмырсыз? Һадыја, Мирәләмова бахын.

П.С. Ҝәрәк балыг Һафиз дә орда олајды, ахы онун да севинҹинин һәдди-һүдуду јохдур. Өзү дә дәрја елә балыг Һафизләрин јеридир.
4116 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...