Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Март 2018

Биз нөвбәдә нечәнҹијик?

Јашадығымыз өлкәдә һәјат өз ахарыјла давам едир. Даһа доғрусу өлкә һөкумәтин гәлибиндә ахыр вә биз буна “һәјатын ахары” дејирик. Бу өлкәдә узун илләрди ки, милјонларла инсанын ваһид гәлиби вар. Бу гәлиб “онсуз да дүзәлән дејил”, “белә ҝәлиб, белә ҝедәҹәк”, “рүшвәт бизим ганымыздады”, “мән етираз етмәклә нә дәјишәҹәк” формасындадыр. Тәбии ки, белә бир реаллыгда дөвләтин бүтүн сәрвәти дә бир гәлибин ичинә јерләшдирилиб. Бизим өлкәдә “бүтүн јоллар Ромаја апарыр” дејими популјар олмаса да, “бүтүн јоллар һөкумәт дәһлизләринә апарыр” дејими популјарды. Нәтиҹә етибарилә бүтүн пуллар да, бүтүн сахтакарлыглар да, бүтүн таланчылыглар да ејни јерә апарыр.

Әслиндә, Азәрбајҹан тәсадүфән бу вәзијјәтә дүшмәди. Јәни, садә вәтәндашларын дедији кими белә јашајыш бизим гисмәтимиз, алын јазымыз дејилди. Биз халг олараг алнымыздакы јазынын үстүнә јени јазы јазылмасына наил олдуг. Бу јазынын мүрәккәби бизим сусмағымыз, үмидсизлијимиз, инамсызлығымыз, биҝанәлијимиз олду. Инди тәкҹә алнымызы дејил, һәр јеримизи ҹызма-гара едибләр. Һәтта арзуларымызын үстүндән дә хәтт чәкибләр.

Инди исә нөвбәдәнкәнар сечкиләри ҝөзләјирик. Бунун ардынҹа нөвбәдәнкәнар гијмәт артымлары, нөвбәдәнкәнар ишсизлик, нөвбәдәнкәнар сахтакарлыг, нөвбәдәнкәнар һүгугсузлуг бизи әһатә едәҹәк. Биз халг олараг 25 илдир ки, нөвбәмизи бир груп адама веририк. Чөрәк алмаг нөвбәмизи, автобуса минмәк нөвбәмизи, сәнәд дүзлтмәк нөвбәмизи һеч кимә ҝүзәштә ҝетмәсәк дә, вәтәндашлыг нөвбәмизи асанлыгла ҝүзәштә ҝетмишик. Вәтәндашлыг нөвбәсини ҝүзәштә ҝетмәклә бүтүн нөвбәләримизин мәнасыз олдуғуну дәрк етмәмишик. Биз бајраг дирәјинин 165 метр олмасыјла тәсәлли тапмышыг. Амма бир шеји унутмушуг ки, әдаләтин дирәјинин 1 сантиметр олмадығы өлкәдә, бајрағын дирәјинин 165 метр олмасы уғур сајыла билмәз. Бәли, бизи бүтүн нөвбәләрдән говуб, сахта уғурлара тамаша етмәјә јөнәлдибләр. Ичимиздәки алову сөндүрмәк әвәзинә, Алов гүлләләринә тамаша етмәји мәсәләһәт ҝөрүбләр.

Беләликлә, биз бүтүн нөвбәләрдән чыха-чыха нөвбә тутмамаға адәт етдик. Инди биргајда олараг нөвбәни ејни адамлар тутур, ејни адамлар нөвбәдә биринҹидир. 150 милјард нефт пулунун нөвбәсиндән чыхдыг, она ҝөрә дә 10 манатла мүкафатландырылдыг. Демократијанын, азадлыгларын, шәффафлығын нөвбәсиндә әзијјәт чәкмәк истәмәдик, она ҝөрә дә өлкәдән гачмаг, аза гане олмаг мәҹбуријјәтиндә галдыг.

Бир сөзлә, бу өлкәдә бизим нөвбәмизин сыра нөмрәси јохдур. Һеч ким билмир ки, бу халг нөвбәдә нечәнҹидир.

Јалныз бир чыхыш јолу вар. Биз нөвбәдәнкәнар нөвбәјә ҝирмәлијик. Һөкумәт дә, дүнја да ҝөрмәлидир ки, халг нөвбәдә биринҹидир. Ҝәлин, нөвбәмизи һеч кимә ҝүзәштә ҝетмәјәк.


4170 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...