Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Ијул 2017

Архив, сечки, назир, бир дә Мүбариз мүәллимин нәзир гутулары

Ади вахтларда журналистин "апаратындан" горхан мәктәб мүәллимәси сечки ҝүнүндә журналистин үстүнә елә бағырыр ки, доғрунун бағры јарылыр.
Хәбәрдә дејилир ки, ДГДК сәдри Мүбариз мүәллим журналистләри башына топлајыб конфранс ији верән бир шеј дүзәлдиб. Өзү дә Шејхүлислама дејибләр ки, ҝәлин бундан сонра нәзир гутуларыны журналистләрлә бирликдә ачаг. Мәгсәд одур ки, гој һамы ҝөрсүн ки, нәзир гутуларына әслиндә пул јығылмыр вә имамлар (мәсҹид ахундлары) маашла доланмалыдыр. Јәни, гысасы, нәзир гутуларынын үмидинә галса онда ҝәрәк моллалар аҹ галсын.
Əлбәттә, Мүбариз Гурбанлы кими бир адам бундан артыг нә етмәлидир ки? Адамын дини савады јохдур ки, һәрдән бир назирләрә моизә еләсин, јахуд отуруб самбаллы бир китаб јазсын. Ондан елә чыхса-чыхса бу ҹүр ишләр чыхар.
Бу иш Шејхүлислама һәр тәрәфли сәрф едир. Нәзир гутусундан назирин "гутусундан" чыхан гәдәр пул чыхса, Шејхүлислам раһатлыгла дејәҹәк ки, бахын мән о пулларын бир гара гәпијинә дә дәјмирәм, һамысы галыб гутуларын ичиндә, ди бујурун ҝәлин ҝедәк касыблара пајлајаг. Јох әҝәр нәзир гутусундан бир гара гәпик дә чыхмаса јенә шејхүлислам дејәҹәк ки, ә бә ноолду, шејтана ујуб суји-зәнн едиб дејирдиз ки, ГМИ нәзир пулларыны хымыр хымыр јејир, касыблар аҹындан өлүр. Неҹә олду бә? Һеч гутуда пул вар ки? Доғрудан да, касыб ҹамаатда пул вар ки, һәлә бир нәзир дә атсын? Бир дә ки, Мүбариз Гурбанлыја дејән лазымдыр ки, сиз нә вахт нәзир-нијаз һагда ҹамаата ефирдән тәблиғат апардыныз ки, ҹамаат билсин, нәзир атсын?
Һәр ики һалда Шејхүлислама шәхсән бу иш сәрф едир, о, бунунла итирмиш олдуғу етибарыны гисмән дә олса газана биләҹәк. (Дејәсән Мүбариз Гурбанлы елә Шејхүлислама ишләјир. Доғрусу онунла јола ҝетсә јахшыдыр)
Амма Мүбариз мүәллим билмәлидир ки, бу өлкәдә ачылмалы о гәдәр гуту вар. Мәсәлән, дөвләтин архив гутусу ачылса, чох адамын башы ағрыјаҹаг. Архив идарәси бәлкә бу гутунун ачарыны Хәзәрдә балыглара јем едиб. Етсин дә, онсуз балыг билмәсә дә ону Халиг билир. Узағы өләнә гәдәр Халигдән гача биләҹәксиз. Сечки гутусу да вар, амма ону да Мәзаһир Пәнаһов һәмишә апарыб евиндә ачыр. Назир, мәмур гутулары да вар. Әҝәр һөрмәтли мәһкәмә баҹарса метро Тағынын јерин алтында ҝизләтдији вә Акиф Човдаровун ону газыб чыхармаға чалышдығы гутуну ҝәтирәрләр мәһкәмә салонуна. (Мән һәлә һәләлик "зибилләрини" гутуларда ҝизләдән о бири назир вә мәмурлардан данышмырам. Мәсәлән, Кәмаләддинин фөвгәладә бир гутусу вар, ҝәл ҝөрәсән)
Мүбариз Гурбанлыса фикирләшиб ки, онсуз да мәмурлар мәһкәмәләрдә сандыглары ачыб памбыглары төкүрләр. Акиф Човдаров, метро Тағы, нә билим банк мүдири вә с. Мүбариз мүәллимә галан нәзир гутуларыны ачмаг олуб. Өзү дә ишә бах ки, гутуну журналистләрлә бирликдә ачырлар. Әҹәб өлкәдә јашајырыг, сечки гутусуну журналистләрлә ачмаға "духлары" чатмајан үнсүрләрин ҝүҹү моллалара чатыр. Онсуз да мәлумдур ки, ГМИ халг гаршысында етибарыны итириб, һеч онларын гутусуна инанмырам нәзир атан олар. Бир дә ки, бензин баһалашандан сонра һеч бир фаиз еһтимал да галмыр. Демәјин ки, бензинин нәзирә нә дәхли вар? Дәхли вар, өзү дә чох бөјүк дәхли вар. Мәсәлән, Сумгајытдан баса-баса Бакыдакы Бибиһејбәт зијарәтҝаһына машынла ҝәлмәјә һазырлашан вәтәндаш әввәл нәзир гутусуна пул атырдыса, инди о пулу баһалашан бензин пулунун үстүнә гојаҹаг ки, јазыг ҝедиб јари јолда бензини гуртарыб галмасын.
Һәр шеј бир јана, журналистләрә лап јазығым ҝәлди. "Дөрдүнҹү һакимијәт" адландырылан инсанлар ҝөрүн нә ҝүндәдир бизим өлкәмиздә. Бунлары сечки мәнтәгәләринә бурахмырлар ки, ҝедиб орадакы "карусел" әмәлијјатларыны чәкиб халга ҝөстәрәрләр, үстәлик сечки гутулары ачылан заман һеч гутунун һәндәвәринә дә бурахмырлар. Ади вахтларда журналистин "апаратындан" горхан мәктәб мүәллимәси сечки ҝүнүндә журналистин үстүнә елә бағырыр ки, доғрунун бағры јарылыр. Белә дә ки, әҹәб олур бу журналистләрә, ҝетмәсинләр, иштирак еләмәсинләр, бојкот еләсинләр Мүбариз мүәллимин сәрсәм тәклифини. Амма нә етсин Бәхтијар Садыгов, Рауф Арифоғлу (тәдбирдә иштирак да едибләр) кими "Ифтира" ҹәридәсинин (гәзетинин) мәшһур мүһәррири (јазары) олан Мирзә Маһмуд ("Аҹ һәрифләр" тамашасындакы ифтирачы, рүшвәтхор персонаж) тәсири бағышлајан журналистләр? Јазыглар сонра дөвләтдән журнал-гәзетләри, јазарлары үчүн пул ала билмәјәҹәкләр. (Дејирләр Бәхтијар Садыговун шор хијар ији верән гәзетинин ҹәми-ҹүми бир дәнә ишчиси вар, о да өзүдүр) Дөвләт дә бунларын пулу кәссә онун әвәзинә Шејхүлисламдан Аллаһын бир гара гәпијини дә гопара билмәјәҹәкләрини дә јүз фази билирләр. Она ҝөрә дә саламаты "ајыја дајы деҝинән ишин кечсин" мәсәләсидир.

П.С. Әслиндә јахшы тәклифдир, ҝәрәк Бәхтијарла Арифоғлу өз гәзетләринин шүарыны белә гојсунлар: Ајыја дајы деҝинән, ишин кечсин. Онсуз да бу принсипләрлә јашајырлар.


4176 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...