Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Декабр 2017

Заманын имтаһанындан “2” аланлар….

Şәрин имтаһанындан “5” аланларын, заманын имтаһанындан “2” алмасы ганунаујғунлугдур
Һәгигәтән дә һеч ким заманын имтаһанындан гача билмир. Заман һамынын гијмәтини дәгиг верир. Чох адам синәсинә дөјә биләр, өзүнү зијалы, мүбариз, нәҹиб инсан кими ҝөстәрә биләр. Амма инсанын әсл кимлији имтаһанда чәкдији билетә вердији ҹавабдан мәлум олур. Заман мүәллими алдатмаг, имтаһанын ҹавабыны башгасындан көчүрмәк, тапшырыгла гијмәт алмаг мүмкүн дејил.
Азәрбајҹанда заманын имтаһанындан кәсиләнләри тез-тез ҝөрүрүк. Өзүнү зијалы кими тәгдим едән хејли адамын зүлмәт кешикчиси олдуғу, өзүнү ләјагәтли киши кими тәгдим едән хејли адамын јалтаглыг чемпиону олдуғуну, өзүнү вәтәнпәрвәр сајан хејли адамын вәтәнә гәним кәсилдијини ҝөрдүк.
Бир анлыг заманын имтаһанындан кәсилән, “синифдә галан” адамларын ҹәмијјәтдәки чәкисинә нәзәр салын. Беләләринин ҹәмијјәтдә зәррә гәдәр чәкиси галмајыб вә хејли адам да чәки итирмәјә намизәддир.
Гаршыдан сечки или ҝәлир. Јени миналар партлајаҹаг, бәзи “зијалы” лар горхусуна тәслим олуб көзәрәҹәк, бәзи гәләм адамлары ијрәнҹлик романлары јазаҹаг вә.с
Беләләрини ҹәмијјәтдә ҝөздән салан билирсиз нәдир? Беләләри өзләринә хәјанәт етмәклә кифајәтләнмәјиб, ләјагәтли адамлара чамур атмаға, ҹәмијјәти чашдырмаға, һаггы шәрләмәјә ҹәһд едирләр.
Бәли, шәрин имтаһанындан “5” аланларын, заманын имтаһанындан “2” алмасы ганунаујғунлугдур.
Бу өлкә “синифдә галан” зијалынын, јазычынын, вәзифәли шәхсин дејил, “диплом” алмыш ләјагәтли инсанларын сајәсиндә хилас олаҹаг.
Бир сөзлә, мәнәви интиһарлар давам едир. Адам һесаб етдијимиз хејли адамлар өзүнү нәфсин кәндириндән асмагла мәшғулду.
Замана тәшәккүр едәк!


4933 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...